Usnesení ZM č. 9 ze dne 29. 8. 2011

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.9

 

 

Přítomni:pp.Šnebergr, Kříž, Kořán, Roubal, Horek, Chabr, Papež, Navrátilová, Fischer,Najman

Omluveni:pp. Lučan, Sekyra, Škývara

Nepřítomni: -

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Doba konání:   29.08.2011, 18,00 hod.

 

 

Program:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

2.      Kontrola usnesení

 

3.      Majetkové záležitosti ( bezúplatný převod pozemku, prodeje pozemků, věcná břemena, Smlouva o spolupráci „Samoty“, ostatní majetkové úkony )

     

      4.   Ekonomické záležitosti ( Rozpočtové opatření č.3, prohlášení jediného společníka      

            v působnosti valné hromady s.r.o , ostatní )

 

      5.   Stavební záležitosti ( Územní plán, projekty – Eviromentální centrum,

             cyklostezky, Sběrný dvůr, ostatní )

           

      6. Různé ( soudní spory, personální obsazení MU, Karta hosta )

   

      7. Zpráva o činnosti orgánů obce

 

     8. Diskuse

                                                                              

      9. Závěr                                                                            

 

9/242

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:pp. Kříž, Navrátilová.

Pro:7

Proti:-

Zdržel se:p. Navrátilová

 

 

 

9/243

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Roubal, Horek.

Pro: 8

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

18,11 hod. se dostavil p.Kořán

 

9/244

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program zastupitelstva města.

Pro: 9

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

9/245          

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

18,24 hod. se dostavil p. Fischer.

 

9/246

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod pozemků p. p. č. 263/102 a 263/104 v k.ú. Železná Ruda od p. Ing. Vladimíra Nováka ve prospěch města Železná Ruda.

Pro:10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/247

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat p.p.č. 362/39 v k.ú. Špičák

Pro:10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/248

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 7/176 ze dne 30. 05. 2011.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

 

9/249

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při úhradě nákladů na zimní údržbu parkoviště KASKÁDY se společností SPORT SERVICE, spol. s r.o. Předmětná smlouva je přílohou č.1 u zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Pro:7

Proti:-

Zdržel se: pp. Papež, Chabr, Roubal

 

 

9/250

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat p.p.č. 235/12 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/251

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr prodat část p.p.č. 440/5 v k.ú. Špičák.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/252

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce„Železná Ruda, Samoty, Neužil – kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/253

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce„Železná Ruda, 6 BJ - kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

9/254

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 7/175 ze dne 30. 05. 2011.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

 

9/255

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej části p. p. č. 440/52 v k. ú. Špičák, která nadále ponese označení p. p. č. 440/56 v k. ú. Špičák o výměře 186 m2 ve prospěch manželů Sekyrových za cenu 200,-Kč/m2.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

   

9/256

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí uzavření Smlouvy o budoucí podnájemní smlouvě mezi městem Železná Ruda a panem Topolem.

 

 

9/257

Zastupitelstvo města Železná Ruda ruší usnesení zastupitelstva města Železná Ruda č. 6/160 ze dne 4.4.2011, kterým byla schválena smlouva o spolupráci mezi městem Železná Ruda a společností Trigema s.r.o.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/258

Zastupitelstvo města Železná Ruda ruší usnesení zastupitelstva města Železná Ruda č. 7/179 ze dne 30.5.2011, kterým byly schváleny přílohy k již schválené smlouvě o spolupráci mezi městem Železná Ruda a společností Trigema s.r.o., a to příloha č.2 „Kupní smlouva budova a vleky“ a příloha č. 3 „Kupní smlouva pozemky“.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/259

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Železná Ruda a společností Trigema Development s.r.o. IČ:27079694, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94719, jejímž předmětem je stanovení podmínek spolupráce města Železná Ruda a společnosti Trigema Development s.r.o. v souvislosti se záměrem společnosti Trigema Development s.r.o. vybudovat v lokalitě Železná Ruda – Samoty „Lyžařský a sportovní areál Samoty“ , a to ve znění uvedeném v příloze č.1 zápisu ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda (dále jen smlouva o spolupráci). Zastupitelstvo pověřuje podpisem smlouvy o spolupráci starostu.

