ZÁPIS z veřejného zasedání ZM č

ZÁPIS  z veřejného zasedání ZM č. 8

 

ze dne 30.6.2003, které se konalo v 17,00 hod.

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola usnesení
 3. Závěrečný účet Města za rok 2002
 4. Prodej bytů a garáží
 5. Smlouva o smlouvě budoucí
 6. Výjimka ze stavební uzávěry
 7. zprávy výborů
 8. Schválení úřední desky
 9. Různé

 

 

Místostarosta Ing. Šnebergr zahájil 8. veřejné zasedání ZM.

 

 

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele.

 

ZM  schvaluje komise pro usnesení ve složení: p. Toul. Šimčík. 7 hlasů pro

ZM schvaluje ověřovatele zápisu : p. Pavel, Zíka. 7 hlasů pro

ZM jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

 

 1. Kontrola usnesení.

 

Ing. Šnebergr provedl kontrolu usnesení.

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

 

 1. Závěrečný účet Města za rok 2002

 

Ing. Dráb podal zprávu k závěrečnému účtu Města za rok 2002/ vyvěšen 15 dní na úřední desce/.

P. Pavel přečetl zprávu z jednání finančního výboru ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2002.

.

ZM schvaluje závěrečný účet Města za rok 2002 – viz. příloha č. 1.

7 hlasů pro

 

 

 1. Prodej bytů a garáží

 

ZM revokuje usnesení ZM č. 21/383 ze dne 24.6.2002 – doporučuje uchovat ve vlastnictví Města nejméně 10% bytů.

7 hlasů pro

 

 

ZM schvaluje II. etapu privatizace bytů, týká se objektů: č.p. 365,366,367,369,370,371, mimo č.p. 361, 368, 372, 373, 10, 6, 153, 44, 31.

7 hlasů pro

 

 

Ing. Šnebergr podal návrh, aby ZM pověřilo starostu k jednání s Ministerstvem vnitra o možnosti privatizace objektů, kde jsou byty MV.

6 hlasů pro, l proti

ZM neschválilo pověření starostovi.

 

 

ZM schvaluje prodej garáží v č.p. 330, 331, 48 – viz. příloha č. 2. Garáž v č.p. 331 č. 3 bude prodána p. Bláhové.

7 hlasů pro

Zodp.: p. Holý

Termín: průběžně

Uzavření smlouvy: 4.7.2003

 

 

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí

 

Ing. Šnebergr podal návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí na prodej nezbytné části pozemku pro trafostanici a na čerpání vody /p.č. 456/8 v k.ú. Železná Ruda za cenu 80,-Kč/m2/ pro firmu Musitop.

6 hlasů pro, l se zdržel

ZM neschválilo smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji. 

 

 

 

 1. Výjimka ze stavební uzávěry

 

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Hojsova Stráž p. K. Papežovi na výstavbu hospodářského objektu na pozemku parc.č. 1013/1 v k.ú. Hojsova Stráž

7 hlasů pro

 

 

 

 1. Zprávy výborů

 

-         p. Pavel přečetl zprávu finančního výboru.

-         P. Skřivan přečetl zprávu kontrolního výboru

 

 

ZM ukládá ekonomickému odboru MěÚ, tajemníkovi, finančnímu a kontrolnímu výboru a právní kanceláři rozdělit dlužníky města a určit způsob vymáhání nedoplatků – termín do 30.11.2003.

7 hlasů pro

Zodp.: tajemník

Termín: 30.11.2003

 

 

 

ZM schvaluje, aby zápisy z jednání jednotlivých výborů včetně osadního výboru Hojsova Stráž byly součástí zápisu z jednání ZM.

7 hlasů pro

 

 

ZM schvaluje, aby byl Ing. arch. Salaba vyzván, aby nejpozději do 15.7.2003 předložil zapracování připomínek ZM a výborů k regulačnímu plánu Alžbětín – nutná osobní účast.

7 hlasů pro

Zodp.: tajemník

Termín: 4.7.2003

 

 

 

 1. Schválení úřední desky

 

ZM schvaluje, že úřední desky pro územní působnost Města Železná Ruda budou umístěny na nové budově MěÚ, zastávka ČSAD Špičák, prodejna ZKD Hojsova Stráž.

U Králováku bude deska sloužit jako informativní.

7 hlasů pro

 

 

 1. Různé

 

- ZM souhlasí s ukončením I. etapy privatizace bytů.

7 hlasů pro

 

 

 

- ZM souhlasí, aby ve dnech 15.-21.7.2003 byla část parkoviště U Krále Šumavy uvolněna pro pouťové atrakce v době Železnorudských slavností.

7 hlasů pro

 

 

 

- ZM souhlasí se smlouvou o poskytnutí příspěvku Městu Klatovy – penzion pro důchodce – Kupková Anna, Koura Václav, Kourová Věra.

7 hlasů pro

Zodp.: Ing. Dráb

Termín: 15.7.2003

 

 

 

 

- ZM souhlasí, aby zástupce Města Železná Ruda zajistil svolání valné hromady s firmou ZR City ohledně provozování parkovacího systému.

7 hlasů pro

Zodp.: starosta

Termín: 31.7.2003

 

 

 

 

- ZM povoluje výjimku ze stávajícího tržního řádu pro p. Richarda Michaletze.

7 hlasů pro

Zodp.: p. Šebelíková

Termín odpovědi: 4.7.2003

 

 

 

 

- ZM schvaluje variantu č. II. pro provedení půdní vestavby v č.p. 361 /3+1, 1+1, garsonka/.

7 hlasů pro

 

 

Pan Toul přečetl návrh na usnesení ZM č. 8. Návrh byl 7 hlasy odsouhlasen.

 

 

Ing. Šnebergr Michal                                                     Jiří Vonásek

místostarosta                                                                  starosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Rudolf Pavel                                                                  Petr Zíka