Usnesení z veřejného zasedání MZ č.21

USNESENÍ

 z veřejného zasedání  ZM  č. 21 ze dne 09.05.2005,

které se konalo v 17,00 hod. na MěÚ v zasedací místnosti

 

 

PŘÍTOMNI:  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Finanční záležitosti
  4. Majetkové záležitosti
  5. Schválení partnerství – Železná Ruda- Bayerisch Eisenstein
  6. Zprávy výborů
  7. Různé

 

 

21/440

ZM schválilo komisi pro usnesení : Ing. Kříž, Ing. Bárta

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Mach, p. Růžička

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

21/441

Kontrola usnesení : nebyl splněn bod 19/396 – prodej vozu AVIE.

Bude prodán až po odhadu.

Zodpovídá: Ing. Dráb

Termín: 30.6.2005

 

 

 

21/442

ZM schvaluje úvěr ve výši 18 mil. Kč od ČSOB s úrokovou sazbou 2,29% a zástavní právo: a) budova Železná Ruda, č.p. 26 – adminis. na pozemku

                              st.parc. č. 46

                         b) pozemek – zastavěná plocha a nádvoří st.parc.č.26

                            (dále jen „Nemovitosti“).

 

Zodpovídá: Ing. Dráb

Termín: 31.5.2005

 

 

 

21/443

ZM schvaluje odkoupení stávajících veřejných WC za 80 000,-Kč.

Zodpovídá: Ing. Dráb

Termín: 16.5.2005

 

 

 

21/444

ZM schvaluje, aby firma INGEM prováděla stavební dozor na opravu a rekonstrukci  budovy č.p.  26 v k.ú. Železná Ruda za cenu max. 350 000,-Kč bez DPH.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: 16.5.2005

 

 

21/445

ZM schvaluje odprodej části p.p.č. 1200 v k.ú. Hojsova Stráž panu Rodigovi o výměře 69 m2 za cenu obvyklou tj. 60,-Kč/m2.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: 16.5.2005

 

 

21/446

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1752/1 v k.ú. Hojsova Stráž manželům Roselovým.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: 16.5.2005

 

 

21/447

ZM bere na vědomí chybu přepisu prodejní ceny v usnesení ZM a schvaluje cenu 556 800,-Kč za p.p.č. 413/14,15 a st.p.č. 431 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch ZUD Zbůch.

Zodpovídá: Ing. Dráb

Termín: 16.5.2005

 

 

21/448

ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú. Železná Ruda dle přiloženého seznamu.

Zodpovídá: majetkový odbor

Termín: 31.5.2005

 

21/449

ZM schvaluje částku za věcné břemeno za kanalizaci na pozemcích pana Vrbase v k.ú. Špičák za cenu dle znaleckého posudku  pana Ing. Zwieffelhofera zpětně od roku 1999.

Zodpovídá: majetkový odbor, Ing. Dráb

Termín: 31.5.2005

 

21/450

ZM schvaluje partnerství obcí Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein.

Zodpovídá: starosta

Termín: průběžně

 

21/451

ZM bere na vědomí zprávy z jednotlivých výborů.

 

21/452

ZM odkládá žádost manželů Vojtových na výjimku ze stavební uzávěry v k.ú. Špičák na poradu zastupitelů.

Zodpovídá: starosta

Termín: 31.5.2005

 

21/453

ZM trvá na dodržení obsahu kupní smlouvy mezi Městem Železná Ruda a panem Bálkem na prodej budovy Zámeček, č.p. 1 v Železné Rudě.

Zodpovídá : starosta

Termín: 31.5.2005

 

21/454

ZM schvaluje výjimku z počtu žáků mateřské školy na jednotlivé třídy v max. počtu 28 dětí.

Zodpovídá: starosta

Termín: 16.5.2005

 

21/455

ZM schvaluje účastnický poplatek zájezdu do Itálie do 500,-Kč za osobu.

Zodpovídá: Ing. Dráb

Termín: průběžně

 

21/456

ZM souhlasí se zařazením bodu jednání ZM o projednání důvěry místostarosty p. Šimčíka.

 

21/457

ZM neschvaluje tajné hlasování.

 

21/458

ZM neschvaluje vyslovení nedůvěry panu místostarostovi Šimčíkovi.

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                   Jiří Vonásek

místostarosta                                                                starosta