USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 11

ze dne  13.11.2003, které se konalo

v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

 

 

 

PROGRAM:

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování      

    zapisovatele

      2.Kontrola usnesení

      3.Projekt kabinové lanovky a bobové dráhy Pancíř

      4.Používání znaku a loga Města Železná Ruda a osady Hojsova Stráž

      5.Redukce pracovních míst na MěÚ

      6.Změna Jednacího řádu

      7.Majetkové záležitosti

-         revokace usnesení bodu č. 10/168

-         prodeje parcel na Samotách

-         odsouhlasení převzetí Kaskád od PF

-         revokace prodeje č.p. 26 v Žel. Rudě

-         prodej Zámečku – schválení

-         výstavba bytů

-         zdravotnické zařízení – škola

 

       8.Zrušení tržnice manž. Drahokoupilových

       9.Vyhodnocení výběrového řízení – ČOV Hojsova Stráž

     10.Odměny komisím

     11.Návrh na vyřazení a obnovení techniky SDHO a Služeb Města ,

          s.r.o.

     12.Sociální záležitosti

     13.Zprávy výborů ZM

          14.Různé

 

 

11/185

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení : p. Fischer, p. Pavel

ZM schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Bárta, p. Zíka

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková

11/186

ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení. Všechny body byly splněny.

11/187

ZM souhlasí s vypracováním projektu kabinové lanovky „Pancíř“ a bobové dráhy. ZM schvaluje otevření kontokorentu do výše 5 mil. Kč u České spořitelny s tím, že Česká spořitelna zajistí dohled nad financováním.

Zodp.: starosta , tajemník

Termín: plnění průběžně

 

 

11/188

ZM schvaluje vyhlášku o používání znaku a loga Železné Rudy a Hojsovy Stráže.

Zodp.: tajemník

Termín: 15.12.2003

 

11/189

ZM schvaluje snížení stavu pracovních míst na MěÚ : 1 místo na majetkovém odboru, 1 místo na správním odboru.

Zodp.: tajemník

Termín: 31.12.2003

 

11/190

ZM schvaluje změnu jednacího řádu v částech:

-         část 3 čl. 1 – změna – ze dvou na tři měsíce

-         část 4 čl.1 – vyškrtnout slovo „písemně“

-         část 7 čl.1 – změnit „na  vyžádání u tajemníka MěÚ“

Zodp.: tajemník

Termín: 30.11.2003

 

11/191

ZM revokuje usnesení bodu č. 10/168  a projednalo souborné stanovisko ke koncepci řešení regulačního plánu Železná Ruda – Alžbětín a závazné pokyny pro dopracování návrhu regulačního plánu, včetně vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek ke koncepci. ZM schvaluje souborné stanovisko ke konceptu a závazné pokyny pro zpracování návrhu regulačního plánu Železná Ruda – Alžbětín.

Zodp.: stavební úřad

Termín: 15.12.2003

 

11/192

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 471/6 v k.ú. Špičák o výměře 360 m2 p. Černíkovi.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/193

ZM revokuje usnesení ZM č. 4/43 ze dne 3.10.2000.

 

11/194

ZM souhlasí s prodejem bytu č. 5 v čp. 371 manželům Hoskovcovým za cenu 74 664,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/195

ZM souhlasí s prodejem pozemků v lokalitě Samoty za cenu 1 300,-Kč/m2

-         p.p.č. 413/36 o výměře 1 053 m2 v k.ú. Železná Ruda manželům Babkovým.

