USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

USNESENÍ z veřejného zasedání  ZM č. 7

 

ze dne  21.5.2003, které se konalo v 17,00 hod. v jídelně ZŠ

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2. Kontrola usnesení

3. Prodej budovy MěÚ

4. Pozemky

5. Dohoda o narovnání

6. Smlouva Musitop – čerpací stanice vody

7. Tedom

8. Odsouhlasení fin. prostředků z kasin

9. Parkoviště Kaskády

10.Prodej zámečku

11.Různé

 

 

7/110

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení: p. Toul, Ing. Bárta.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Fischer, p. Straka

ZM jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

7/111

Všechny body minulého usnesení byly splněny.

 

 

7/112

ZM schvaluje prodej budovy býv. MěÚ za celkovou cenu 4 250 000,-Kč, z toho bude vlastnit Město Železná Ruda ¼. Zaplaceno na účet bude 3 150 000,-Kč, za rekonstrukci ¼ zaplatí Město pevnou částku 1 300 000,-Kč.

Zodp.: p.Holý

Termín: průběžně

 

 

 

 

7/113

ZM revokuje usnesení – prodej pozemku manž. Klausovým:

-         schvaluje prodej pozemku č. 413/116 v k.ú. Železná Ruda za cenu 1 300,-Kč/m2

-         schvaluje prodej pozemku č. 413/117 v k.ú. Železná Ruda za cenu 80,-Kč/m2

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

 

7/114

ZM schvaluje prodej pozemku č. 228 v k.ú. Špičák za 70,-Kč/m2 – TJ Tatranu Železná Ruda.

Zodp.: p.Holý

Termín: ihned

 

 

7/115

ZM schvaluje prodej pozemku části 412/1 v k.ú. Železná Ruda manž. Hertlovým za cenu 80,-Kč/m2.

Zodp.: p.Holý

Termín: ihned

 

 

7/116

ZM revokuje usnesení – prodej pozemku č. 413/102 v k.ú. Železná Ruda p. Makaloušovi.

ZM   schvaluje prodej pozemku p.č. 413/119 za cenu 1 300,-Kč/m2.

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

7/117

ZM revokuje usnesení – prodej pozemku p.č. 207/6 v k.ú. Železná Ruda manž. Čapkovým za cenu 1 000,-Kč/m2.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 207/6 manž. Čapkovým za cenu 80,-Kč/m2.

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

 

7/118

ZM odkládá schválení dohody o narovnání se společností C1 Linie a.s.

 

 

 

7/119

ZM schvaluje pronájem tepelného hospodářství plynové kotelny „Šumavská ul. + U Řezné“ fi Tedom na dobu 6-ti let.

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

7/120

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z kasin pro komise ve stejné výši jako v roce 2002.

Zodp.: ekonom

Termín: 15.6.2003

 

 

 

7/121

ZM schvaluje provoz přenosných sportovních zařízení na parkovišti Kaskády Špičák.

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

 

7/122

ZM schvaluje prodej nemovitosti – Zámeček č.p. 1 panu Válkovi za cenu 1,-Kč na vybudování muzea motorek s podmínkou, že kupní smlouva bude předložena ZM ke schválení.

Zodp.:p. Holý

Termín: 30.6.2003

 

 

 

7/123

ZM schvaluje návrh na zařazení návrhu změny územního plánu na část pozemku p.č. 217/8 v k.ú. Špičák s tím, že tato změna bude zahrnuta do projednání změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda. Podmínka: část na výstavbu RD, část přístup k lyžařskému vleku „Alpalouka“.

Zodp.: starosta

Termín: při zadání změny ÚP

 

 

7/124

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 413/102 v k.ú. Železná Ruda RNDr. Dagmar Koutské za cenu 1 300,-Kč/m2.

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

7/125

ZM schvaluje změnu vyhlášky č. 1/2003 dle připomínek KÚ v Plzni.

Zodp.: tajemník

Termín: 15.6.2003

 

 

 

7/126

ZM schvaluje zaplacení zimní údržby komunikace na Brčálník ve výši 20 000,-Kč panu Hůfovi – hotel Fanda.

Zodp.: ekonom

Termín: 15.6.2003

 

 

 

7/127

ZM schvaluje vypracování vyhlášky o logu a erbu Města Železná Ruda a erbu obce Hojsova Stráž.

Zodp.: tajemník

Termín: 30.6.2003

 

 

7/128

ZM schvaluje, že starosta města může samostatně uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena inženýrských sítí.

Zodp.: starosta

Termín: ihned

 

 

7/129

ZM schvaluje výstavbu půdních bytů v objektu č.p. 361 Železná Ruda.

Zodp.: p. Holý

Termín: ihned

 

 

7/130

ZM schvaluje stavební výbor ve složení p. Toul, p. Straka, p. Zíka – garanční závady na objektu školy v Železné Rudě.

Termín: průběžně

 

 

7/131

ZM schvaluje doplnění zřizovací listiny základní školy v čl. VIII. – vymezení doplňkové činnosti příspěvkové organizace se doplňuje o „Ubytovací služby“.

Zodp.: ekonom

Termín: ihned

 

 

7/132

ZM schvaluje, aby se Valných hromad Služeb města Železná Ruda s.r.o. zúčastňovali za zastupitelstvo: starosta, místostarostové, předseda kontrolního a finančního výboru.

 

 

 

7/133

ZM schvaluje komisi pro prodej bytů a garáží ve složení p. Šimčík, Straka, předseda bytové komise, p. Cyránek, Frenzl.

Zodp.: p. Holý

Termín: průběžně

 

7/134

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Hojsova Stráž  pro manž. Toulovi – propojení bytu č. 3 a 2 v objektu Hojsova Stráž č.p. 168.

Pan Toul upozornil, že se jedná o jeho byt a při hlasování by se jednalo o podjatost, proto byl vyloučen z hlasování, hlasovalo 8 členů ZM.

Zodp.:p. Holý

Termín: ihned

 

 

 

7/135

ZM bere na vědomí zápisy ze schůzí Osadního výboru Hojsova Stráž ze dne 29.3 a 17.5.2003. Zápisy budou projednány na nejbližší poradě ZM.

Zodp.: starosta

Termín: 5.6.2003

 

 

 

7/136

ZM schvaluje výroční zprávu o hospodaření v roce 2002 Základní školy v Železné Rudě.

 

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                     Jiří Vonásek

místostarosta                                                                  starosta