Usnesení ZM č.5 ze dne 02. 03. 2011

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

č. 5

 

 

Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Chabr, Kořán, Lučan, Najman, Navrátilová, Papež, Roubal, Sekyra

Omluveni: -

Nepřítomni: pp. Fischer, Zíka

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Doba konání:   02.03.2011, 18,00 hod.

 

Program:

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

2.      Kontrola usnesení

 

3.      Majetkové záležitosti

 

-        Prodeje, pronájmy, smlouva o spolupráci, věcná břemena

                                -        Prodej bytu ve vlastnictví města

-        Bezúplatný převod majetku na město

-        Nájemné v městských bytech

-        Ostatní majetkové úkony

 

4.      Ekonomické záležitosti

-        Finanční dar městu, přijetí dotace pro školu

-        Smlouva s SFŽP, Dodatek smlouvy PK dopravní obslužnost

-        Nájemné v městských bytech

-        Fond sociálních potřeb- půjčka

-        Obecně závazné vyhlášky-úlevy

-        Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

-        Ostatní finanční úkony

 

5.      Stavební záležitosti

-        Výjimky ze stavební uzávěry

-        Souhlasy se stavbami

-        Investiční akce města, žádosti o dotace

 

6.      Různé

          -        Návrhy na zřízení výborů a komisí včetně návrhů na jmenování jejich členů

          -        Jednací řád zastupitelstva –návrhy na úpravy

          -        Organizační struktura MÚ, odbory MÚ

          -        Ostatní

 

7.      Zpráva o činnosti orgánů obce

 

8.      Diskuse

 

9.      Závěr

 

 

5/79

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Kříž, Navrátilová.

Pro:9

Proti:-

Zdržel se:pp. Navrátilová, Kříž

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Papež, Roubal

Pro:11

Proti:-

Zdrželi se: -

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

5/80

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program ZM.

Pro: 11

Proti:-

Zdržel se: -

 

5/81

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

5/82

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat část p.p.č. 440/52 v k.ú. Špičák v rozsahu dle situačního plánku , příloha č.1 u zápisu.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: p. Sekyra

 

5/83

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat p.p.č. 1264/21, 6, 26 o celkové výměře 535 m2 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/84

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat část p.p.č. 985/1 v k.ú. Špičák v rozsahu dle situačního plánku, příloha č.2 u zápisu .

Pro: 11

Proti:

Zdržel se:

 

5/85

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat stp.č. 161/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Špičák.

Pro: 11

Proti:

Zdržel se:

5/86

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr prodat část pozemku v lyžařském areálu Špičák dle žádosti pana Macalíka.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/87

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr směnit p.p.č. 1264/15 a část p.p.č. 1264/28 za p.p.č. 1896/14 v k.ú. Hojsova Stráž s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/88

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje směnu pozemků p.č. 92/18 o výměře 4m2 za p.č. 530/2 44 m2, oba v k.ú. Železná Ruda, mezi Městem Železná Ruda a paní Vidlákovou s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen za cenu 80,-Kč/m2.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/89

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 530/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch pana Mixána za cenu 80,-Kč/m2.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/90

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 530/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch paní Dorňákové za cenu 80,-Kč/m2.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -  

 

5/91

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 530/5 o výměře 6 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch pana Kopačky za cenu 80,-Kč/m2.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/92

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemků p.č. 386/8 a 386/21 o celkové výměře 642 m2 v k.ú. Železná Ruda od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci za cenu 29.940,-Kč.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/93

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr koupit p.p.č. 52/24 v k.ú. Alžbětín od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci za cenu dle Znaleckého posudku.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/94

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Kupní smlouvy na p.p.č. 24/5 o výměře 992 m2 v k.ú. Alžbětín mezi Městem Železná Ruda a jeho současnými majiteli, tedy panem Svobodou a panem Janovcem za cenu 30,-Kč/m2.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: pp. Horek, Kříž

 

 5/95

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Hojsova Stráž – kNN, NN“.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/96

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej jedné odbavovací buňky ve prospěch pana Marka Sekyry za cenu 15.000,-Kč vč. DPH.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/97

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej jedné odbavovací buňky ve prospěch pana Radovana Holuba za cenu 15.000,-Kč vč. DPH.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se:

 

5/98

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vypuštění bodu : Prodej dvou odbavovacích buněk Sport Servisu Špičák, z důvodu nové informace od p. Sekyry.

