Usnesení ZM č.6 ze dne 19. 02. 2007

USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č.6

ze dne 19.02.2007

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Čas:  17,00 hod.

Přítomni:    dle prezenční listiny

Program:

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Kontrola usnesení

3.     Nájmy v „č.p. 26“

4.     Majetkové záležitosti

5.     Stavební uzávěry

6.     Smlouvy

7.     Zpráva o činnosti orgánů obce

8.     Různé, diskuse, závěr

6/165

 

ZM schválilo komisi pro usnesení: p. Drahorádová, p. Zíka

Pro: 11 hlasů

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Mach, Ing. Kříž

Pro: 10 hlasů pro

Zdržel se:  Ing. Kříž

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

Pan Papež se dostavil na ZM.

Pan Fischer se dostavil na ZM.

6/166

ZM schválilo doplnění programu ZM  o bod  - zrušení atrahování pravomocí zastupitelstva z min. vol. období.

Pro:11 hlasů

Proti: pp.Mach, Fischer

6/167

ZM schválilo program ZM.

Pro: 10

Proti: Mach, Rodig, Markel

6/168

ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení.

6/169

ZM odkládá nájem lékárny v č.p. 26 v Železné Rudě na 28.02.2007, kdy bude mimořádné zasedání ZM.

Pro: 13

6/170

ZM schválilo seznam vybraných zájemců – nájemníků bytů v č.p. 26 v Železné Rudě doplněných o náhradníka:

Martin Otradovský, Pavlína Mucková a Andrej Čeban, Pavel Beran, Zdeněk a Ester Štufkovi, Martin a Alena Halamovi, Dagmar Bielecká, Jiří a Marie Krsovi, Martina Vrbská, Jiří Homolka a Stefka Kelyová, Jana Holubová, Lenka Zeleňáková, Květa Lippertová, Jan a Miluše Maňákovi – náhradníci.

Pro: 13

ZM ukládá majetkovému odboru připravit návrh na přidělení jednotlivých bytů konkrétním nájemníkům v č.p. 26.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: příští veřejné ZM

6/171

ZM schválilo výši nájmu v bytech v č.p. 26 v Železná Rudě: 15,23Kč/m2/měsíc.

Pro: 13

6/172

ZM schválilo prodej části (1/6) stp.č. 466 v k.ú. Hojsova Stráž Ing. C. Zahradníkové za cenu 340,-Kč/m2.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: do 31.3.2007

6/173

ZM schválilo nákup motorové pily pro hasiče za cenu do 30 000,-Kč.

Pro: 13

ZM ukládá prověřit možnost koupě motorové pily pro SDH prostřednictvím s.r.o.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 31.3.2007

6/174

ZM schválilo výpůjčku výpočetní techniky pro provozování veřejného přístupu k internetu v Knihovně na Hojsově Stráži č.p. 2.

Pro: 13

Zodp.: místostarosta

Termín: 28.2.2007

6/175

ZM schválilo koncepci rozvoje Železnorudska dle předložených studií zpracovaných firmou AVE architekt, a.s.

Pro: 12

6/176

ZM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací „Rekonstrukce sedačkové lanové dráhy Pancíř“ pro územní rozhodnutí zpracovanou firmou Valbek, spol. s r.o.

Pro: 13

6/177

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro V. Bechyně a E. Bechyňovou, Pod Lesem 826, Nýrsko na výstavbu RD na p.č. 337/17 v k.ú. Špičák za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, dodržení uliční linie a respektování zpracovaného regulativu firmy AVE architekt pro p. Černého, řešící tuto lokalitu.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/178

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro J. Glaserovou, Mikulovská 107, Plzeň na výstavbu RD na p.č. 337/1 v k.ú. Špičák s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, Dodržení uliční linie a respektování zpracovaného regulativu firmy AVE architekt pro p. Černého, řešící tuto lokalitu.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/179

ZM odkládá žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro p. L. Doula, Na Výsluní 718, Březnice – výstavba penzionu na p.č. 217/6 v k.ú. Špičák.

Zodp.: Ing. Kříž

Termín: 28.2.2007

6/180

ZM odkládá žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p.P. Nováka a R. Novákovou, Špičácká ul. 223, Železná Ruda – výstavba garáže na p.č.st. 281 a p.č. 100/13 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: Ing. Kříž

Termín: 28.2.2007

6/181

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Bělobrádka, bytem Alžbětín 20 – rozšíření povolené činnosti o maloobchodní prodej potravin v objektu bývalé spedice Alžbětín č.p. 6.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/182

ZM vydává souhlasné stanovisko k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro MUDr. J. Šolce a H. Šolcovou, Švandova 3a, Plzeň.

Pro: 13

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 28.2.2007

6/183

ZM odkládá žádost MUDr. J. Šolce a H. Šolcové, Švandova 3a, Plzeň o návrhu řešení problému – komunikace města zasahuje do pozemku manž. Šolcových v k.ú. Špičák.

