Usnesení z veřejného zasedání MZ č.25

USNESENÍ

 z veřejného zasedání ZM č. 25 ze dne 10.10.2005,

  které se konalo v 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

PROGRAM:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Schválení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči

         o provozování odpadového hospodářství Města Železná Ruda

4.      Majetkové záležitosti -  smlouvy

                                      -  pozemky

5.      Účast na veletrzích CR

6.      Jednotný odbavovací systém

7.      Různé

8.      Zprávy komisí a výborů

25/532

ZM schvaluje komisi pro usnesení : Ing. Kříž, p. Nový.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu : p. Markel, p. Papež.

ZM jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková.

25/533

Kontrola usnesení – všechny body splněny.

25/534

ZM schvaluje firmu Západočeské komunální služby a.s. provozováním odpadového hospodářství Města Železná Ruda.

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín: 31.10.2005

25/535

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene přípojky vodovodu, kanalizace a plynu s paní Radkou Andrejčíkovou, viz. příloha.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.10.2005

25/536

ZM schvaluje mandátní smlouvu s firmou INGEM inženýrská a.s. na provádění stavebního dozoru stavby „ Rekonstrukce ČOV Železná Ruda“.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 21.10.2005

25/537

ZM schvaluje prodej parcely č. 190/9 v k.ú. Železná Ruda. Majetkový odbor zveřejní záměr prodat.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 14.10.2005

25/538

ZM souhlasí se společným postupem v plošné propagaci města a s obnovením činnosti komise cestovního ruchu.

Zodp.: Ing. Šnebergr, Ing. Tachovský Termín: průběžně

25/539

ZM schvaluje vytvoření jednotného odbavovacího systému vleků, lanovek a parkovišť na Železnorudsku.

Zodp. : Ing. Šnebergr Termín: průběžně

25/540

ZM schvaluje vypuštění článků č.3 z následujících nařízení obce Železná Ruda o stavebních uzávěrách: nařízení č.1/2004 ze dne 25.10.2004, nařízení č. 3/2005 ze dne 10.10.2005.

Zodp.: Ing. Tachovský, p. Hejtmánková

Termín: 14.10.2005

25/541

ZM schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky – Zimní plán údržby komunikací.

Zodp.: Ing. Tachovský Termín: 14.10.2005

25/542

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků od Státního statku Křimice na Město Železná Ruda, viz. přiložený seznam.

Zodp.: p. Frenzl Termín: 31.12.2005

25/543

ZM schvaluje vyhlášení stavební uzávěry v k.ú. Železná Ruda do doby schválení regulačního plánu k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: p. Hejtmánková Termín: 14.10.2005

25/544

ZM neschvaluje udělit výjimku ze stavební uzávěry na stavby nepovolených přístřešků a stání v k.ú. Železná Ruda.

25/545

ZM neschvaluje udělit výjimku  ze stavební uzávěry na stavby nepovolených přístřešků a stání  v k.ú. Alžbětín.

25/546

ZM neschvaluje udělit výjimku ze stavební uzávěry v k.ú. Alžbětín pro firmu Česko-Bavorská balíková služba s.r.o.

25/547

ZM schvaluje návrh nařízení obce o udělení výjimky ze stavební uzávěry na zřízení propanového hospodářství v k.ú. Špičák pro organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR.

Zodp.: Ing. Tachovský, p. Hejtmánková Termín: 14.10.2005

25/548

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a firmou AVE architekt a.s. /viz. příloha/ na pořízení změny ÚP č. 5 sídelního útvaru Železná Ruda a regulačního plánu k.ú. Špičák.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 14.10.2005

25/549

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a Krajským úřadem Plzeňského kraje na poskytnutí finančních prostředků ve výši 125 760,-Kč.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 14.10.2005

25/550

ZM schvaluje firmu Rumpold-P s.r.o. pro svoz nebezpečného odpadu   dne 13.10.2005.

Zodp.: Ing. Zahradníková Termín: 13.10.2005

25/551

ZM schvaluje postup jednání se zájemcem o podnájem lyžařského vleku „Samoty“ a vytvoření příslušné smlouvy, která bude posouzena ZM.

25/552

ZM pověřuje starostu a místostarostu Města Železná Ruda jednáním s právním zastoupením města na vytvoření smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí na zajištění pozemků pod rekonstruovanou lanovou dráhou a příslušné infrastruktury v k.ú. Špičák a revizí již vytvořených smluv na zřízení věcného břemene městské kanalizace na pozemcích p. Vrbase v k.ú. Špičák.

Zodp.: Ing. Šnebergr Termín: 31.10.2005

 

Ing. Michal Šnebergr                                              Jiří Vonásek

místostarosta                                                           starosta