Usnesení ZM č. 12 ze dne 30. 1. 2012

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.12

 

 

 

Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Horek, Chabr, Kořán, Najman, Roubal, Sekyra

Omluveni: pp. Lučan, Navrátilová, Papež, Škývara

Nepřítomni: -

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Doba konání:   30.01.2012, 18,00 hod.

 

 

Program:

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.Kontrola usnesení

 3.Majetkové záležitosti

 -Prodeje, pronájmy, věcná břemena

-Ostatní majetkové úkony

 4.Ekonomické záležitosti

- Vodné stočné navýšení sazby

Prodloužení kontokorentního úvěru Česká spořitelna

Investiční akce města navržené pro rok 2012

- Ostatní finanční úkony     

5.Stavební záležitosti

 -Územní plán, změny územního plánu

-Žádosti o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 

-Ostatní stavební záležitosti

 6.Různé

 - Povodňový plán města

 - Kronika města Železná Ruda

 - Ostatní

7.Zpráva o činnosti orgánů obce

8.Diskuse

9.Závěr

  

 

12/360

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Kříž, Chabr.

Pro:7

Proti:p. Chabr

Zdržel se:-

 

12/361

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Sekyra, Roubal.

Pro:7

Proti: -

Zdržel se:p. Sekyra

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku:p. Šebelíková.

 

18,06 hod. se dostavil p. Fischer.

 

12/362

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program ZM.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -                             

 

12/363

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení ze zastupitelstva města č.11 ze dne 7.12.2011.

 

12/364

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „Hojsova Stráž – kNN, NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/365

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p.p.č. 362/39 v k.ú. Špičák o výměře 524 m2 ve prospěch Družstva pro správu rekreačních objektů Šumava za cenu 100,-Kč/m2.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/366

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat p.p.č. 1270/48 v k.ú. Hojsova Stráž o výměře 190 m2 dle GP č. 535-87/2011 za cenu minimálně 100,-Kč/m2.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/367

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat p.p.č. 1264/8 o výměře 224 m2, 1264/26 o výměře 12 m2 a p.p.č. 1264/21 o výměře 330 m2 dle GP č. 446-84/2007, vše v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 7

Proti: -

Zdržel se: pp. Roubal, Najman

 

12/368

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kalkulace vodného a stočného a schvaluje navýšení vodného na cenu 21,90Kč a navýšení stočného na cenu 23,90Kč.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/369

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodloužení kontokorentního úvěru u České spořitelny o jeden rok.

Pro:9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/370

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje plán investičních akcí na rok 2012, viz. příloha č. 1 usnesení i zápisu.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/371

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje. Jedná se o dotační titul č.1 – „podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny“ - Rekonstrukce aleje podél křížové cesty v Železné Rudě II. Etapa, (celková částka 68 040,-Kč, požadovaná dotace 50 000,-Kč).

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/372

Zastupitelstvo města Železná Ruda   revokuje   usnesení č. 10/320 ze dne 19.10.2011.

Pro:8

Proti: -

Zdržel se: p. Sekyra

 

12/373

Zastupitelstvo města Železná Ruda  schvaluje pořízení územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10. (viz. příloha č.2 u zápisu – Seznam záměrů, doplněný o podnět společnosti SPORT SERVICE s.r.o. – rozšíření parkovacích ploch v lokalitě Edita k.ú. Špičák).

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/374

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 11. (prodloužení lanovky – modernizace areálu Samoty , Trigema,a.s., Samoty, s.r.o.).

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/375

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Špičák, změna č. 2. (3 záměry ve změně územního plánu č. 10 – k.ú. Špičák)

Pro: 9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/376

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Ing. Milana Kříže jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na návrhu zadání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 11.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: Ing. Kříž

 

12/377

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Ing. Milana Kříže jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na návrhu zadání regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Špičák, změna č. 2.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: Ing. Kříž

 

12/378

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pojmenování ulic dle přiloženého seznamu „Rozdíly v zápisu adres mezi Informačním systémem evidence obyvatel (ISEO) a Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Platné budou názvy ulic uvedené v systému ISEO (zabarvené).Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výběr úředníků (odbor výstavby a odbor správní), kteří budou pracovat se systémem RÚIAN.

Viz. příloha č. 3 u zápisu.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/379                                                                                              

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 pro stavebníka GLASS EXPERTS s.r.o., Hradební 61, Žlutice, na změnu stavby před dokončením akce „Hojsova Stráž, č. kat. 1018/6-sauna“ na pozemku č.kat. st. 102 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro:9

Proti: -

Zdržel se: -

 

12/380

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 pro stavebníka Ing. Mgr. Pavla a Lenku Vajskebrovi, Sulkovská 151/15, Plzeň na akci „Hojsova Stráž, Jižní stráň – rodinný dům“ na pozemku č.kat.st.33 a 194/4 v k.ú. Hojsova Stráž. Stavební úpravy vnitřních dispozic stávajícího RD, vestavba obytného podkroví do nevyužitého půdního prostoru, sadové úpravy, venkovní kanalizace.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se:-

 

12/381

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti stavebníka Jaroslava a Marcely Svobodových, Elišky krásnohorské 726, Nýrsko, na novostavbu dílny a skladu nářadí umístěných na p.p.č. 52/196 v k.ú. Alžbětín.

Pro odložení:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/382

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pronájem a budoucí koupi pozemků od PF ČR dle přiloženého seznamu – viz příloha č. 4 u zápisu.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se:-

 

12/383

Zastupitelstvo města Železná Ruda upouští od záměru vybudování cyklostezky údolím Brčálníku na p.p.č . 774/4 a přemostění Úhlavy.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/384

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ustanovení povodňové komise města Železná Ruda ve složení:

Předseda: Ing. Michal Šnebergr

Místopředseda: Ing. Milan Kříž

Tajemník: Ing. Petr Najman

Zapisovatelka: Anna Šebelíková

Členové: pp. Mgr. Jiří Kvapil, Mgr, Josef Podlešák, npor. Bc. Bedřich Karl, Ing. Caroline Zahradníková, Patrik Soukup, Aleš Sekyra, Karel Papež

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/385

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o jednoho na správním odboru, bude sepsána pracovní smlouva, dělnická profese v rámci „SUD“ jako řidič. Celkový počet zaměstnanců bude 28.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se:-

 

12/386

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zápis do kroniky za rok 2010, zpracovaný Mgr. Najmanovou.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/387

Zastupitelstvo města Železná Ruda vzalo na vědomí, že budou předloženy návrhy na pořízení razítka, vlajky a závěsného znaku města Železná Ruda.

 

12/388

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vytvoření dopravního řešení (úprava příslušného dopravního řešení) a umístění parkovacího automatu na ulici 1. Máje v Železné Rudě, v lokalitě Enzián, resp. pod nádražím .

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se : p. Fischer

 

20,06 odchází p. Horek.

 

12/389

Zastupitelstvo města Železná Ruda nesouhlasí s rozšířením Železnorudského zpravodaje o Prášilsko. Železnorudský zpravodaj bude nadále informačním médiem pouze pro Železnou Rudu.

 Pro:8

Proti:-

Zdržel se: -

 

12/390

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu z finančního výboru, viz. příloha č.5 u zápisu.

 

12/391

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu ze školské rady, viz. příloha č.6 u zápisu.

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                 Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                  starosta