Zodp.: Ing. Kříž

Termín: 26.2.2007

6/184

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. A. Vlachovou, Nad Rybníkem 391, Železná Ruda, na výměnu stávajících dřevěných oken za plastová stejných rozměrů.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/185

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. B. Volence, Sklářská 359, Železná Ruda, na změnu užívání suterénu a přízemí na pension s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/186

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p.M. Zoufalou, Šumavská 113, Železná Ruda, na přestavbu umakartového bytového jádra na zděné v objektu č.p. 113 na parc.č. 488 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/187

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Jaroslava Ševčíka, Nad Rybníkem 354, Železná Ruda, na přístavbu kotelny a vybudování plynové přípojky k budově stávajícího pneuservisu na parc.č. 492/16 a st.p.č. 714 v k.ú. Železná Ruda.

Pro : 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/188

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Šípka, J.J. Ryby 56, Plzeň, na přestavbu stávajícího objektu č.p. 379 na st.p.č. 208 v k.ú. Železná Ruda s prodejem zboží z tržnic, na bytový objekt s restaurační činností nebo penzion s restaurační činností s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, Vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/189

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. M. Staňkovou, Na Výsluní 457, Líně, na změnu užívání RD č.p. 85 na st.p.č. 334 v k.ú. Železná Ruda, užívaného též jako noční klub, na penzion s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/190

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro MUDr. P. Trůku, E. Beneše 54, Plzeň, na přístavbu garáže k rekreační chatě Špičák č. 228, nap.č. 318/13 v k.ú. Špičák.

Pro: 13

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

Pan Mach odešel z jednání ZM.

6/191

ZM odkládá žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry a vyjádření k PD firmy Autocentrum Neužil s.r.o., Babínská 509, Plasy.

Pro odložení: 7

Proti: pp. Markel, Zíka, Rodig, Roubal, Fischer

Zodp.: Ing. kříž

Termín: 28.2.2007

Pan Mach se vrátil na jednání ZM.

6/192

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p.J. Mižigara, Brožíkova 7/2501, Plzeň, na změnu užívání části přízemí objektu bufetu „Stará pošta“ č.p. 296 na st.p.č. 297/1 v k.ú. Železná Ruda na bar-herna-casino.

Pro udělení: 11

Zdrželi se : pp. Rodig, Šnebergr

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 28.2.2007

6/193

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro firmu Klatovská stavební kancelář, s.r.o., Vídeňská 181, 339 01 Klatovy, pro výstavbu obytného domu na st.p.č. 25/2 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, zajištění určitého sortimentu prodejen, vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy, jiného řešení parkování vozidel.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Markel, Zíka, Kořán, Kvapil

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/194

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. M. Sládka, U Torovky 492, Tlučná , na přesah požárně nebezpečného prostoru novostavby prodejny potravin na p.č. 90/25 v k.ú. Železná Ruda a souhlasí s vybudováním přípojek inženýrských sítí.

Pro: pp. Zíka, Mach, Rodig, Papež, Kříž, Kvapil, Horek,Drahorádová,Markel

Proti: pp. Fischer, Roubal, Kořán

Zdržel se: Ing. Šnebergr

Zodp.: p. Hejtmánková

Termín: 16.3.2007

6/195

ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. R. Drahokoupilovou, Tachovská 51, Plzeň na výstavbu 15 bytových jednotek na pozemku č. 24/11 v k.ú. Alžbětín

Pro udělení výjimky: -

Proti: 11

Zdržel se: pp. Šnebergr, Markel

Zodp.: p. Šebelíková

Termín: 28.2.2007

6/196

ZM pověřuje starostu, aby  požádal právní kancelář o písemné vyjádření k pravidlům práce kontrolního výboru.

13 hlasů pro

Zodp.: starosta

Termín: 28.2.2007

 

 

6/197

ZM pověřuje tajemníka a p. Macha  ke zpracování návrhu jednacího řádu kontrolního výboru do konce 03/2007.

13 hlasů pro

Zodp.: Ing. Tachovský, p. Mach

Termín: 31.3.2007

Pan Rodig se omluvil a odešel z jednání ZM.

6/198

ZM souhlasí, aby audity na Městě Železná Ruda udělaly firmy :BNV Cosulting, s.r.o. a ATC Audit s.r.o.

12 hlasů pro

Zodp.: starosta, tajemník

Termín: 31.3.2007

6/199

ZM schválilo revokaci usnesení č.22/491 ze dne 28.6.2005 o atrahaci pravomocí starosty na zastupitelstvo.

Pro: pp.Roubal, Šnebergr, Kříž, Kořán, Kvapil, Horek, Drahorádová

Proti:pp.Mach,Fischer, Markel, Zíka

Zdržel se:pp.  Papež

6/200

ZM schválilo komisi pro vytvoření nového jednacího řádu – pp. Drahorádová, Mach, Roubal.

Pro: 12

Zodp.: pp. Drahorádová, Mach, Roubal

Termín: 31.3.2007

6/201

ZM schválilo vyvěšení vlajky pro Tibet.

Pro: 12

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 10.3.2007

6/202

ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

6/203

ZM bere na vědomí zprávu komise cestovního ruchu.

6/204

ZM bere na vědomí odstoupení p. Markela z finančního výboru.

Ing. Milan Kříž                                           Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                 starosta