USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 6

 

 

ze dne 27.3.2003, které se konalo v 17,00 hod. v jídelně ZŠ

 

 

PŘÍTOMNI:   dle prezenční listiny

 

 

PROGRAM:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Čerpací stanice Alžbětín

4.      Prodej části budovy č.p. 26 v Železné Rudě

5.      Stavební uzávěra

6.      Různé

7.      Usnesení

8.      Závěr

 

 

6/99

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení: p. Toul, Ing. Šnebergr.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu : Ing. Bárta, p. Zíka.

ZM jmenuje zapisovatelku :  p. Suková.

 

 

6/100

ZM nesouhlasí s cenou 5 mil. Kč pro jednání s firmou KEMM, s.r.o.

 

 

6/101

ZM souhlasí s dlouhodobým pronájmem budovy MěÚ firmě KEMM, s.r.o.

 

 

6/102

ZM souhlasí s vypracováním dohody o narovnání, na jejímž základě dojde k zániku nároku spol. C1 LINIE na náhradu škod. Město uznává existenci věcného břemene chůze a jízdy po pozemku parc.č. 52/145 v k.ú. Alžbětín.

Zodp.: Mgr. Tomšíček

Termín: 30.4.2003

 

6/103

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry – strž Skala.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 15.4.2003

 

 

 

6/104

ZM rozhodlo, že nebude zrušena stavební uzávěra Hojsova Stráž – p. Žatecký.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 15.4.2003

 

 

 

6/105

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Hojsova Stráž – kabel NN – penzion Ostříž.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 15.4.2003

 

 

 

6/106

ZM neschvaluje návrh na revokaci usnesení č. 5/98 na uvolnění částky 220 000,-Kč na výrobu“IMAGE“ prospektu Železnorudsko.

 

 

 

6/107

ZM schvaluje rekonstrukci části budovy mateřské školky na zdravotní ordinaci.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2003

 

 

 

6/108

ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru.

 

 

 

6/109

ZM schvaluje, aby kromě zprávy finančního a kontrolního výboru byla na jednáních ZM samostatně uváděna i zpráva Osadního výboru Hoj. Stráže.

Zodp.: starosta

Termín: trvale

 

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                 Jiří Vonásek

místostarosta                                                              starosta