Usnesení z ustavujícího zasedání ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání  ZM

č. 1

 

13.11.2002 , 17,00 hod. ,  aula ZŠ Železná Ruda

 

 

 

Přítomni :    dle prezenční listiny

 

Program:

 

  1. Volba návrhové komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Volba komise pro ověření platnosti voleb
  3. Složení slibu zvolenými členy ZM
  4. Volba volební komise pro volby
  5. Schválení volebního řádu pro volby
  6. Volba starosty
  7. Volba místostarosty
  8. Zřízení kontrolního a finančního výboru. Volba předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru
  9. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení

 

 

 

 

1/1

ZM schválilo návrhovou komisi pro usnesení ve složení:

p. Šimčík, p. Toul, p. Chalupský.

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu : p. Vonásek, p. Růžička.

 

Zapisovatelkou byla jmenovaná : p. Šebelíková

 

 

1/2

ZM schválilo komisi pro ověření platnosti voleb ve složení: Ing. Šnebergr, p. Pavel,

p. Fischer.

 

 

1/3

ZM schválilo volební komisi pro volby ve složení : Ing. Bárta, p. Zíka, MUDr. Bártová.

 

 

1/4

Složení slibu nových členů ZM bez výhrad.

 

 

1/5

ZM schválilo volební řád pro volby starosty, místostarosty, předsedy výborů:

a)     veřejné hlasování

b)     seřazení kandidátů dle abecedy

c)     uvolněný člen ZM 1 – starosta

d)     funkce dvou místostarostů

 

 

 

1/6

ZM schválilo p. Vonáska starostou.

 

 

1/7

ZM schválilo místostarosty: p. Šimčíka, Ing. Šnebergra

 

 

1/8

ZM schválilo  místostarostu zastupujícího starostu : Ing. Šnebergra.

 

 

1/9

ZM zřídilo kontrolní a finanční výbor.

 

 

1/10

ZM zvolilo předsedu kontrolního výboru: p. Skřivana.

 

 

1/11

ZM zvolilo předsedu finančního výboru: p. Pavela.

 

 

1/12

ZM schválilo náhradníky pro oddávání: p. Fischera, p. Šimčíka.

 

 

1/13

ZM schválilo návrh usnesení přečtený p. Šimčíkem bez výhrad.

 

 

Šimčík Vladimír                    Ing. Šnebergr Michal                          Vonásek Jiří

místostarosta                          místostarosta                                       starosta