Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 6 ze dne 4. 4. 2011

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č.6

 

Přítomni: pp.Šnebergr, Kříž, Fischer, Chabr, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal,Sekyra, Škývara

Omluveni: pp. Horek, Kořán

Nepřítomni: p.Lučan

 

Místo konání:       zasedací místnost MěÚ

Doba konání:        04.04.2011, 18,00 hod.

 

Program:

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.Složení slibu zastupitele

3.Stavební záležitosti

4.Různé

5.Diskuse

6.Závěr

 

 

 

6/142

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:pp. Kříž, Navrátilová.

Pro:7

Proti:-

Zdržel  se:pp. Kříž, Navrátilová

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Sekyra, Roubal.

Pro:8

Proti:-

Zdržel se:p. Sekyra

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku:p. Šebelíková.

 

 

 

18,14 hod. se dostavil na jednání zastupitelstva p. Papež.

6/143

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program ZM.

Pro: 10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

6/144

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr opatření obecné povahy o stavební uzávěře pro k.ú. Železná Ruda s ohledem na zlepšení turistické atraktivity staveb a jejich okolí v rámci cestovního ruchu, realizaci průtahu komunikace I/27 a revitalizaci městského centra.

Pro:10

Proti: -

Zdržel se: -

 

6/145

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh paní Miroslavy Marzoekiové, Pancířská 97, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 23.6.2010.

Pro neschválení: 8

Proti: p. Fischer

Zdržel se: p. Škývara

 

 

6/146

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh pana Jaromíra Urbana, Špičák 108, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 15.11.2010.

Pro neschválení: 8

Proti:p. Fischer

Zdržel se: p. Škývara

 

 

 

6/147

Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změnu č. 9.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: pp. Škývara, Sekyra

 

6/148

Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává regulační plán obce Železná Ruda, místní část Špičák, změnu č. 1.

Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: pp. Škývara, Sekyra

 

6/149

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přestěhování Informačního turistického centra Železná Ruda do prostor po bývalé pobočce české spořitelny, a.s., do budovy č.p. 295(městský úřad).

Pro: 9

Proti:-

Zdržel se: p. Škývara

 

 

6/150

Zastupitelstvo města Železná Ruda revokuje usnesení č. 5/130

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

6/151

Zastupitelstvo města Železná Ruda částečně revokuje usnesení č. 4/70.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

6/152

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zřízení výboru cestovního ruchu ve složení:

Předseda: Ing. Horek

 Členové: J. Hanzlík, P. Hrach, Ž. Karlová, V. Kasík, F. Strnad,zaměstnanci ITC

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: p. Navrátilová

 

 

 6/153

Starosta  města Železná Ruda pověřuje správní odbor vedením správních řízení vůči právnickým a fyzickým osobám oprávněných k podnikání v případech, kdy tyto ponechávají nádoby na odpad na veřejných prostorech po dobu delší než nezbytně nutnou (kontroly MP a MěÚ). Znění pověření je přílohou č.2 u zápisu.

Pro: 9

Proti:-

Zdržel se: p. Škývara

 

 

6/154

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 5/87 – prodej jedné odbavovací buňky ve prospěch pana Radovana Holuba.

Pro: 10

 

 

6/155

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej jedné odbavovací buňky ve prospěch pana Skály za cenu 15 000,-Kč včetně  DPH.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

6/156

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej jedné odbavovací buňky ve prospěch pana Macalíka za cenu 15 000,-Kč včetně DPH.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

6/157

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. na akci „Železná Ruda – Šumavská ulice – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ na pozemcích 186/23, 575/2, 575/4, 186/4, 185/1 v k.ú. Železná Ruda, za cenu ve výši 60,-Kč+DPH za každý započatý metr budoucího povinného pozemku zatíženého plynárenským zařízením ( včetně ochranného pásma).

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

6/158

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 35/1393 ( prodej pozemků v lyžařském areálu Špičák.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

6/159

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí záměr pronajmout pozemky v lyžařském areálu Špičák. Majetkový odbor připraví nájemní smlouvu.

 

 

6/160

Zastupitelstvo města Železná Ruda  schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Trigema s.r.o. a pověřuje majetkový odbor a právní zastoupení města předložením ke schválení přílohy:  kupní smlouvu  a  specifikaci.Příloha č.3 u zápisu.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

6/161

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí pronájem části p.p.č. 386/6 v k.ú. Železná Ruda panu Ipserovi za účelem provozování výuky jízdy na koni a hipoterapie.

 

 

6/162

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výměnu bytových jednotek v č.p. 10 a č.p. 371 (Meszáros).

 

 

 

6/163

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje posunutí dopravní značky „začátek a konec obce Alžbětín“, do prostoru před objektem bývalé celnice (u cedule Plzeňský kraj).

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

 

6/164

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu z kontroly přezkumu hospodaření za rok 2010 a ukládá ekonomickému odboru zpracovat krajskému úřadu zprávu o nápravách.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

6/165

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu mezi společností Ingo Automatic WIN s.r.o.  a městem Železná Ruda o přijetí finančních prostředků, a to ve výši 2 044 804,-Kč  na veřejně prospěšné účely.Příloha č.4 u zápisu.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

6/166

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje investici ve výši 180 000,-Kč, která je nutná k revizi výškové techniky hasičů (IFA žebřík).HZS Plzeňského kraje přislíbil dotaci ve výši 50%.

Pro:10

Proti:-

Zdržel se: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                          Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                          starosta