Usnesení ZM č. 5 ze dne 29.01.2007

PROGRAM:
1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
4. Stavební uzávěry
5. Územní plán
6. Zpráva o činnosti orgánů obce
7. Různé Diskuse, závěr
5/129
ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Rodig
9 hlasů pro, 2 se zdrželi
ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Mach, Mgr. Kvapil
9 hlasů pro, 2 se zdrželi
ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková
5/130
Návrh na zařazení bodů do programu jednání:
a)
ZM schvaluje zápis jmenovitého  hlasování na veřejném zasedání - do konce volebního období.
10 pro, 1 proti
Pan Papež se dostavil na ZM.
b)
ZM ukládá starostovi zajistit nahrávání jednání veřejných zasedání elektr. zařízením a následné zálohování. Zápisy zasílat zastupitelům.
7 pro, 1 proti, 4 se zdrželi
c)
Návrh na ukončení zasedání do 22,00 hod., v případě delšího jednání toto přerušit a jednání přesunout na další den.
11 pro, 1 se zdržel
5/131
ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
5/132
ZM schvaluje bod 5/130 a) – změna jednacího řádu.
Pro: 11
Proti: p. Drahorádová
Zodp.: tajemník
Termín: do příštího veřejného zasedání ZM
5/133
ZM neschvaluje bod 5/130 b).
Pro: 5
Proti: p. Drahorádová
Zdržel se : pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Kořán, Roubal, Kvapil
5/134
ZM schvaluje bod 5/130 c) – změna jednacího řádu.
Pro: 10
Proti: p. Kvapil
Zdržel se : p. Drahorádová
Zodp.: tajemník
Termín: do příštího veřejného zasedání


5/135
ZM schvaluje prodej jednotky č. 366/15 ve prospěch společenství vlastníků za 1,-Kč.
Pro: 12
Zodp.: p. Frenzl
Termín: 30.3.2007
5/136
ZM schvaluje záměr prodej zastavěných částí komunikace p.p.č. 1752/1 v k.ú. Hojsova Stráž za 600,-Kč/m2, tj. cena obvyklá.
Pro: 7
Proti: p. Kříž
Zdržel se: pp. Zíka, Mach, Markel, Rodig
Zodp.: p. Frenzl – vyvěsí záměr
Termín: 2.2.2007
5/137
ZM schvaluje záměr prodat část p.p.č. 440/2 Špičák.
Pro: pp. Mach, Zíka, Šnebergr, Kříž, Horek, Roubal, Kvapil, Kořán
Zdržel se : 4
5/138
ZM revokuje usnesení předchozí – prodej p.p.č. 440/2 v k.ú. Špičák.
Pro: 12
5/139
ZM neschvaluje odložit záměr prodat p.p.č. 440/2 v k.ú. Špičák.
Návrh na odložení záměru :
Pro: pp. Mach, Markel, Rodig
Proti: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Roubal , Kvapil
Zdržel se : 4
5/140
ZM schvaluje záměr prodat p.p.č. 440/2 v k.ú. Špičák p. Sekyrovi.
Pro: pp. Šnebergr, Zíka, Drahorádová, Kříž, Horek, Kořán, Roubal, Kvapil
Proti: pp. Mach, Markel
Zdržel se : pp. Rodig, Papež
Zodp.: p. Frenzl – vyvěsí záměr
Termín: 2.2.2007
5/141
ZM souhlasí s přechodem nájemní smlouvy p. Sutto na p. Vladimíra Jirku (Internet Café v DS Královák).
Pro: 12
Zodp.: p. Frenzl
Termín: 28.2.2007
5/142
ZM schvaluje pronájem prostor bývalé kuchyně v č.p. 12 na tř. 1. máje manželům Rejzlovým. Požadavky zastupitelů na informování o pronájmech v č.p. 26 a 12 od. Mgr. Tomšíčka v písemné formě.
Pro: 12
Zodp.: p. Frenzl
Termín: 28.2.2007
5/143
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu charakteru užívání stavby bytového domu Javorská č.p. 399, 400, 401, 402 na řadovou zástavbu RD.
Pro: 12
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 9.2.2007
5/144
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. L. Berku, Špičák 16 na výměnu stávajícího oplocení a vybudování opěrné zídky na p.č. 351/9 a 351/12.
Pro : 12
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 9.2.2007
5/145
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. Ing. P. Kaňáka, K Zaječímu Vrchu 745, 339 01 Klatovy a p. Ing. O. Říhu, Částkova 52, 326 00 Plzeň na výměnu (opravu ) střešní krytiny, opravu fasády a drobných vnitřních úprav – obkladů na soc. zařízeních budovy č.p. 352 v Příčné ulici v Železné Rudě.
Pro: 11
Zdržel se : p. Markel
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 9.2.2007
.5/146
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Bělohrábka, Alžbětín 20 a p. Š. Kaliny, Špičácká 147, 340 04 Železná Ruda na změnu užívání objektu býv. spedice Alžbětín č.p. 6 na maloobchodní prodej suvenýrů s podmínkou:
-vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy
Pro: 12
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín:9.2.2007
.5/147
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Mižigara, Brožíkova 7/2501, 301 00 Plzeň, na změnu užívání přízemí objektu bufetu „Stará pošta“ č.p. 296 na st.p.č. 297/1 v k.ú. Železná Ruda na café-bar-cukrárna s podmínkou:
- podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda
-vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy
Pro: 8
Proti: pp.Mach, Rodig, Markel
Zdržel se:p. Roubal
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín:9.2.2007
5/148
ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Mižigara, Brožíkova 7/2501, 301 00 Plzeň, na změnu užívání části přízemí objektu bufetu „Stará pošta“ č.p. 296 na st.p.č. 297/1 v k.ú. Železná Ruda na bar-herna-casino.
