Usnesení z veřejného zasedání MZ č. 32

USNESENÍ  ZM č. 32 

ze dne 05.06.2006,

 

 

které se konalo v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Železná Ruda

 

 

 

PŘÍTOMNI :    dle prezenční listiny

 

 

PROGRAM:

 

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Stavební uzávěra a výjimky ze stavební uzávěry

3.     Zpráva o činnosti orgánů obce

4.     Diskuse, závěr

 

 

 

 

32/764

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení : Ing. Kříž, p. Papež

ZM schválilo ověřovatele zápisu ve složení : p. Růžička, p. Lučan

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková

 

 

32/765

ZM schvaluje revokaci usnesení č.31/718 ze dne 17.5.2006 – nájem pozemku p.č. 459 o výměře 47 m2 v k.ú. Železná Ruda.

 

 

 

 

 

32/766

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 459 o výměře 47 m2 v k.ú. Železná Ruda Ing. Janu Krátkému za cenu 1 000,-Kč/m2.

Zodp.: p. Frenzl

Termín: 30.6.2006

 

 

32/767

ZM vydává nařízení Města Železná Ruda o zrušení výjimky ze stavební uzávěry č.73/2006 ze dne 17.5.2006, č. usn. 31/729 , na stavbu „Šumavský dvůr“ v k.ú. Špičák na pozemcích p.č. 217/8, 217/37.

Zodp.: stavební odbor, p. Hejtmánková

Termín: 9.6.2006

 

 

 

32/768

ZM revokuje usnesení č.31/753 na zrušení výjimky ze stavební uzávěry ze dne 17.5.2006 na stavbu parkoviště „p.Vrbas“ v k.ú. Špičák na pozemcích p.č.

362/10, 30, 32, 44, 50.

 

 

 

32/769

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu parkoviště „p. Vrbas“ v k.ú. Špičák na pozemcích p.č.

362/10, 30, 32, 44, 50.

Zodp.: stavební odbor , p. Hejtmánková

Termín: 9.6.2006

 

Ing. Michal Šnebergr                                     Jiří Vonásek

místostarosta                                                  starosta