Usnesení ZM č. 11 ze dne 27.6.2007

USNESENÍ  z veřejného  zasedání ZM č.11

ze  dne  27.6.2007

Místo konání: zasedací místnost
Čas:                 17,00 hod.
Přítomni:         dle prezenční listiny

Program:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Ekonomické záležitosti
- rozpočtová opatření
- závěrečný účet města
- závěrečný účet školy
4. Majetkové záležitosti
5. Stavební uzávěry
6. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
7. Různé
8. Zprávy výborů
9. Diskuse
10. Závěr


11/378
ZM schválilo komisi pro usnesení : Ing. Kříž, p. Rodig.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Kříž, Rodig

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Papež, Roubal.
Pro:12

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Suková.

11/379
Kontrola usnesení.
Zpráva o výsledku právního auditu s ohledem na hospodaření Města Železná Ruda.
10/310 -  trvá jednací řád
-  personální audit

11/380
ZM schvaluje program jednání zastupitelstva dle plánovaného programu se zařazeným bodem navrženým p. Markelem- Mikroregion Šumava – západ.
Pro: 12

 

11/381
ZM schvaluje závěrečný účet školy K. Klostermanna s výhradami, že budou odstraněny závady z auditu firmy ATC Audit do konce roku.
Pro: 12
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.12.2007

11/382
ZM jmenuje komisi pro vykonání inventarizace majetku školy v souvislosti s odchodem ředitele školy( předseda KV a FV, ředitel školy, zástupce ředitele školy, zástupce maj. odboru, zástupce ekonom. odboru). Zahájení inventury 16.7.2007, dokončení 20.7.2007.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel
Zodp.: Ing. Kříž
Termín: 20.7.2007

11/383
ZM pověřuje firmu ATC Audit, aby přednesla zprávu o možné finanční škodě při nedostatku fin. záležitostí v ZŠ ŽR.
Pro: 11
Zdržel se : Ing. Šnebergr
Zodp.: starosta
Termín: 30.9.2007

11/384
ZM schvaluje závěrečný účet Města Železná Ruda s výhradami odstranění zjištěných závěrů auditu fi ATC Audit a kontroly krajského úřadu.
Pro : 10
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
Zodp.: starosta, ekonom. odbor
Termín: 31.12.2007

11/385
ZM schvaluje nabídku firmy HZ Plzeň spol. s r.o. k provádění dohledu nad účetnictvím a aby prováděla daňové poradenství do konce r. 2007 a pověřuje právní zastoupení k vytvoření příslušné smlouvy.
Pro: 12
Zodp.: starosta
Termín: 31.8.2007

11/386
ZM schvaluje odměnu p. Kvapilovi za činnost, kterou odvedl na fin. záležitostech města.
Pro: 10
Zdržel se : Mgr. Kvapil
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.7.2007

11/387
ZM schvaluje p.Kvapila jako referenta pověřeného vedením fin. odboru města do doby přijetí nového ekonoma města.
Pro: 11
Zdržel se : Mgr. Kvapil
Zodp.: starosta
Termín: 31.8.2007

11/388
ZM schvaluje nové výběrové řízení na obsazení funkce ekonoma města, ihned.
Pro: 12
Zodp.: tajemník
Termín: 15.9.2007

11/389
ZM schvaluje výběrovou komisi na funkci ekonoma:
-právník města
-starosta
-p.Rodig
-p. Roubal
-Ing. Zahradníková
Pro: 11
Zdržel se: p. Drahorádová
Zodp.: tajemník
Termín: 15.9.2007

11/390
Pan Kvapil se vzdává své funkce ve fin. výboru  (bude dodáno písemnou formou).

11/391
ZM schvaluje převedení 2 416 000,-Kč nevyčerpaných prostředků z úvěr. účtu určených k rekonstrukci č.p. 26 (vyplacených z běž. účtu) na běžný účet města.
Pro: 12
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.8.2007

11/392
ZM schvaluje použití vlastních prostředků na nákup hasičského auta  ve výši 3 104 620,-Kč.
Pro: 8
Zdržel se : pp. Mach, Markel, Zíka, Rodig
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.12.2007

11/393
ZM schvaluje prodloužení smlouvy s firmou Vodospol na předplacení nájemného s tím, že bude smlouva ošetřena pro možné navýšení resp. vyvázání se ze smlouvy a vypsání nového výběrového řízení.
Pro: 8
Proti: p. Markel
Zdržel se : pp. Mach, Zíka, Rodig
Zodp.: starosta, majetkový odbor
Termín: 30.9.2007

