Usnesení z veřejného zasedání MZ č. 28

USNESENÍ  ZM č. 28 

ze dne 19.12.2005,

 

které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

 

 

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

  1. Volba  komise pro usnesení,  ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Smlouvy
  4. Majetkové záležitosti
  5. Stavební uzávěry
  6. Zprávy komisí a výborů
  7. Různé

 

 

28/627

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Markel

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Mach, p. Papež

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

28/628

Kontrola usnesení  -     smlouva s p. Lučanem není

-         úkol prověření úniku informací z Města Žel. Ruda trvá

 

 

28/629

ZM revokuje usn.č. 27/596 ze dne 30.11.2005.

 

 

28/630

ZM revokuje usn.č. 27/597 ze dne 30.11.2005.

 

 

 

28/631

ZM schvaluje smlouvu s p. Lučanem na pronájem lyžařského vleku Samoty, viz. příloha.

Zodp.: majetkový odbor Termín: 28.12.2005

 

 

 

 

28/632

ZM schvaluje pronájem pozemku pod lyžařským areálem Belveder panu Topolovi.

Zodp.: majetkový odbor Termín: 28.12.2005

 

 

28/633

ZM schvaluje  smlouvu na dotaci knihovny v Hojsově Stráži od Městské knihovny Klatovy.

 

 

28/634

ZM schvaluje smlouvu o využití finančních prostředků výtěžku na veřejně prospěšné účely v roce 2006 s firmou Arber Automaten a.s. / bez uvedení slova  -„část“ výtěžku - ve smlouvě/.

 

 

28/635

ZM schvaluje nákup nové hasičské cisterny v roce 2006, s využitím příslušných dotací.

 

 

28/636

ZM schvaluje pronájem Službám Města s.r.o. Žel. Ruda na provoz lyžařského vleku Pancíř za cenu 300 000,-Kč na rok.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 28.12.2005

 

 

28/637

ZM schvaluje pronájem kiosku na Pancíři panu Lučanovi za cenu 600,-Kč/m2 bez DPH.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 28.12.2005

 

 

28/638

ZM schvaluje fakturu za vícepráce na ČOV Železná Ruda firmě STAVMONTA za cenu

209 272,27 Kč s DPH.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 28.12.2005

 

 

28/639

ZM schvaluje smlouvu firmě VAK Klatovy na 1 rok na správu a provoz ČOV Hojsova Stráž.

 

 

28/640

ZM schvaluje firmu Mensa, aby provedla daňové přiznání za rok 2005 a byla přizvána na poradu zastupitelů.

Zodp.: starosta

Termín : leden 2006

 

28/641

ZM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry na zateplení panelového domu tř. 1. máje 331 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 28.12.2005

 

 

28/642

ZM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu vrtané studny na parcele č. 444/18 v k.ú. Špičák.

Zodp.: stavební odbor

Termín:

28.12.2005

 

 

28/643

ZM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu užívání části přízemí hotelu Grádl na muzeum pivovarů a piva v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 28.12.2005

 

 

28/644

ZM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry  na stavbu tělocvičny na Grádlu v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: stavební odbor

Termín: 28.12.2005

 

 

28/645

ZM schvaluje dotaci Hasičům Hojsova Stráž na pořádání vánočních zpěvů ve výši 2 000,- Kč.

 

 

28/646

ZM schvaluje členy školské rady za Město Železná Ruda ve složení : p. Papež, p. Frenzl, p. Mach.

 

 

28/647

ZM schvaluje cenu pronájmu za odpadový kontejner 1 110 l ve výši 1 114,-Kč/rok včetně DPH.

 

 

28/648

ZM schvaluje návrh změny územního plánu od firmy AVE  architekt ve věci obecné prospěšnosti pozemků.

 

 

 

 

28/649

ZM schvaluje rozšíření rekonstruovaného mostu o jeden jízdní pruh na komunikaci 1. třídy z klimatických a sezonních důvodů.

Zodp.: p. Mach Termín: 30.12.2005

 

 

28/650

ZM schvaluje odměnu zastupitelům z Hojsovy Stráže za pohonné hmoty ve výši 3 000,-Kč na osobu za rok 2005.

Zodp.: ekonomický odbor

Termín: 10.1.2006

 

 

28/651

Ing. Kříž podal zprávu z kontrolního výboru.

 

 

28/652

ZM žádá o zaslání dopisu na dotaz  ohledně podkladů a tiskovin o vyšetřování zastupitelů Policií ČR na Inspekci ministerstva vnitra.

Zodp.: Ing. Šnebergr, tajemník

Termín: 28.12.2005

 

Ing. Šnebergr Michal                                                       Vonásek Jiří

místostarosta                                                                     starosta