USNESENÍ

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání ZM č. 19 ze dne 28.2.2005, které se konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Rozpočet města

4.      Majetkové záležitosti

5.      Finanční záležitosti

6.      Ustanovení osob k užívání závěsného znaku

7.      Výbor pro národnostní menšiny

8.      Petice občanů

9.      Územní plán

10.  Zprávy výborů

11.  Různé

 

 

19/387

ZM schválilo komisi pro usnesení : p. Toul, Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Markel

ZM jmenovalo zapisovatele: p. Šebelíková

 

 

19/388

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

19/389

ZM schvaluje rozpočet Města Železná Ruda.

ZM schvaluje obnovení úvěru 5 000 000,- Kč k financování projektů lanové a bobové dráhy Špičák –Pancíř za podmínek jako v roce 2004.

 

19/390

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků od PF na Město Železná Ruda dle přílohy majetkového odboru (veřejně prospěšné stavby  řešené v současně schváleném ÚP) – příloha č.1.

 

 

19/391

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 413/36 v k.ú. Železná Ruda p. Sládkovi za cenu 1 300,-Kč/m2.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 31. 3. 2005

 

 

19/392

ZM schvaluje prodej bytové jednotky 361/13 manž. Hejtmánkovým za cenu 739 396,-Kč.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 31. 3. 2005

 

 

19/393

ZM schvaluje převod bytu č.2 v objektu č.p. 112 v Šumavské ulici z vlastnictví manž. Grondzarových do vlastnictví p. Vláškové s tím, že pro Město Železná Ruda bude zachováno předkupního právo na dobu 10-ti let. Tento souhlas je výjimečný ze sociálních důvodů.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 11. 3. 2005

 

 

19/394

ZM odkládá prodej p.p.č. 431, 413/14 a 413/15 v k.ú. Železná Ruda.

 

 

19/395

ZM souhlasí, aby Město Železná Ruda v souladu s regulačním plánem Železná Ruda-Alžbětín požádalo PF o bezúplatný převod pozemků pro výstavbu nájemních bytových domů jako veřejně prospěšné stavby realizované Městem Železná Ruda a financovanou z části za využití finančních prostředků z veřejných rozpočtů.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 18. 3. 2005

 

 

19/396

ZM souhlasí s prodejem vozidla AVIA SPZ KT 44-54, cena bude stanovena soudním znalcem, prodej bude uskutečněn přes autobazar.

Odpovídá: Ing. Dráb                                                                                                                    Termín: do 31. 3. 2005

 

 

19/397

ZM souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění majetku Města Železná Ruda na dobu 12-ti měsíců se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. dle nabídky a za cenu 465 973,-Kč.

Odpovídá: starosta                                                                                                                    Termín: do 18. 3. 2005

 

 

 

 

19/398

ZM revokuje usnesení ZM č. 18/375.

 

 

 

19/399

ZM schvaluje dalšího oddávajícího člena zastupitelstva Ing. Milana Kříže.

 

 

19/400

ZM souhlasí, že oddávací dny jsou pátek a sobota.

 

 

19/401

ZM souhlasí s ustanovením Výboru pro národnostní menšiny.

Odpovídá: starosta                                                                                                                    Termín: do 18. 3. 2005

 

 

19/402

ZM bere na vědomí podpisovou akci občanů k výstavbě 2 bytových domů v Šumavské ulici a otázku zástavby v Šumavské ulici bude projednávat na poradách ZM a na příštím veřejném zasedání ZM bude k záležitosti vydáno stanovisko.

Odpovídá: starosta                                                                                                               Termín: příští veřejné ZM

 

 

19/403

ZM schvaluje vyhlášení stavební uzávěry v části Železná Ruda-Alžbětín do doby schválení regulačního plánu včetně prováděcí vyhlášky.

Odpovídá: Hejtmánková                                                                                                      Termín: do 11. 3. 2005

 

 

19/404

ZM schvaluje závěry porady zastupitelů města ze dne 23.2.2005 týkající se změny ÚP sídelního útvaru Města Železná Ruda – viz. příloha č. 2 majetkového odboru (Požadavky zastupitelů Města na změnu ÚP – lokality pro veřejně prospěšné stavby),  která je součástí zápisu z porady a je i nedílnou součástí tohoto usnesení.

Toto usnesení ZM včetně přílohy a včetně schválených připomínek občanů bude zadávací podmínkou pro vypsání soutěže na zpracovatele změny ÚP sídelního útvaru Města Železná Ruda. Zároveň bude poskytnuta jako  zadávací dokumentace soutěže.

Odpovídá: Hejtmánková, Frenzl                                                                                                   Termín: do 11. 3. 2005

 

 

19/405

ZM schvaluje odkoupení 1 opěrného bodu veřejného osvětlení v lokalitě Hojsova Stráž- Tommerhof.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 31. 3. 2005

 

 

 

 

19/406

ZM schvaluje návrh na přemístění dopravních značek začátek a konec obce Hojsova Stráž od kostela před Tommerhof.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 18. 3. 2005

 

 

19/407

ZM revokuje usnesení č. 18/371 ze dne 15.12.2004 o zvýšení poplatku za odvoz odpadu.

 

 

19/408

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 Města Železná Ruda o místním poplatku – viz. příloha č.3.

 

 

19/409

ZM souhlasí s umístěním paní Zdeňky Svítilové, bytem Špičák 68 do LDN Horažďovice.

 

 

19/410

ZM schvaluje prodej pískovišť u bytových domů samosprávám těchto domů za cenu 1,-Kč.a ukládá majetkovému odboru, aby připravil návrh na podmínky a způsob prodeje.

Odpovídá: Frenzl                                                                                                                         Termín: do 31. 3. 2005

 

 

19/411

ZM neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry Železná Ruda-Špičák pro manž. Vojtovi, Praha.

 

 

19/412

ZM souhlasí se zřízením 1 pracovního místa profesionálního hasiče od 1.6.2005.

Odpovídá: starosta                                                                                                                      Termín: do 1. 6. . 2005

 

 

19/413

ZM souhlasí s rozšířením stavební komise o p. Nového.

Odpovídá: starosta                                                                                                                      Termín: do 31. 3. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/415

ZM souhlasí s rozšířením kontrolního výboru o p. Skřivana.

Odpovídá: starosta                                                                                                                      Termín: do 31. 3. 2005

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                                              Jiří Vonásek

místostarosta                                                                                          starosta