Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

města Železná Ruda, č. 1/2002,

 

kterou se stanoví omezení prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejně přístupných místech v k.ú. města Železná Ruda.

 

Zastupitelstvo města (obce) se usneslo dne 2.5.2002 vydat podle § 84,  písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, tuto obecně závaznou vyhlášku ( usnesení ZM č.19, bod č.19/328 ).

 

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

1.      Počínaje dnem nabytí účinnosti této vyhlášky je zakázáno v katastrálním území města Železná Ruda na všech veřejně přístupných místech prodej veškerých alkoholických nápojů a tabákových výrobků s výjimkou prodeje ve zděných a montovaných objektech, které jsou k tomuto účelu /obchodní, restaurační, pohostinská činnost/ zkolaudovány příslušným stavebním úřadem. V případě dočasné kolaudace je třeba souhlas vlastníka pozemku.

Kromě této výjimky může městská rada povolit v určité dny v roce, či na jednotlivých akcích (poutě, výroční trhy apod.) prodej těchto výrobků. Toto rozhodnutí městské rady bude vyhlášeno třicet dnů přede dnem konání akce na úřední desce Městského úřadu v Železné Rudě.

  1. Je zakázán prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků na tržnici, tržištích i

tržních místech (vyhláška č. 5/1999).

  1. Zároveň je zakázán předsunutý prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků

před objekty, ve kterých je jinak prodej povolen.

 

Článek 2

Sankce a pokuty

            Za porušení této vyhlášky může být právnické nebo podnikající fyzické osobě uložena        

pokuta do výše 200.000,- Kč /dvě stě tisíc korun českých/ (§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů). S jinou osobou může být zahájeno řízení o přestupku (§ 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů). Dále může být uloženo propadnutí věci (§ 15 zákona č. 200/1990 Sb.), nebo ochranná opatření ( § 16 - § 18 zákona č. 200/1990 Sb.).

 

Článek 3

Zrušovací ustanovení

               Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1995, (vyhlášení 20.2.1995).

 

Článek 4

Účinnost

               Tato vyhláška nabývá účinnosti dne                            

 

 

 

                        starosta                                                                          místostarosta