USNESENÍ

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání ZM č. 18 ze dne 15.12.2004,

 

které se konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

PROGRAM:

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Zvýšení ceny za komunální odpad
  4. Majetkové záležitosti
  5. Finanční záležitosti
  6. Schválení předsedů Osadních výborů
  7. Schválení jednatele ZR City s.r.o.
  8. Výjimky ze stavební uzávěry
  9. Zprávy výborů
  10. Ostatní Diskuse

 

 

18/368

ZM schválilo komisi pro usnesení : p. Toul, Ing. Kříž.

ZM schválilo ověřovatele zápisu : Ing. Bárta, p. Růžička.

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Suková.

18/369

ZM schvaluje změnu jednacího řádu:

Diskuse s občany před zahájením schůze (jednání) zastupitelstva – možno diskutovat k všeobecným problémům i mimo program ZM, rovněž tak po skončení jednání ZM.

18/370

Kontrola usnesení – úkoly jsou průběžně plněny.

18/371

ZM schvaluje navýšení ceny za odvoz  komunálního odpadu u občanů na 350,-Kč/osobu.

Zodp.: ekonom

Termín: 31.12.2004

18/372

ZM revokuje usnesení č. 13/256 na prodej pozemku p.č. 413/36 v k.ú. Železná Ruda p. Štěpánkovi. ZM doporučuje záměr prodat tento pozemek zveřejnit v Železnorudském zpravodaji a na úřední desce.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 20.12.2004

18/373

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 497/26 v k.ú. Špičák o výměře 627 m2 od p. Jílkové za cenu 70,-Kč/m2.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.12.2004

18/374

ZM schvaluje odměnu pro Komisi k projednávání přestupků v roce 2004 – dle přílohy č.1.

 

18/375

ZM schvaluje proplacení částky 654 103,-Kč+19% DPH fi Sládek za stavební práce – sauna  - po předložení a kontrole soupisu provedených prací zastupiteli.

Zodp.: ekonom

18/376

ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004 dle přílohy č. 2.

Zodp.: ekonom

18/377

ZM pověřuje finanční výbor, starostu a ekonoma k nezbytným úpravám položek rozpočtu ve vztahu ke skutečnému čerpání v závěru roku 2004.

Zodp.: p. Markel , p. Vonásek, Ing. Dráb

18/378

ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2005 do doby schválení rozpočtu pro rok 2005 takto:

-         výdaje rozpočtu budou čerpány max. ve výši skutečnosti jednotlivých měsíců r. 2004

-         mzdové prostředky zaměstnanců města budou vypláceny v souladu s úpravou podle nař. vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platném od 1.1.2005.

Zodp.: ekonom

Termín: průběžně

18/379

ZM schvaluje pro rok 2005 obnovení kontokorentního úvěru k běžnému účtu města za podmínek obdobných jako v r. 2004 v celkové výši 3 mil. Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 15.1.2005

18/380

ZM schvaluje jednorázový příspěvek p. Václavu Křížovi a Janě Křížové – v roce 2005 za umístění v penzionu pro důchodce.

Zodp.: ekonom

18/381

ZM schvaluje cenu vodného 15,-Kč/m3 a cenu stočného 17,-Kč/m3.

18/382

ZM schvaluje předsedu Osadního výboru na Hojsově Stráži – p. Vladimíra Steinerová a předsedu Osadního výboru Špičák – Ing. Jan Kořán a počet členů Osadního výboru Špičák – pět.

18/383

ZM  při výkonu působnosti valné hromady společnosti ZR City Service s.r.o. , IČ: 26326141, se sídlem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, okres Klatovy, PSČ 340 04, zaps. v obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni,odd.C, vl. 13607, vydává ve smyslu s ust. § 132, obch. zák., a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) a ust. § 102 odst. 4 zák.č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění, toto rozhodnutí jediného společníka:

1)      Jediný společník jmenuje do funkce jednatele společnosti ZR City Service s.r.o. pana Karla Markela, r.č. 630927/1452, bytem Železná Ruda, U Řezné 368, PSČ: 340 04, a to s účinností od 15. prosince 2004.

2)      Jediný společník schvaluje uzavření smlouvy o  bezúplatném výkonu funkce jednatele společnosti ZR City Service s.r.o. a panem Karlem Markelem, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

3)      Jediný společník souhlasí ve smyslu ust. § 66 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku s poskytováním mzdy ve výši 30 000,-Kč hrubého/měsíc panu Karlu Markelovi  za práci vykonávanou pro společnost ZR City Service s.r.o. na základě pracovní smlouvy ze dne 1.12. 2004.            

18/384

ZM bere na vědomí přehled schválených a neschválených výjimek ze stavební uzávěry Špičák – viz. příloha č. 4.

ZM  neuděluje výjimku ze stavební uzávěry Špičák pro fi Jindřich Bešta – stavební a montážní firma s.r.o.

18/385

Zprávy výborů – viz příloha č. 5.

18/386

ZM schvaluje, aby úpravy dokumentace pro ÚR – Modernizace a rekonstrukce SLD – odsouhlasil starosta po předchozím projednání na poradě ZM.

Zodp.: starosta

Ing. Michal Šnebergr                                                       Jiří Vonásek

místostarosta                                                                    starosta