11/394
ZM schvaluje zadání výběrového řízení na kamerový systém firmě INGEM.
Pro: 9
Proti:pp. Kořán, Kvapil, Roubal
Zodp.: Ing. Kříž, ekonom. odbor
Termín: 31.8.2007

11/395
ZM schvaluje předsedu finančního výboru p. Ing. Horka.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Drahorádová, Horek

11/396
ZM schvaluje, aby Krajský úřad PK provedl přezkum hospodaření za rok 2007.
Pro: 12
Zodp.: starosta, ekonom. odbor
Termín: 30.9.2007

11/397
ZM schvaluje jednání o přeúvěrování nevýhodných stávajících úvěrů.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 30.9.2007

11/398
ZM schvaluje revokaci usnesení 10/320.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel

11/399
ZM schvaluje rozpočtová opatření , par. 6409 navýšit do příjmové složky 300 000,-Kč, fin. dar.
Pro: 10
Proti: p. Rodig
Zdržel se : p. Markel
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.7.2007

11/400
ZM pověřuje Mgr. Kvapila jednáním o přeúvěrování úvěrů.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel
Termín: 30.9.2007

11/401
ZM revokuje předchozí usnesení.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Markel, Rodig

11/402
ZM pověřuje Mgr. Kvapila a p. Rodiga k jednání s ČSOB o přeúvěrování města.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
Termín: 30.9.2007

11/403
ZM schvaluje přijetí dotace od PK ve výši 50 000,-Kč na revitalizaci Debrnické aleje.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Mach, Markel, Zíka
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.8.2007

11/404
ZM schvaluje přijetí dotace od PK ve výši 40 000,-Kč na hudební slavnosti.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.8.2007

11/405
ZM schvaluje prodej kalamitního dříví z městských lesů dle předložených cenových kalkulací p. Kasíkovi (Sport servis).
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.7.2007

22,00 hod. starosta přerušuje ZM. Pokračování bude 2.7.2007 od 17,00 hod.
02.07.2007, 17,00 hod. pokračování veřejného zasedání zastupitelstva města

ZM jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková.

11/406
ZM souhlasí s rozšířením programu.
Pro: 10

11/407
ZM schvaluje smlouvu s HZ Plzeň spol. s r.o.
Pro: 8
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
Zodp.: starosta
Termín: 31.7.2007

11/408
ZM schvaluje smlouvu o koupi klavírního křídla za 1,-Kč.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.8.2007

11/409
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s Lesní společností Železná Ruda, a.s. na odkoupení p.č. 388 a asfaltové plochy na 43/3 v k.ú. Pancíř.
Pro: 10
Zodp.: starosta
Termín: 31.8.2007

11/410
ZM revokuje usnesení č. 9/254 z 23.4.2007, věcné břemeno.
Pro: 10

11/411
ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Železná Ruda 413/42,179 o vým. 600 m2,
za 1 100,-/m2, 413/175 – věcné břemeno na vedení kanalizace.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.9.2007
11/412
ZM schvaluje vytvořit nájemní smlouvu na byt č.p. 44 v Železné Rudě p. Krištofovi s tím, že pokud mu bude nabídnut jiný byt, bude toto akceptovat. Smlouva se vztahuje na manžele Krištofovy.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.9.2007

11/413
ZM schvaluje prodej vlak. zastávky Žel. Ruda – centrum za cenu 300 790,-Kč SŽDC.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.9.2007

11/414
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spol. ARC-H Hradec Králové na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.9.2007

11/415
ZM neschvaluje prodej parkoviště u Charlotty p. Nechvátalovi.
Pro: -
Proti: 7
Zdržel se: pp. Šnebergr, Rodig
P. Markel pro podjatost nehlasoval

11/416
ZM schvaluje vypracování splátkového kalendáře p. Lučanovi na nájem na Samoty.
Pro: 8
Zdržel se : pp. Šnebergr, Papež
Zodp.: ekonomický odbor, majetkový odbor
Termín: 31.8.2007

11/417
ZM schvaluje záměr prodat lyžařský vlek Samoty.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.9.2007

11/418
ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry p. J. Berglerovi na vybudování inž. sítí pro p.č. 217/15,217/32,217/33,217/34 v k.ú. Špičák.
Pro udělení výjimky: 6
Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil, Drahorádová
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 20.7.2007

11/419
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro R. Andrejčíkovou, U Řezné 367, Žel. Ruda, na posunutí samostatně stojícího izolovaného domu o 4m dál od silnice v lokalitě výstavby byt. domů pod nádražím v Železné Rudě.
Pro: 8
Zdržel se: p. Drahorádová

