Usnesení ZM č. 14 ze dne 28. 11. 2007

USNESENÍ  z veřejného  zasedání  ZM č.14

ze  dne  28.11.2007

 

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ
Čas:                   17,00 hod.
Přítomni :          dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- prodej pozemků
- ostatní prodeje
- nájmy
4. Stavební záležitosti
- vydání opatření obecné povahy – stavební uzávěra
- vydání zadání změny ÚP č. 6
- stavební uzávěry
- smlouva o spolupráci
5. Finanční záležitosti¨
- stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání cizinců
- finanční dar – vítání občánků
- příspěvek důchodcům
- rozpočtová změna
- finanční odměna členům přestupkové komise
6. Komise výbory
      -     schválení předsedů a členů
       7.  Různé
                  -     plán zimní údržby komunikací 2007/2008
                  -     rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady     
                        (jízdné)
                  -     jednací řád
                  -     ostatní
       8.   Zpráva o činnosti orgánů obce
       9.   Diskuse
     10.   Závěr

14/548
ZM schválilo komisi pro usnesení:Ing. Kříž, p. Mach
Pro: 10

ZM schválilo ověřovatele zápisu:p. Horek, p. Roubal
Pro:8
Zdržel se: pp. Markel, Fischer

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

Ing. Kříž se dostavil na ZM.

14/549
ZM schválilo program ZM.
Pro: 10
Zdržel se: p. Rodig

P. Papež se dostavil na ZM.
P. Drahorádová se dostavila na ZM.

14/550
Kontrola usnesení – provedl starosta.Navrhuje revokaci usn.č. 13/520.

14/551
ZM schvaluje prodej stavební buňky Kynologickému klubu za 1,-Kč.
Pro:13

14/552
ZM schvaluje uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0001640/4 s ČEZ Distribuce, a.s.
Pro:12
Zdržel se : Ing. Kořán

14/553
ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železná Ruda a p. Šmídem, bytem Hojsova Stráž 146, na pronájem části pozemku, na němž se nachází el. Pilířek v majetku Města Železná Ruda.
Pro: 13

14/554
ZM schvaluje prodej bytu č.9 v č.p. 367 p. Zdeňku Sukovi za cenu 117 167,-Kč.
Pro: 13

14/555
ZM schvaluje směnu části p.p.č. 63/1, 63/2 o celkové výměře 78 m2, k.ú. Železná Ruda, (majetek firmy Efisan) za část p.p.č. 66/10 o výměře 63 m2 (majetek Města Železná Ruda), bez dalších finančních nároků.
Pro: 13

14/556
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1202/8 , k.ú. Hojsova Stráž,o výměře 1 397 m2 manželům Marii a Jiřímu Pscheidtovým za cenu 600,-Kč/m2  s předkupním právem Města Železná Ruda v případě dalšího prodeje.
Pro: 13


14/557
ZM schvaluje prodej p.p.č.1202/9 , k.ú. Hojsova Stráž, o výměře 1 770 m2 p. Ing. Michalu Pscheidtovi za cenu 600,-Kč/m2 s předkupním právem Města Železná Ruda v případě dalšího prodeje.
Pro:13

14/558
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1202/6, k.ú. Hojsova Stráž, o výměře 200 m2 p. Rodigovi za cenu 60,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě výstavby na tomto pozemku bude doplacena cena za stavební pozemek.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Rodig, Papež, Kříž


14/559
ZM schvaluje prodej p.p.č. 386/30, k.ú. Železná Ruda, o výměře 621 m2 manželům Hanzlíkovým za cenu 70,-Kč/m2, s podmínkou, že v případě výstavby bude cena doplacena do výše jako za stavební parcelu.
Pro:12
Zdržel se : p. Papež

14/560
ZM schvaluje záměr prodat část p.p.č. 386/6 v k.ú. Železná Ruda p. Karlu Matějkovi.
Pro: 13

14/561
ZM schvaluje prodej p.p.č. 190/1 v k.ú. Železná Ruda , za cenu 1 100,-Kč/m2, p. Filipu Brožovi s podmínkou případného dalšího prodeje předkupní právo Města Železná Ruda.
Pro: 13

14/562
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Ministerstvem vnitra ČR na odkoupení podílu MV v nemovitostech ul. U Řezné č.p. 368, 372, 373.
Pro: 13

14/563
ZM schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene spočívající v přidělení  nájemníků do vybraných bytů v č.p. 368, 372, 373 mezi Městem Železná Ruda, manželi Tišlovými, Ministerstvem vnitra.
Pro: 13

14/564
ZM schvaluje revokaci usnesení č.13/520 ze dne 1.10.2007.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Markel, Mach, Zíka, Rodig

 

 

