USNESENÍ

USNESENÍ

z veřejného zasedání ZM č. 15 ze dne 1.7.2004,

které se konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola usnesení
 3. Doplnění ZM
 4. Výběr akcí a priorit podnikatelského záměru rozvoje cestovního ruchu Železnorudska
 5. Výběr společnosti na pořádání veřejných soutěží
 6. Majetkové věci
 7. Parkovací systém, schválení půjčky na nákup části společnosti ZR City Service, s.r.o.
 8. Schválení oddávajícího
 9. Prodej techniky
 10. Volba předsedy kontrolního výboru, zprávy výborů
 11. Různé
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

 

15/303

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Bárta, p. Toul

ZM schválilo ověřovatele zápisu:p. Růžička, p. Markel

ZM jmenovalo zapisovatelku:p. Šebelíková

 

15/304 

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení, úkoly průběžně plněny.

 

15/305

ZM bere na vědomí doplnění ZM o nového člena zastupitelstva p. Macha Václava místo

p. Skřivana.

 

15/306

ZM schvaluje záměr akcí a priorit dle přílohy č.1 – lanovka – Špičák – Hofmanky bude odpojitelná sedačka s kapacitou do 2 400 osob/hodinu.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně

 

15/307

ZM schvaluje fi Pyramida CS s.r.o. Praha na pořádání veřejných soutěží v souvislosti s fondy EU.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně

 

15/308

ZM revokuje usnesení č. 11/195 ze dne 13.11.2003 – prodej parc. č. 413/111 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.7.2004

 

15/309

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 413/111 v k.ú. Železná Ruda panu Snopkovi za cenu

1 300,-Kč/m2 – koupit do dvou měsíců.

Zodp: majetkový odbor

Termín: 31.8.2004

 

15/310

ZM neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1264/21 v k.ú. Hojsova Stráž ZKD Plzeň.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.7.2004

 

15/311

ZM schvaluje 4 body souhrnného opatření při koupi 80% fi Czech Infoline s.r.o. ve fi ZR City Service s.r.o. dle přílohy č.2.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně

 

15/312

ZM schvaluje čtvrtého oddávajícího p. Růžičku.

 

15/313

ZM schvaluje prodej vozidla TATRA 148 S1 panu Špačkovi za cenu 30 000,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor, ekonom

Termín: 30.7.2004

 

15/314

ZM schvaluje prodej vozidla TATRA 623 po nákupu vozidla NISAN pro Hasiče Žel. Ruda.

Zodp.: ekonom

 

15/315

ZM odložilo volbu předsedy kontrolního výboru na příští ZM. Nejdříve bude projednáno na poradě ZM.

 

15/316

ZM schvaluje objednání informační tabule (mluvící) za 60 000,-Kč.

Zodp.: ekonom, starosta

Termín: 31.7.2004

 

 

15/317

ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro VLRZ – umístění výtlačného vodovodu na pozemcích města – poplatek 10 000,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.7.2004

 

15/318

ZM schvaluje prodloužení smlouvy pro pana Jana Zeleňáka na úklid Hojsovy Stráže do konce roku 2004.

Zodp.: tajemník

Termín: 15.7.2004

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                  Jiří Vonásek

místostarosta                                                               starosta