11/420
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro M. Topolovou, U Řezné 376, Železná Ruda, na výměnu stávajících oken za plastová a vyzdění dříve dřevěné balkonové stěny u bytu č. 3.
Pro: 9

11/421
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro P. Pejsara, Waltrova 59, Plzeň, na výstavbu opěrné zídky a parkovací plochy na p.č. 75/14 v k.ú. Špičák.
Pro :8
Zdržel se: p. Drahorádová

11/422
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro V. Peussovou, Pancířská 317, Železná Ruda, na výstavbu kůlny na nářadí.
Pro: 9

11/423
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská 115, Železná Ruda, na odvodnění a odizolování stěny suterénu bytového domu Šumavská 11.
Pro: 9

11/424
ZM uděluje výjimku ze stav. uzávěry pro V. Topola, Klatovská 292, Železná Ruda, na výstavbu vzdušného vedení elektropřípojky pro objekt „Salaš“ v k.ú. Železná Ruda. Pro: 9

11/425
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro manž. Stupkovy, U Slunce 407, Klatovy, na výstavbu dřevěného přístřešku pro uskladnění dřeva v k.ú. Špičák.
Pro: 9

11/426
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro D. Podrackou, 1.Máje 212, Železná Ruda, na změnu užívání pokoje v přízemí domu č.p. 212 na dětský bazar.
Pro: 9

11/427
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry manž. Hubačovým, Ruská 61, Plzeň, na výstavbu přípojky 0,4 kV k solárním panelům k domu č.p. 156 Špičák.
Pro: 8
Zdržel se : p. Drahorádová
Zodp.: č. us. 11/419-11/427 p. Hejtmánková
Termín: 31.7.2007

11/428
ZM odkládá žádost o udělení výjimky pro V. Dvořáka, K Černicím 4, Plzeň.
Zodp.: Ing. Kříž
Termín: 31.7.2007

Mgr. Kvapil odešel z jednání ZM 18,21.

11/429
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro H. Trávovou, U Kněžské louky 18, Praha 3, na výměnu střešní krytiny č.p. 184 v k.ú. Železná Ruda, Sklářská ul.
Pro: 8

11/430
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro J. Kočího, Špičák 153, na zbudování oplocení p.č. 411/8 v k.ú. Špičák.
Pro: 8

11/431
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro manž. Hanzlíkovy, Sklářská 344, Železná Ruda, na výstavbu zimní zahrady nad letní terasou + zpevnění pozemku před terasou u cukrárny – Sklářská 419 v Žel. Rudě.
Pro: 8

11/432
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro manž. Štádlerovy, Guldenerova 39, Plzeň, na výstavbu vrtané studny k objektu č.ev. 68 v k.ú. Špičák.
Pro: 9

11/433
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry VLRZ, Magnitogorská 12, Praha 10, na vymezení pásma ochrany vodních zdrojů I. stupně s podmínkou, že oplocením nedojde k zásahu do lyž. a lan. drah. Pro:9

11/434
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro V. Štěpánka, Mlýnská 19, Volary, na výstavbu skladu zahradního nářadí a nábytku na p.č. 97/14 v k.ú. Železná Ruda a na obnovu oplocení části p.č. 97/14 a st.p.č.300 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 8
Zdržel se : p. Drahorádová

11/435
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro manž. Jaklovy, Špičák 127, Železná Ruda, na stavbu kolny na nářadí.
Pro: 9
Zodp.: č. usn. 11/429-435 p. Hejtmánková
Termín: 31.7.2007

11/436
ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry pro J. Štípka, J.J.Ryby 56, Plzeň, na rozšíření již udělené výjimky o jedno podzemní podlaží
Pro udělení výjimky:6
Zdržel se:pp Mach, Kořán, Kvapil, Drahorádová
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 20.7.2007

11/437
ZM odkládá žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry B. Nolčové, Herejkova 523, Plzeň.
Zodp.: Ing. Kříž
Termín: 31.7.2007

11/438
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro bytový dům Javorská 395, 396, 397, 398, na změnu užívání stavby z bytového domu na řadový dům a výstavbu komína.
Pro: 10

11/439
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro J. Svobodu, Slunečná 692, Tlučná, na výstavbu přístřešku pro popelnice a parkovací závory umístěné na p.č. 63/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 9
Zdržel se : Ing. Kořán
Zodp.: č. usn. 11/438-11/439 p. Hejtmánková
Termín: 31.7.2007

11/440
ZM bere na vědomí zaměření parcel pro výstavbu RD na p.č. 1202/6 v k.ú. Hojsova Stráž.
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.7.2007

11/441
ZM bere na vědomí, že nabídka společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. / přenesená správa veřejného osvětlení v Železné Rudě/ byla předána Službám města s.r.o. /současný správce VO/.
Zodp.: majetkový odbor, ekonomický odbor
Termín: 31.7.2007

11/442
ZM bere na vědomí , že na stavebním a investičním výboru 6.6.2007 byl projednáván zpracovaný návrh zadání regulačního plánu Špičák + cyklotrasy za účasti AVE Architekt, a.s.