14/565
ZM schvaluje navýšení nájemného v bytech města o 15%.
Pro: 7
Proti:pp. Fischer, Markel, Zíka, Mach, Rodig
Zdržel se : p. Roubal


14/566
ZM  schvaluje zadání změny sídelního útvaru Železná Ruda územního plánu č.6
Pro: 13


14/567
ZM vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2007.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Zíka, Mach, Rodig


14/568
ZM vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 2/2007.
Pro: 13


14/569
ZM  vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 3/2007.
Pro: 13

14/570
ZM vydává opatření obecné povahy Územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007.
Pro: 13

14/571
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Jan Berger, Klatovy – vybudování  inž. sítí pro p.č. 217/15,217/32,217/33,217/34 k.ú. Špičák. Dotčené pozemky: 217/14,22,23,24,25,26,15,34,33,32,31,30,29.
Pro: 12
Zdržel se : p. Drahorádová

14/572
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Miroslav a Petra Menclovi, Plzeň – realizace stavebních úprav a nástavby stávajícího penzionu Jezerka, umístěné na st.p.č. 140 v k.ú. Špičák.
Pro: 13

14/573
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Vladimír Kasík, Tachov – výstavba RD – změna stavby před dokončením na p.č. 413/123 v k.ú. Železná Ruda, lokalita Samoty.
Pro: 12
Zdržel se: p. Papež

14/574
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Miroslav Ingeduld, Špičák – výstavba přístřešku umístěného na p.p.č. 1/1 v k.ú. Špičák.
Pro: 13

14/575
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Blanka Nolčová, Starý Plzenec – výstavba vrtané studny u chaty č.e. 34 a změna
dočasného užívání chaty č.e. 34 v k.ú. Špičák na trvalé užívání stavby.
Pro: 12
Zdržel se : p. Drahorádová


14/576
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Josef Bělobrádek, Alžbětín – přístavba prodejny na st.p.č. 122 v k.ú. Špičák s podmínkou uzavření smlouvy o vzhledu budovy, vystavené zboží nebude na objektu ani před objektem.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Markel, Zíka, Mach, Rodig

P. Rodig odešel z jednání ZM.

14/577
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Jan Štípek, Plzeň – rozšíření již udělené výjimky za stavební uzávěry o jedno podzemní podlaží, č.p.379, umístěné st.p.č. 208, k.ú. Železná Ruda.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán, Drahorádová

14/578
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
ZKD Sušice – umístění reklamní tabule na sloupu VO.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Roubal, Kořán, Kvapil

P. Rodig se vrátil na jednání ZM.

P. Kvapil odešel z jednání ZM.

14/579
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
ARC – H Hradec Králové, stavba:- lanové centrum Železná Ruda
                                                       - výměna lyž vleku za čtyřsedačkovou lanovou dráhu
Pro: 12

P. Kvapil se vrátil na jednání ZM.

 

14/580
ZM souhlasí a akcí – výměna lyžařského vleku za čtyřsedačkovou lanovou dráhu.
Pro: 13

14/581
ZM  nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Jaroslav a Milada Kortanovi, Plzeň –změna užívání dočasné stavby garáže p.č. 396/12 v k.ú. Železná Ruda na trvalou.
Pro povolení: 0
Proti: 4
Zdržel se : pp. Fischer, Drahorádová, Šnebergr, Mach, Rodig, Markel, Zíka, Kořán, Kvapil

14/582
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Petr Pejsar, Plzeň – výstavba vrtané studny na p.p.č. 75/14 v k.ú. Špičák.
Pro: 12
Zdržel se: p. Drahorádová

14/583
ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
EuroNova East. S.r.o., Bratislava – výstavba billboardu na p.p.č. 385/5 v k.ú. Železná Ruda.
Pro povolení: 4
Proti: pp. Rodig, Roubal, Drahorádová
Zdržel se : pp. Zíka, Šnebergr, Kříž, Horek, Kvapil, Kořán


14/587
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Vladimír Kasík, Tachov – výstavba RD – změna stavby před dokončením na p.č. 413/123 v k.ú. Železná Ruda v lokalitě Samoty dle dokumentace doručené 21.8.2007.
Pro:11
Zdržel se: Rodig, Drahorádová

14/588
ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Madruzzo s.r.o., Mariánské Lázně – rekonstrukce a přístavba domu č.p. 246 v k.ú. Železná Ruda na aprtmánový dům – Alba Hořovice.
Pro povolení: 0
Proti: 9
Zdržel se: pp. Šnebergr, Drahorádová, Fischer, Horek

14/589
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Zdeněk Javorský, Plzeň – výstavba rodinných domů na p.č. 337/5,14,15,16 v k.ú. Špičák.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Rodig, Drahorádová, Kvapil, Kořán

