USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 5

ze dne 17.3.2003, které se konalo v 17,00 hod. v jídelně ZŠ

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

PROGRAM :

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.Kontrola usnesení

3. Majetkové záležitosti

4. Výjimky ze stavební uzávěry

5. Volba zástupce na Valnou hromadu ZR City Service

6. Schválení rozpočtu

7. Nákup vozidel

8. Různé

 

 

5/72

ZM schvaluje komisi pro usnesení : p. Toul, p. Chalupský.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Pavel

ZM jmenuje zapisovatele: p. Juhová.

 

 

5/73

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM, všechny body byly splněny.

 

 

5/74

ZM schvaluje setrvání ceny pozemku pro p. Klause /Samoty/ a to 1 300,-Kč/m2.

Zodp.: p. Holý

Termín: 19.3.2003

 

 

5/75

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 413/116 a 413/117 v k.ú. Železná Ruda manž. Hertlovým.

Zodp.: p. Holý

Termín: 19.3.2003

 

 

5/76

ZM schvaluje darování pozemku parc. č. 519/1 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Holý

Termín: 20.4.2003

 

5/77

ZM schvaluje pronájem a následné odkoupení pozemků – parkoviště „Kaskády“ Špičák.

Zodp.: p. Holý

Termín: 20.4.2003

5/78

ZM  schvaluje pronájem pozemků u garáží u SO AMK v majetku Města Železná Ruda za roční pronájem 1 000,-Kč.

Zodp.: p. Holý

Termín: 26.3.2003

 

 

5/79

ZM odkládá schválení výjimky ze stavební uzávěry – Hojsova Stráž pro p. Bečváře – nutno počkat na schválení ÚP Hojsova Stráž.

Zodp.: stavební odbor sl. Chroustová

Termín: 26.3.2003

 

 

5/80

ZM odkládá schválení výjimky ze stavební uzávěry – Alžbětín pro p. Trung  - nutno počkat na schválení regulačního plánu Alžbětín.

Zodp.: stavební odbor sl. Chroustová

Termín: 26.3.2003

 

 

5/81

Alžbětín – strž Skala – nutno požádat o schválení výjimky ze stavební uzávěry.

Zodp.: Ing. Tachovský

Termín: 26.3.2003

 

 

5/82

ZM rozhodlo, že nebude zrušena stavební uzávěra Hojsova Stráž – pro p. Žateckého – ÚP neřeší žádnou zástavbu.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 26.3.2003

 

 

5/83

 ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Hojsova Stráž – p. Rusňák ZČE – přeložka kNN.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 21.3.2003

 

 

5/84

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry – Hojsova Stráž – pro fi Flosman a.s.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 21.3.2003

 

5/85

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry – Hojsova Stráž – věž Eurotel.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 21.3.2003

5/86

ZM schvaluje zástupce na Valnou hromadu ZR City Service – Ing. Šnebergr.

 

 

5/87

ZM schvaluje zástupce Města Železná Ruda na Valnou hromadu Služeb Města Železná Ruda  s.r.o. – p. Vonásek, Ing. Šnebergr, p. Šimčík, p. Pavel, p. Straka.

 

 

5/88

ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2003.

 

5/89

ZM schvaluje koupi vozidla Felicie  combi (nákup z autobazaru) pro Městskou policii.

 

 

5/90

ZM schvaluje koupi vozidla střední třídy pro MěÚ a zároveň schvaluje 5-ti člennou komisi s pravomocí pro výběr vozidla ve složení: Ing. Dráb, p. Šimčík, Ing. Tachovský, p. Skřivan, p. Pavel.

Zodp.: starosta

Termín: 19.3.2003

 

 

5/91

ZM schvaluje uskutečnění pietního aktu – uctění památky padlých ve 2. svět. válce pro ZO KSČM.

 

5/92

ZM schvaluje opravu památníku padlým ve 2. svět. válce.

 

5/93

ZM ukládá starostovi zajistit výměnu desky na památníku obětem světových válek v českém jazyce.

Zodp.: starosta

Termín: 20.4.2003

 

5/94

ZM odkládá žádost p. Sádlíka na změnu zástavby na pozemku u betonárky PS a.s. Klatovy  - projednání na poradě zastupitelstva.

 

5/95

ZM odkládá projednání dohody o narovnání – fi C1 Linie a.s. – projednání na poradě zastupitelů včetně nutnosti namnožení všech podkladů pro členy ZM.

 

5/96

ZM schvaluje prodej garáží v objektech č.p. 330, 331 a Pancířská č.p.48 za tržní cenu.

 

 

 

5/97

ZM odkládá schválení nabídky na koupi části č.p. 26. Žadatel – fi KEMM s.r.o. – projednání na poradě zastupitelů a dále schválení na mimořádném zasedání ZM.

Termín: 27.3.2003

Zodp.: ZM

 

 

5/98

ZM schvaluje vynaložení max. částky cca 220 000,-Kč na výrobu „Image prospektů regionu Železnorudsko“.

Zodp.: p. Fischer

Termín: 20.4.2003

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                               Jiří Vonásek

Místostarosta                                                            starosta