11/ 443
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro manž. Kovaříkovy, Fialková 6, Plzeň, na výměnu jednodílových výklopných oken za dvoudílná okna v domě Debrnická 429, byt č.2.
Pro: 9
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 31.7.2007

11/444
ZM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry pro J. Berglera, U Retexu 622, Klatovy na vybudování informačního střediska v k.ú. Špičák, p.č. 204/13, 206/2, 208/10.
Pro neudělení výjimky : 9
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 20.7.2007

11/445
ZM odkládá žádost o udělení výjimky – Z. Javorský, Zelinářská 7, Plzeň.
Zodp.: Ing. Kříž
Termín: 31.7.2007

11/446
ZM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro D. Řehulku, Pancířská 318, Železná Ruda na posunutí kolny u RD Pancířská 318 o 2 m.
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 31.7.2007

11/447
ZM bere na vědomí obsah plánové změny ÚP sídelního útvaru Železná Ruda, změna č.6:
-sportovní plochy Alžbětín
-nové řešení obchvatu Železné Rudy
-nové záměry občanů a investorů

11/448
ZM bere na vědomí informaci firmy AVE o pokračujícím zájmu investorů o vybudování golfového hřiště v Alžbětíně. Investoři mají zájem ificielně prezentovat svůj záměr v Železné Rudě + plánují vydání dvoujazyčné publikace o plánovaném projektu.

11/449
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – souhlas s termíny letního provozu SLD.
Pro: 10
Zodp.: jednatel
Termín: 31.7.2007

11/450
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady - souhlas s nákupem osobního automobilu v ceně do 20 000,-Kč
Pro: 10
Zodp.: jednatel
Termín: 31.7.2007

11/451
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady - souhlas s mimořádnou odměnou p. Pospíšilovi.
Pro:8
Zdržel se : p. Rodig
Termín: 31.7.2007

11/452
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady - souhlas s opravou vnější zdi budovy márnice v Železné Rudě v ceně okolo 30 000,-Kč.
Pro: 9
Zodp.: jednatel
Termín: 31.7.2007

11/453
ZM souhlasí se zrušením faktury č. 5/2005.
Pro: 9
Zdržel se : p. Rodig
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.7.2007

11/454
ZM bere na vědomí výsledovku za měsíc květen.

11/455
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady - schválení:
- sleva pro děti do 15-ti let
- kola pro děti do 10-ti let zdarma
- senioři nad 70 let zdarma

Pro : 10
Zodp.: jednatel
Termín: 31.7.2007

11/456
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – parkování na parkovišti Kaskády bude v době do zahájení zimní sezony zdarma.
Pro: 7
Zdržel se : pp. Mach, Markel, Rodig
Zodp.: p. Markel – jednatel
Termín: 31.7.2007


11/457
ZM odkládá žádost p. Valenty na pronájem pozemku č. 97/16 od PF ČR.
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 31.7.2007

11/458
 ZM odkládá projednání žádosti spol. Šumava bus o dotaci na provozování autobusové linky „Ski bus Železná Ruda – Velký Javor“.
Termín: 31.7.2007

11/459
ZM souhlasí s navrženými rozpočtovými změnami, viz. příloha.
Pro: 8
Zdržel se: p. Drahorádová
Zodp.: ekonom. odbor
Termín: 31.7.2007

11/460
ZM schvaluje smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.
Pro: 10
Zodp.: správní odbor
Termín: 31.7.2007
11/461
ZM schvaluje předání zprávy JUDr. Heyduka  pro posouzení hmotné zodpovědnosti a trestné odpovědnosti naší advokátní kanceláři.
Pro: 10
Zodp.: Mgr. Tomšíček
Termín: 31.7.2007

11/462
ZM schvaluje vyhlášení záměru k zpracování jednotného informačního systému Železnorudsko.
Pro: 10
Zodp.: majetkový odbor
Termín: 30.9.2007

11/463
ZM bere na vědomí zprávy z výborů.

11/464
ZM požaduje provést kontrolu souladu kolaudačního rozhodnutí a užívání rekreačního bytu (rodinného domu) Špičák.
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 31.8.2007

 


Ing. Milan Kříž                                           Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                               starosta