 

Za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené v čl. 1.3 smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Železná Ruda a společností Trigema Development s.r.o., schvaluje zastupitelstvo města Železná Ruda:

a)      uzavření kupní smlouvy mezi městem Železná Ruda a společností Trigema Development s.r.o., jejímž předmětem je převod vlastnického práva k:

-         pozemku p.č. 421/6 v k.ú. Železná Ruda za kupní cenu ve výši 1 124 435,- Kč

-         pozemku p.č. 421/7 v k.ú. Železná Ruda za kupní cenu ve výši 478 632,- Kč a

-         st.p.č. 404 v k.ú. Železná Ruda za kupní cenu ve výši 146 933,-Kč a to ve znění tvořícím přílohu č.4 smlouvy o spolupráci, zastupitelstvo pověřuje podpisem kupní smlouvy starostu

b)     uzavření kupní smlouvy mezi městem Železná Ruda a společností Trigema Development s.r.o., jejímž předmětem je převod vlastnického práva k:

-         budově bez č.p./č.e. nacházející se na st.p.č. 404 v k.ú. Železná Ruda za kupní cenu ve výši 199 600,-Kč

-         lyžařskému vleku Transport 1000, jehož spodní (poháněcí) stanice se nachází na pozem ku p.č. 421/33 v k.ú. Železná Ruda a jehož horní (vratná) stanice se nachází na pozemku p.č. 488/1 v k.ú. Železná Ruda, a to za kupní cenu ve výši 878 400,-Kč

-         dětskému lyžařskému vleku Tatrapoma, který se nachází v lokalitě Železná Ruda-Samoty, za kupní cenu ve výši 72 000,- Kč, a to ve znění tvořícím přílohu č.5 smlouvy o spolupráci, zastupitelstvo pověřuje podpisem kupní smlouvy starostu.

Příloha č.2 u zápisu.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/260

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č.3.Příloha č.3 u zápisu.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

9/261

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady spol. s r.o., IČ 29112222 se sídlem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, PSČ 340 04

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání nabídky na odkup věcí nacházejících se v majetkovém podstatě úpadce, společnosti Služby města železná Ruda s.r.o., IČ 25217135 se sídlem Železná Ruda, Sklářská 44, PSČ 340 04.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

9/262

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměnu jednateli společnosti panu Mgr. Jiřímu Kvapilovi ve výši 4 000,-Kč měsíčně a to zpětně od počátku výkonu funkce.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

9/263

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výsledovku za rok 2011 ke dni 25.8.2011.

 

 

 

 

9/264

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměnu lesnímu správci ve výši 10 000,-Kč ročně, a to zpětně od počátku funkce lesního správce.

Pro:9

Proti: -

Zdržel se: p. Roubal

 

 

9/265

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí stanovisko společnosti Valbek , spol. s r.o. předané zastupitelům města Železná Ruda, a vzhledem k argumentaci právního zastoupení města neschvaluje proplacení požadované částky.

Pro:10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

19,11 hod. odešel p. Papež

 

9/266

Zastupitelstvo města Železná Ruda prohlašuje,že město Železná Ruda má zajištěné finanční prostředky k profinancování projektu „Vybudování eviromentálního a informačního centra v Železné Rudě“ v plném rozsahu projektu ve výši 477 420 €, tj. 12 mil. Kč a ke spolufinancování vlastního podílu ve výši 47 742 €, tj. 1,2 mil. Kč.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

9/267

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání  žádosti – Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost za účelem získání dotace na projekt : Revitalizace charakteru města Železná Ruda jako horského letoviska cestovního ruchu uprostřed šumavské přírody.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: -

 

                                                          

19,16 hod. se vrátil p. Papež.