 

14/590
Akce –Špičák Kořán p.č. 505/1 kNN, el. připojení budoucího objektu od projektanta Contact elekro-Vítovec, Klatovy.
ZM souhlasí s akcí  s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 12
Zdržel se: Ing. Kořán

14/591
Akce – Železná Ruda, 6b.j. – kNN, el. Připojení budoucího objektu od projektanta Contact elektro – Vítovec, Klatovy.
ZM souhlasí s akcí s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 13

14/592
Akce – Železná Ruda, Sládek – kNN, el. připojení budoucího objektu od projektanta Contact elektro – Vítovec, Klatovy.
ZM souhlasí s akcí s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 13

14/593
Akce – Špičák, p. Pejsar, kat.č. 75/14 – kNN, el. Připojení budoucího objektu od projektanta Ing. Miroslava Steinera, Klatovy.
ZM souhlasí  s akcí i se vstupem na pozemky s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 13

14/594
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Alžbětín ORI přeložka NN, přeložka elektrické rozpojovací skříně osazené na místě budoucího vjezdu do areálu, od projektanta Ing. Zdeňka Furbachera, Klatovy, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 13


14/595
Akce – Železná Ruda, kat.č. 577 Rentlive – trafostanice – kNN, el. Připojení objektu Skalka od projektanra Ing. Zdeňka Furbachera, Klatovy.
ZM souhlasí s akcí dle žádosti ze dne 14.11.2007 s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu.
Pro: 12
Zdržel se : p. Roubal


14/596
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Vladimír Jirka, Železná Ruda – změna užívání v části stávajícího skladu a internetové kavárny na přípravnu pizzy.
Pro: 13


14/597
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Manž. Petrů, Úlice  - výměna poškozeného krovu a střešní krytiny na RD v Pancířské ulici 203 v Železné Rudě, s podmínkou zachování tvaru a rozměrů původní střechy..
Pro: 13

14/598
ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Jakub Kasl, Tomáš Kasl, Lubomír Rosík, Antonín Šafář – změna užívání prodejny v objektu Klatovská v č.p. 135 na bar-herna.
Pro povolení: 0
Proti:8
Zdržel se: pp. Markel, Šnebergr, Rodig, Kříž, Horek

14/599
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Manž. Hrstkovi, Železná Ruda – stavební úpravy, zateplení objektu a přístavba 1. a 2. NP domu č.p. 297 na st.p.č. 345 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 10
Zdržel se:pp. Rodig, Papež, Drahorádová

14/600
Manž. Kresovi, Plzeň – žádost o vyjádření se k plánované koupi pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Špičák o výměře 29 m2 od PF ČR.
ZM nesouhlasí s prodejem z hlediska plánované místní komunikace (ÚP změna č.5) v těsné blízkosti tohoto pozemku.
Pro koupi:0
Proti: 13

14/601
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Josef Mižigar, Plzeň – umístění reklamního poutače o průměru 1,5m na budovu Klostermannovo nám. 296, k.ú. Železná Ruda s podmínkou, že reklama bude vyrobena ze dřeva, nebude svítit, může být pouze nasvícena neblikajícím světlem.
Pro: 9
Proti: pp. Drahorádová,Roubal
Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán

 

14/602
ZM nepovoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Benzina, s.r.o. Praha 7 – rekolaudace ve stávající restauraci v objektu čerpací stanice Benzina, Javorská 388, Železná Ruda na restauraci – hernu.
Pro výjimku: 0
Proti: 10
Zdržel se :pp. Drahorádová, Kvapil, Roubal

Ing. Šnebergr odešel z jednání ZM.
P. Mach odešel z jednání ZM.
14/603
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Jaroslav Urban, Říčany u Prahy – vestavba Fitness ve stávajícím sklepě hotelu Stella, Špičák 91.
Pro: 10
Zdržel se : Ing. Kořán

Ing. Šnebergr se vrátil na jednání ZM.
P. Mach se vrátil na jednání ZM.


14/604
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Miroslav Sládek, Tlučná – prodejna potravin v ul. 1. máje, Železná Ruda dle dokumentace ke stavebnímu povolení ze srpna 2007 s podmínkou, sepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.
Pro: pp. Kříž, Markel, Horek, Zíka, Kvapil, Kořán,Drahorádová, Roubal
Proti: pp. Fischer, Papež
Zdržel se : pp. Rodig, Mach, Šnebergr

14/605
ZM souhlasí s PD „Vodovod pod vodojemem“ společnosti Vodospol s.r.o.
Pro: 11
Zdržel se : pp. Kvapil, Mach

14/606
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Stafin s.r.o., Plzeň – stavební úpravy části objektu „Ubytovna Prenet na Šumavě“ v k.ú. Hojsova Stráž  s podmínkou podepsání smlouvy dle pravidel byt. výstavby.
Pro: 13

