Usnesení ZM č. 4 ze dne 17.01.2007

USNESENÍ  z veřejného  zasedání  ZM  č. 4 ze dne 17.01.2007

- mimořádného -

Místo konání:  zasedací místnost MěÚ

Čas:                  17,00 hod.

Přítomni:          dle prezenční listiny

Program:

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Nájem nebytových prostor v č.p. 26
  3. Různé

4/114

ZM schválilo komisi pro usnesení : p. Věra Drahorádová, p. Václav Mach.

11 hlasů pro, 1 se zdržel

ZM schválilo ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Kvapil, p. Karel Markel.

11 hlasů pro, 1 se zdržel

ZM jmenovalo zapisovatelku:p. Anna Šebelíková.

4/115

ZM schválilo program jednání ZM dle návrhu starosty.

9 hlasů pro, 3 se zdrželi

4/116

ZM schválilo vrácení finančních prostředků uhrazených společností Klatovské zdraví a.s. (dříve Klatovské zdraví spol. s r.o. ) podle  smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14.5.2004 ve výši 746.400,00 Kč s 5% ročním úrokem počítaným ode dne připsání předmětné částky na účet Města Železná Ruda do dne vrácení předmětných finančních prostředků společnosti Klatovské zdraví a.s. Předmětná částka, včetně příslušného úroku, bude poukázána na účet společnosti Klatovské zdraví a.s. nejpozději do 31.1.2007.

13 hlasů pro

4/117

ZM schvaluje dopis společnosti Klatovské zdraví a.s. ve věci smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14.5.2004 a souhlasí s jeho zasláním vedení společnosti.

13 hlasů pro

4/118

ZM schvaluje zveřejnění záměru Města Železná Ruda pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 26 na st.p.č. 46 v Železné Rudě ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení.

13 hlasů pro

4/119

ZM schvaluje výběrovou komisi pro posouzení nabídek na pronájem nebytových prostor v č.p. 26 na st.p.č. 46 v k.ú. Železná Ruda ve složení : předsedové kontrolního a finančního výboru, Ing. Kříž.

12 hlasů pro, 1 se zdržel

4/120

ZM schvaluje realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007, městský kamerový dohlížecí systém Železná Ruda.

9 hlasů pro, 4 se zdrželi

4/121

ZM schvaluje nájemní smlouvu na dvě reklamní plochy v prostoru hraničního přechodu ČR/SRN v Alžbětíně pro Benoco, s.r.o., Na Roudné 18, 301 65 Plzeň.

12 hlasů pro, 1 se zdržel

4/122

ZM schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 1000100 ze dne 2.12.2005, mezi Městem Železná Ruda a firmou Západočeské komunální služby a.s.

13 hlasů pro

4/123

ZM ukládá starostovi připravit den otevřených dveří v č.p. 26.

4/124

ZM ukládá starostovi zařadit na jednání ZM bod : činnost tajemníka MěÚ.

4/125

ZM ukládá starostovi zařadit na nejbližší jednání porady zastupitelů stížnost p. Topkové.

4/126

ZM požaduje projednat bod : chod školy.

4/127

ZM ukládá starostovi přizvat k případnému jednání p. tajemníka s p. Giňou ohledně prac. práv. vztahu člena ZM a provést zápis.

4/128

ZM byl předložen zápis finančního výboru .

Ing. Milan kříž              Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                           starosta