 

 

9/268

Zastupitelstvo města Železná Ruda usnesením 7/205 schválilo pořízení nového územního plánu. Před pořízením ÚP požaduje aktualizovat Rozvojovou strategii Železnorudska a pořídit Územní studii. Na základě těchto dokumentů s přihlédnutím k doporučením CHKO pokračovat ve změnách – tvorbě nového ÚP.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se: p. Papež

 

 

9/269

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pořízení Rozvojové strategie Železnorudska a Územní studie.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

9/270

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh paní Jaroslavy Jílkové, Špičák 105, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 19.11.2010.

Pro: 8

Proti:p. Fischer

Zdržel se: p. Navrátilová

 

 

9/271

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh pana Jana Berglera, U Retexu 622, 339 01 Klatovy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Špičák podaný dne 17.1.2011.

Pro: 10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

9/272

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh paní Heleny Janďurové, J. Vojty 71, 340 04 Železná Ruda; zastoupené Ing. Pavlem Maříkem, Pod Vrchem 47, 312 00 Plzeň a pana Pavla Kusche, Kralovická 1459/59, 323 00 Plzeň na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 13.5.2011.

Pro:8

Proti: p. Fischer

Zdržel se: p. Navrátilová

 

 

9/273

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh paní Miroslavy Marzoekiové, Pancířská 97, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 2.5.2011.

Pro:7

Proti:p. Navrátilová

Zdržel se:pp. Chabr, Fischer

 

 

 

 

9/274

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh pana Václava Vacikara, Nad Nádrží 181/2, 301 00 Plzeň na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Špičák podaný dne 8.4.2011.

Pro: 10

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

9/275

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh pana Jaromíra Urbana, Špičák 108, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 25.5.2011.

Pro:9

Proti: p. Fischer

Zdržel se: -

 

 

9/276

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, aby předchozí neschválené žádosti o změnu ÚP byly zařazeny do návrhu nového ÚP.

Pro: 10

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

9/277

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí e-mail od p. Kryštofa (srubová osada Debrník).

 

 

 

9/278

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí:

 - s podáním projektové žádosti „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy – nadregionální cyklotrasa č. 33“ do 17. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad 2007 – 2013

Předmět projektu: vybudování cyklistické stezky nadregionální cyklotrasu č. 33 - Šumavská magistrála.

Oblast podpory: 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Předpokládané náklady v mil. Kč: do výše: 16.000.000-Kč

s předfinancováním a spolufinancováním projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“, resp. se zajištěním financování celkových nákladů projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ v rámci rozpočtu města, takto:

a)      Spolufinancování ve výši 15% z celkových nákladů

b)      Předfinancování ve výši 100% celkových nákladů

Financování projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ je zajištěno již v rámci rozpočtu roku 2011, zbylé finanční prostředky budou obsaženy v rozpočtových výhledech na rok 2012.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

9/279

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování Sběrného dvora Železná Ruda do aktuální výzvy z programu příhraniční spolupráce Cíl 3.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

9/280

Zastupitelstvo města Železná Ruda prohlašuje, že město Železná Ruda má zajištěné finanční prostředky k profinancování projektu „Vybudování sběrného dvora města Železná Ruda“ v plném rozsahu projektu 9 505 848,-Kč, a k spolufinancování vlastního podílu ve výši 15%,

tj. 1 425 877,-Kč.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

9/281

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení pozice tajemníka MěÚ a doporučení vybrat Mgr. Kvapila tajemníkem MěÚ.

 

9/282

Zastupitelstvo města Železná Ruda podporuje obce sdružené ve svazu měst a obcí NPŠ a všechny děje k likvidaci kůrovcové kalamity a znovuotevření historických turistických tras v NP a CHKOŠ.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se:-

 

9/283

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s vybudováním malé vodní elektrárny a nové prádelny – nutných ke znovuotevření bazénu v Bayerisch Eisensteinu.

Pro: 10

Proti:-

Zdržel se:-

9/284

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí, že příspěvek města Železná Ruda na kameru Sitour je 100 000,-Kč.

 

 

9/285

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí a podporuje připojení do „E-turismu Železná Ruda“,  a bude podporovat aktivity vedoucí k realizaci „karty hosta“.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se:-

 

 

9/286

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí nabídku RASTV a město Železná Ruda bude projednávat další možnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                           Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                            starosta

 

                                                                      

 

 

.