USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 10

 

ze dne 22.9.2003, které se konalo

v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Prodej  bytů
  4. Schválení pasportu místních komunikací
  5. Schválení územního plánu
  6. ČOV Hojsova Stráž – oslovení firem pro výběrové řízení
  7. Zprávy výborů
  8. Ostatní
  9. Závěr

 

 

10/163

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení : p. Toul, Straka.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Růžička, Zíka.

ZM jmenuje zapisovatelku : p. Šebelíková.

 

10/164

ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení posledního ZM.

Bod 7/127 – prodlužuje se termín do 30.11.2003 /znaky a erby Města Železná Ruda/.

 

10/165

ZM schválilo prodej bytů dle přílohy č. 1.

 

10/166

ZM odložilo schválení pasportu místních komunikací na příští zasedání ZM s projednáním na pracovních poradách.

 

10/167

ZM schvaluje změnu územního plánu Města Železná Ruda – místní část Hojsova Stráž – dle přílohy č. 2. „Brčálnický mokřad“ navržený SNP a CHKOŠ bere zastupitelstvo města pouze jako návrh, který bude dále projednán dle příslušných zákonů.

 

10/168

ZM schvaluje regulační plán Železná Ruda-Alžbětín.

 

 

 

10/169

ZM schvaluje oslovení firem pro výběrové řízení kanalizace a ČOV Hojsova Stráž : SAZOM spol. s r.o., Invest-tel s.r.o., Lesní stavby s.r.o., PRESSKAN s.r.o., TELTO spol. s r.o.

 

10/170

ZM neschvaluje dohodu o narovnání mezi Městem Železná Ruda a spol. Cl Linie a.s.

 

10/171

ZM schvaluje žádost společenství vlastníků bytových domů na prodej pozemků u bytových domů mimo místní komunikace a podélných chodníků za cenu 80,-Kč/m2.

 

10/172

ZM schvaluje žádost manž. Peškových, Hanzlíkových a Volenců na vymazání pozemku parc.č. 10/39 výměnou za uzavření smlouvy o bezúplatném věcném břemeni vedení inženýrských sítí.

 

10/173

ZM schvaluje žádost pana Adamce, který zastupuje p. Matuškovou a její 2 neteře – viz. bod č.4 přílohy č. 3.

 

10/174

ZM schvaluje žádost manž. Sekelových – prodej p.p.č. 155/45, 55, 56 v k.ú. Železná Ruda o výměře 181 m2 za cenu 80,-Kč/m2 - viz. bod č. 5 přílohy č.3.

 

10/175

ZM neschvaluje žádost p. Maxy – viz. bod č. 6 přílohy č. 3. Navrhuje řešit formou pronájmu.

 

10/176

ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č. 21/371 – prodej manž. Malým – viz. bod č. 7 příloha č. 3.

 

10/177

ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 66/1 v k.ú. Železná Ruda manž. Pardubským – viz. bod č. 8 příloha č.3.

 

10/178

ZM schvaluje likvidací nebezpečných odpadů pověřit odbor životního prostředí MěÚ Železná Ruda.

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 30.10.2003

 

10/179

ZM pověřuje odbor životního prostředí MěÚ Železná Ruda na vypsání výběrového řízení na likvidaci TKO na příští období.

Zodp.: Ing. Zahradníková

Termín: 30.10.2003

 

10/180

ZM schvaluje soukromou auditorskou firmu na vypracování auditu hospodaření Města Železná Ruda.

10/181

ZM schvaluje likvidační komisi ve složení Ing. Dráb, p. Formanová, Toul pro odepsání nepotřebného zařízení bývalého MěÚ.

 

10/182

ZM schvaluje komisi pro podklady k uzavírání dohod na vodné a stočné ve složení Ing. Šnebergr, p. Holý, Frenzl.

 

10/183

ZM schvaluje zrušení stavebních uzávěr na části města Železná Ruda: Hojsova Stráž a Alžbětín.

 

10/184

ZM schvaluje, aby zápis kontrolního výboru týkající se změny jednacího řádu ZM byl projednán na nejbližší poradě zastupitelstva.

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                         Jiří Vonásek

místostarosta                                                       starosta