Usnesení z veřejného zasedání ZM č

Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 3

ze dne 17.12.2002,

které se konalov 17,00 hod. v jídelně ZŠ

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.            Kontrola usnesení

2.   Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

3.   Jednací řád

4.            Rozpočet

5.            Majetkové záležitosti

6.   Změna ceny vodného a stočného

7.            Likvidace odpadů 2003

8.   Ostatní

 

 

3/32

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení: p. Toul, p. Pavel

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Chalupský, p. Zíka

ZM jmenuje zapisovatelku : p. Šebelíková

 

 

3/33

ZM schvaluje jednací řád ZM Železná Ruda.

 

 

3/34

ZM schvaluje návrh rozpočtového provizoria pro počátek roku 2003 – viz. příloha.

 

 

3/35

ZM schvaluje vybudování silničních svodidel nad objektem č.p. 63 na Špičáku – majitel p. Jaroslav Tater.

Zodp.: maj. odbor

Termín: odpověď ihned, provedení do konce 5/2003

 

 

 

 

3/36

ZM schvaluje prodej pozemku 207/6 v k.ú. Železná Ruda manž. Čapkovým.

Zodp.: maj. odbor

Termín: 15.1.03

 

 

 

3/37

ZM neschvaluje prodej pozemků stp.č. 634/1,3 o výměře 70 m2 p.p.č. 219/17,12 o výměře 437 m2 v k.ú. Železná Ruda p. B. Markové, manž. Strolených a p. V. Vachovcové.

 

 

 

3/38

ZM neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 297/28 v k.ú. Špičák o výměře 80 m2 p. Urbanové a p. Mazínovi.

 

 

 

3/39

ZM odkládá projednání žádosti p. Zíky na prodej pozemku p.č. 90/24 v k.ú. Železná Ruda o výměře 350 m2 z důvodu nutnosti vypracování studie centra.

 

 

 

3/40

ZM souhlasí se zvýšením ceny vodného o 1,-Kč a stočného o l,-Kč od 1.1.2003.

Zodp.: maj. odbor

Termín: 15.1.03

 

 

 

3/41

ZM souhlasí s výběrem firmy RUMPOLD s.r.o. na podkladě výsledku zjednodušeného zadání – veřejná zakázka: „Sběr, svoz a zneškodnění SKO na správním území Města Železná Ruda“ a zároveň pověřuje správní odbor MěÚ Žel. Ruda k vypracování příslušné smlouvy.

Zodp.: správní odbor

Termín: 15.1.03

 

 

 

3/42

ZM schvaluje prodej p.p.č. 413/102 v k.ú. Železná Ruda Mgr. Pavlu Makaloušovi za cenu

1.300,-Kč/m2.

Zodp.: maj. odbor

Termín: 15.1.03

 

 

 

3/43

ZM schvaluje vypracování dodatku smlouvy o pronájmu kotelny a provozování kotelny f. TEDOM ENERGO, s.r.o. – v bodě 10.1. – energetický audit bude hradit Město Železná Ruda.

Termín: 20.12.02

3/44

ZM nesouhlasí se zrušením stavební uzávěry v části obce – Alžbětín a Špičák.

 

 

 

 

3/45

ZM souhlasí s převodem pozemku bývalého spáleniště stanice Horské služby na Belvederu v majetku Města Železná Ruda a to bezúplatně za podmínky – trvalé využití pro služby Horské služby.

Zodp.: maj. odbor

Termín: 15.1.03

 

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                           Jiří Vonásek

místostarosta                                                      starosta