-         p.p.č. 413/38 o výměře 648 m2 v k.ú. Železná Ruda manželům

                     Gotschyovým

-         p.p.č. 413/111 o výměře 487 m2 v k.ú. Železná Ruda p. Rešovi

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/196

ZM souhlasí s prodejem p.p.č. 90/24 o výměře 350 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch p. Zíky za podmínky zřízení věcného břemene na příjezdovou komunikaci a případných více nákladů inž. sítí , které jsou pravděpodobně na dotčeném pozemku. Prodejní cena za m2 byla stanovena ve výši 1 200,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/197

ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 80 o výměře 2 383 m2 v k.ú. Debrník.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/198

ZM souhlasí se směnou pozemků mezi Městem Železná Ruda a bratry Humlovými v lokalitě Samoty z důvodu telefonní kabelové sítě. Tzn. díl „a“ z p.p.č. 413/107 bude směněn za díl „b“ z p.p.č. 413/4. Oba díly mají stejnou výměru tzn. 52 m2.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/199

ZM souhlasí se žádostí o bezúplatný převod pozemků pod parkovištěm „Kaskády“ o celkové výměře 8 604 m2 v k.ú. Špičák, pod čísly 351/8, 218/2, 351/9.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.11.2003

 

11/200

ZM schvaluje prodej části pozemku p. D. Snopkové o výměře 35 m2 díl „a“ z p.p.č. 413/4 v lokalitě Samoty za 1 300,- Kč /m2.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/201

ZM revokuje prodej č.p. 26 v Železné Rudě. Objekt zůstává nadále v majetku města.

 

11/202

ZM schvaluje smlouvu na prodej Zámečku č.p. 1 v Železné Rudě.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/203

ZM schvaluje výstavbu bytů v Šumavské ulici, dále v objektech č.p. 12, č.p. 6, č.p. 26 s tím, že v tomto objektu budou zřízeny prostory pro ambulance praktického a ženského lékaře, zubaře, RZ, lékárnu a garáže. Ve zbývající části objektu byty.

Zodp.: starosta, tajemník

Termín: 30.11.2003

 

 

 

 

11/204

ZM schvaluje k pronájmu volné prostory v suterénu ZŠ pro MUDr. Černého, za účelem zřízení chirurgické ambulance a rengenu.

Zodp.: p. Smola

Termín: 31.12.2003

 

11/205

ZM ruší  ve vyhlášce města tržnici manželů Drahokoupilových.

Zodp.: správní odbor

Termín: 15.12.2003

 

11/206

ZM vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „ Rekonstrukce centrální čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace sítě v Hojsově Stráži“ a doporučuje starostovi sepsání smlouvy o dílo s firmou Invest Tel s.r.o. Klatovy.

 

11/207

ZM schvaluje odměnu členům komise pro projednávání přestupků : JUDr. Jaroš 5 500,-Kč, J. Růžička 3 000,-Kč, V. Topol 3 000,-Kč, R. Navrátil 3 000,-Kč, A. Šebelíková 1 500,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 30.11.2003

 

11/208

ZM schvaluje prodej automobilu ARO 240 /SDHO/ prostřednictvím autobazaru. Schvaluje provedení výběrového řízení na nákup terénního zásahového vozu.

Zodp.: ekonom

Termín: 30.11.2003

 

11/209

ZM schvaluje prodej Mercedesu UNIMOG 406 za 50 tis. Kč. Prodej nesmí klesnout pod cenu uvedenou ve znaleckém posudku tj. 34 525,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 30.11.2003

 

11/210

ZM schvaluje finanční úhradu související s umístěním p. Hermana /nar. 27.9.1959/ do domova důchodců.

Zodp.: ekonom

 

11/211

ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru.

 

11/212

ZM schvaluje vyhlášku města č. 3/2003 o závazných částech změn č. 2 a 3 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.

Zodp.: stavební úřad

Termín: 15.12.2003

 

 

 

11/213

ZM schvaluje návrh na úpravu rozpočtu ze zprávy  ze dne 11.11.2003.

 

11/214

ZM schvaluje pořádání adventních trhů  ve dnech  29. a 30.11.2003 v ulici 1. máje.

 

11/215

ZM schvaluje ustanovení komise za účelem získání 100% podílu ve firmě ZR CITY s.r.o. Komise bude jmenována starostou a místostarosty.

Zodp.: starosta

Termín: 30.11.2003

 

11/216

ZM schvaluje plán zimní údržby komunikací v Železné Rudě a na Hojsově Stráži.

Zodp.: tajemník

Termín: 15.12.2003

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                 Jiří Vonásek

místostarosta                                                              starosta