Pro:11

Proti:-

Zdržel se: -

 

5/99

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje bezúplatný převod dvou odbavovacích buněk ve prospěch SDH Hojsova Stráž.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/100

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navýšení ceny nájemného v bytech v majetku Města Železná Ruda na 31.60,-Kč / m2 / měsíc. Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje v tomto duchu Majetkový odbor uzavřením Dohod o zvýšení nájemného s jednotlivými nájemníky.   

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/101

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pokračování v jednáních s Pozemkovým fondem ČR a schvaluje vést další kroky směřující k odkoupení pozemků od Pozemkového fondu ČR v lyžařském areálu Samoty.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/102

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přípravu a jednání o odkoupení pozemků v k.ú. Špičák od ČD, pověřuje majetkový odbor tímto jednáním.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/103

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje na základě usnesení 4/41 prodej bytu č.5 v č.p. 371 o velikosti 1+1 , v Železné Ruda, panu Václavu a paní Světluši Chabrovým, bytem Lyžařská 294, 340 04 Železná Ruda, za cenu 801 000,-Kč. Příloha č. 3 u zápisu.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: pp. Navrátilová, Chabr

 

5/104

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vozidla VAZ LADA NIVA z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na Město Železná Ruda.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/105

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí přípravu nové smlouvy s TJ Železná Ruda, resp. TJ SRK.

 

5/106

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu na přijetí daru ve výši 30 000,-Kč

od společnosti GJV Praha spol. s r.o.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/107

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje darovací smlouvu od rodiny Pscheidtových – restaurace „Pod Smrkem“, na dar ve výši 1 000,-Kč na provoz Skibusu.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/108

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1279, EU ve výši 563 957,40 Kč a souhlasí s převedením na ZŠ K. Klostermanna.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/109

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s dodatkem č.4 smlouvy 00520311 mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Železná Ruda. Příloha č. 4 u zápisu.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/110

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy (r.2011) na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje ve výši 136 730,-Kč, mezi městem Železná Ruda a Plzeňským krajem. Příloha č. 5 u zápisu.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/111

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje půjčku z fondu soc. potřeb ve výši 14 571,-Kč panu Patrikovi Soukupovi.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/112

Prohlášení jediného společníka Železnorudsko s.r.o.:

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Společností Železnorudsko s.r.o. a panem Ing. Luďkem Sáskou na odměnu ve výši 10 000,-Kč čistého do konce měsíce ledna, tj. do 31.1.2011, od 1.2.2011 ve výši 4 000,-Kč dle provozu lanovky.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: p. Navrátilová

 

 

5/113

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje seznam kroků a jednání společnosti Železnorudsko s.r.o. vzniklé před notářským zápisem společnosti do obchodního rejstříku, tj. 15.12.2010, příloha č.6 u zápisu.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: pp. Navrátilová, Lučan

 

5/114

Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje vedení města a komisi cestovního ruchu k jednání s podnikateli a provozovateli areálů a schvaluje ukončení smlouvy o nájmu a poskytování služeb se společností Sitour.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/115

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pokračovat v jednáních o přípravě smlouvy o spolupráci se spol. Trigema a požaduje do smlouvy zapracovat pozemky, které město získá od Pozemkového fondu ČR v lokalitě Samoty.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/116

 Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 pro Ing. Ladislava Vybírala a Helenu Vybíralovou, Keramiků 2629, Rakovník, na změnu stavby před dokončením, na p.č. 1146/22 v k.ú. Hojsova Stráž, redukce objektu o suterénní podlaží.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/117