Pro: pp.Markel, Mach, Rodig, Zíka
Proti: pp. Kříž, Papež, Horek, Kořán, Roubal, Kvapil
Zdržel se:2
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 12.2.2007
5/149
Žádost o vyjádření Města Železná Ruda k PD pro územní rozhodnutí na akci: Skalka-Železná Ruda, přestavba a přístavba – 78 b.j.
ZM ukládá odpovědět stavebníkovi, že předložená PD není v souladu s udělenou výjimkou ze stavební uzávěry.
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 12.2.2007
5/150
ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry společnosti HODA-nemovitosti a stavby s.r.o., Slovanská 11, Plzeň, na stavby na p.č. st. 379, 338/1, 338/2, 399 a p.p.č. 398/2 v k.ú. Železná Ruda. Z důvodu nedodržení počtu budov, vzhledem k původní zástavbě. Doporučena výstavba 2 penzionů.
Pro: 0
Proti: 9
Zdržel se : pp. Šnebergr, Drahorádová, Mach
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 12.2.2007
5/151
ZM odkládá schvalování výjimky z nařízení města o stavební uzávěře firmy Klatovská stavební kancelář s.r.o., Vídeňská 181. 339 01 Klatovy pro výstavbu obytného domu na st.p.č. 25/2 v k.ú. Železná Ruda, vedle domu p. Vonáska. Z důvodu nebezpečného řešení parkoviště s přejezdem přes chodník v celé ploše parkoviště, zároveň předložený situační výkres parkoviště není parafován Policií ČR DI ani neobsahuje razítko projektanta. Nelze posoudit, k jakému řešení parkování byl vydán souhlas DI Policie ČR.
Pro odložení: 7
Proti: pp. Markel, Mach, Kvapil
Zdržel se : pp. Zíka, Kvapil
Zodp.: p. Papež – stavební výbor
Termín: 12.2.2007
5/152
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry p. I. a J. Černým, E. Krásnohorské 947, Starý Plzenec, na výstavbu RD k trvalému bydlení na p.č. 337/18 v k.ú. Špičák s podmínkou:
- uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček – pravidla bytové výstavby na území Města Železná Ruda
-podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy
- dodržení uliční čáry a respektování zpracovaného regulativu této lokality.
Pro: 11
Zdržel se : p. Roubal
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 9.2.2007
5/153
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Klímu, Mánesova 8, 120 00 Praha 2, zastoupeného p. M. Valentovou, Vršovická 21, 101 00 Praha 10, na modernizaci, propojení a úpravy hotelu Slavie a Centra Clipu s podmínkou:
-uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček – pravidla bytové výstavby na území města Železná Ruda
-podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy
Pro: 12
Zodp.: p. Hejtmánková
Termín: 9.2.2007
5/154
ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Marka, U Borského parku 22, Plzeň, na přístavbu garáže na pozemcích p.č. 235/18 a st. 629/1 v k.ú. Železná Ruda. Z architektonického a bezpečnostního důvodu. Došlo by k zastavění proluky mezi budovami.
Pro udělení výjimky: 0
Proti: 10
Zdržel se : pp. Šnebergr, Mach
Zodp.: p. Šebelíková
Termín: 12.2.2007
5/155
ZM schvaluje pořízení změny ÚP č.6 převážné rozšíření sportovních ploch Alžbětín včetně infrastruktury.
Pro: 7
Proti: p. Kořán
Zdržel se : pp. Markel, Kvapil, Roubal
Zodp.: starosta
Termín: 9.2.2007
5/156
ZM schvaluje záměr vypracovat nový ÚP  převážně sportovní plochy, lyžařské areály, infrastruktura a vypracování studie optimalizace a rozvoje lyžařských oblastí.
Pro: 12
Zodp.: starosta
Termín: 31.12.2007
5/157
Pan Mach předložil zprávu z kontrolního výboru ze dne 11.1.2007 – příloha usnesení.
5/158
Pan Horek předložil návrh na složení komise cestovního ruchu.
ZM schvaluje členy KCR ve složení: pp. Horek, Černý, Chabr, Čech, Bálek, Treml, Hrach, Pfeifer.
Pro: 10
Proti: p. Markel
Zdržel se : p. Rodig
5/159
ZM schvaluje účast Města Železná Ruda na veletrzích a výstavách v r. 2007.
Pro: 12
Zodp.: starosta
Termín: průběžně
5/160
ZM schvaluje přípravu smlouvy s firmou Investtel na vytvoření projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v Železné Rudě.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Rodig, Kořán.
Zodp.: Ing. kříž
Termín: 28.2.2007
5/161
ZM schvaluje zadání projektů rekonstrukce komunikací.
Pro: 12
Zodp.: Ing. Kříž
Termín: průběžně
5/162
ZM schvaluje použití znaku Města Železná Ruda na propagačních materiálech akce „Dívka Šumavy 2007“.
Pro: 12
Zodp.: starosta
Termín: 28.2.2007
5/163
ZM schvaluje zadání personálního a finančního auditu Města Železná Ruda.
Pro: 12
Zodp.: starosta, tajemník
Termín: 28.2.2007
5/164
Návrh na jmenovité hlasování o setrvání pana tajemníka ve funkci – návrh p. Markela.
Pro: pp. Zíka, Mach, Markel, Rodig
Proti: pp. Šnebergr, Drahorádová, Roubal, Kvapil
Zdržel se: pp. Papež, Kříž, Horek, Kořán
ZM neschvaluje zařazení bodu o hlasování o setrvání pana tajemníka ve funkci.
Ing. Milan Kříž                                     Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                         starosta