Usnesení z veřejného zasedání MZ č. 29

USNESENÍ   ZM   č. 29

ze dne 28.12.2005,

které se konalo v 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Kontrola usnesení

3.     Schválení rozpočtového provizoria na rok 2006

4.     Smlouva s Vodospolem

5.     Plán zimní údržby

6.     Zprávy komisí a výborů

7.     Různé

 

 

29/653

ZM schválilo komisi pro usnesení :  Ing. Kříž, p. Markel.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Bárta, p. Nový

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

Kontrola usnesení. Pan starosta vypustil tento bod vzhledem k tomu, že poslední ZM bylo minulý týden.

 

 

29/654

ZM schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2006, do doby schválení rozpočtu na rok 2006.

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

 

 

 

 

29/655

ZM schvaluje smlouvu s firmou Vodospol na dobu předplaceného nájmu uhrazeného do konce roku 2005.

Zodp.: majetkový odbor Termín: 15.1.2006

 

 

 

29/656

ZM schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na rok 2006 „ viz. přiložený seznam“.

 

 

29/657

ZM neschvaluje ustoupení od žádosti na pozemek č. 212/28 v k.ú. Špičák ve věci veřejné prospěšnosti ve prospěch pana Červenky.

Zodp.: majetkový odbor Termín: 10.6.2006

 

 

 

29/658

ZM revokuje usnesení ZM č. 28/637 ze dne 19.12.2005.

 

 

 

29/659

ZM schvaluje záměr kiosek Pancíř neprojímat.

 

Ing. Michal Šnebergr                                       Jiří Vonásek

místostarosta                                                    starosta