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007 pro Miloše Rosela a Květu Roselovou, Hojsova Stráž 63, Nýrsko, na výstavbu tenisového hřiště na p.č. 1261/29 a části p.č. 1261/68 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/118

Zastupitelstvo města Železná Ruda prohlašuje, že město Železná Ruda má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Klidný region“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 2 327 083,-Kč + příslušenství za bankovní úvěr na financování projektu.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/119

Zastupitelstvo města Železná Ruda se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Městem Železná Ruda a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava-západ.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/120

Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Železná Ruda a Mikroregionem Šumava-západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/121

 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí ručitelského závazku v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 2 327 083,-Kč + příslušenství za úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. Mikroregionu Šumava-západ na financování projektu „Klidný region“.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/122

Zastupitelstvo města železná Ruda schvaluje záměr vybudování evironmentálního a informačního centra v Železné Rudě a podáním příslušných žádostí o dotaci z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/123

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí, že byla vypracována studie využití objektu bývalé celnice a pověřuje vedení města a majetkový odbor k jednání s žadateli o pronájmu jednotlivých prostor objektu.

 

5/124

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zřízení komise prevence kriminality ( členové: pp. Šnebergr M., Kříž M., Podlešák J., Ouda B., Karl B., Janďura M., Šebelík V., Frenzl J., Jaroš J., Drahorád C.).

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/125

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy kontrolního výboru:

p. JUDr. František Strnad, p. Vladimíra Zachová.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/126

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy finančního výboru:

p. Hana Řehulková, p. Jarmila Poštulková.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/127

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Česko-Bavorský výbor ve složení:

pp. Václav Chabr, Ing. Tomáš Horek, Ing. Michal Šnebergr, Ing. Milan Kříž.

Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: pp. Horek, Chabr

 

5/128

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zřízení Osadního výboru Hojsova Stráž.Předsedkyně p. Steinerová V., členové: pp. Toul M., Pscheidt M., Chalupský Jan a Jaroslav ml.,Tobrman V.ml., Hirman V., Papež K., Bartoník V., Kříž M., Choleva J.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/129

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu Informačního turistického centra + seznam akcí. Příloha č.7 u zápisu.

 

20,59 hod. odešel p. Lučan

 

5/130

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy komise cestovního ruchu : pp. Hanzlík J., Hrach P., Karlová Ž., Kasík V., Strnad F. , pracovníci ITC.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

 

21,01 hod. se vrátil p. Lučan

5/131

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy komise mládeže a sportu:

pp. Prošková J., Scheinherr E., Kačírek F., Pscheidt J., Vybíralová I., Pohanka P., Greiner D..

Předseda: p. Drahorád C. Zápis z komise je přílohou č.8 u zápisu.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/132

Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení na pozici tajemníka s tím, že bude pověřen vedením ekonomického odboru.

Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/133

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje udělení výjimky dle §23 školského zákona pro ZŠ a MŠ K. Klostermanna v Železné Rudě.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/134

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí dopis paní Heleny Janečkové.

 

5/135

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s přistoupením k projektu expozice „Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích“.

Pro:10

Proti: -

Zdržel se: p. Chabr

 

5/136

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí „Protest – parkovací karty“.

 

5/137

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výroční zprávu hasičů.

 

5/138

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje předání žádosti o zrušení pošty na Hojsově Stráži Osadnímu výboru Hojsova Stráž k projednání.

Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: p.Papež

 

5/139

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí požadavek na setkání 11. a 12. června v partnerském městě Aldeno.

 

5/140

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis sociální komise a schvaluje jako předsedkyni komise p. Hachovou. Zápis z komise je přílohou č.9 u zápisu.

Pro:11

Proti: -

Zdržel se: -

 

5/141

Zastupitelstvo města Železná Ruda povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro manž. Čepelákovi s tím, že nedojde ke vnější změně a zvýšení objektu.

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                        Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                           starosta