14/607
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Manž. Blažíčkovi, Plzeň – stavební úpravy stávající chaty č.e. 2 na p.č. 291 v k.ú. Špičák ( rekonstrukce objektu, vrtaná studna, kanalizační přípojka, přeložka vedení NN ).
Pro: 12
Zdržel se: p. Rodig

14/608
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Libor Kadlec, Tajanov (EGF s.r.o., Sušice) – stavba multifunkčního společenského objektu „Železný potok“ na p.č. 795/2 v k.ú. Železná Ruda  s podmínkou podepsání smlouvy dle pravidel byt. výstavby a vnějším vzhledu budov.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Mach, Rodig, Kořán, Kvapil, Markel

 

 

14/609
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Manž. Hanzlíkovi, Železná Ruda – změna stavby před dokončením RD na p.p.č. 396/2,3 v k.ú. Železná Ruda.
 Pro: 13

14/610
 ZM souhlasí s PD rekonstrukce a dostavba VZ Rixi – přípojka VN pro Vojenské lázeňské a rekreační zařízení, Praha.
Pro: 13

14/611
ZM souhlasí s PD rekonstrukce a dostavba VZ RIXI – připojení na kanalizační řad.
Pro:13

14/612
ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře:
Natural Mystic, Plzeň – nová varianta udělené výjimky objektu Villa Karla č.p. 92 v k.ú. Špičák s podmínkou podepsání smlouvy s AK dle pravidel byt. výstavby.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Kvapil, Kořán, Roubal

14/613
Efisan s.r.o., Tlučná – změna užívání stavby budovy č.p.35 v k.ú. Železná Ruda z účelu rekreačního ubytování na bytový dům.ZM rozhodlo o odložení a vyvolání jednání.
Návrh na hlasování : odložit a vyvolat jednání
Pro: 10
Zdržel se : pp. Drahorádová, Šnebergr, Kořán

P. Markel odchází z jednání ZM.

14/614
ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Lesy ČR ve vztahu k mostu.
Pro: 12

14/615
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci Železná Ruda, p. Hanzlík – kabel VN a NN, el. připojení objektu od projektanta Ing. M. Steinera, Klatovy.
Pro: 12

P.Markel se vrátil z jednání ZM.


p. Drahorádová odešla z jednání ZM.

 


14/616
ZM schvaluje výši úplaty za předškolní vzdělávání cizinců – 2 200,-Kč/měsíc/žáka.
Pro: 11
Zdržel se : p. Rodig

14/617
ZM schvaluje odměny členům přestupkové komise dle přílohy.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Markel, Mach , Rodig

P. Zíka odešel z jednání ZM.

14/618
ZM schvaluje výši příspěvku pro občánka v rámci vítání občánků - 1 000,-Kč/občánka.
Pro:7
Zdržel se : Rodig, Mach , Markel, Fischer

P. Zíka se vrátil na jednání ZM.

P. Rodig a p. Markel odešli z jednání ZM.

14/619
ZM schvaluje příspěvek důchodcům ve formě poukázky na léky(medikamenty) ve výši 350,-Kč/důchodce, kteří dovršili 62 let v r. 2007.
Pro: 10

Ing. Kořán odešel z jednání ZM.

14/620
ZM schvaluje změny rozpočtu roku 2007 dle návrhu úprav  RO č.7 k 26.11.2007, viz. příloha.
Pro: 9

Ing. Kořán se vrátil na jednání ZM.

14/621
ZM schvaluje předsedu sociální komise p. Moranovou a členy: pp. Antošová, Hájková, Hachová, Richterová.
Pro: 10

14/622
ZM schvaluje předsedu kulturní komise p. Myškovou a členy: pp.Schonová, Loffelmannová, kříž, Chabr, Najmanová, Fencl.
Pro: 10

14/623
ZM schvaluje předsedu kontrolního výboru p. Drahorádovou.
Pro: 10

 

14/624
ZM schvaluje plán zimní údržby na rok 2007/2008, viz. příloha.
Pro: 10

14/625
Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – Služby Města s.r.o.
ZM schvaluje výsledovku za 3.čtvrtletí 2007, viz. příloha.
Pro: 10

14/626
Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – Služby Města s.r.o.
ZM schvaluje ceny jízdného na SLD a vleku Pancíř, dle přílohy, s tím, že hranice věku snížení ceny bude posunuta na 15 let věku.
Pro: 10

14/627
ZM schvaluje čtvrtletní odměnu jednateli p. Pospíšilovi.
Pro: 7
Zdržel se: pp. Papež, Kvapil, Kořán.

 

Ing. Milan Kříž                                               Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                   starosta