OZV č. 12/2010 - o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Město Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. …/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 (1) Město Železná Ruda touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

 

  (2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Železné Rudě, odbor ekonomický a správní (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[2]

 

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu

 

(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[4]

a)                      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)                      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)                      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[7]

 

Čl. 4

 Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

 

Čl. 6

Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá[8]:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

 

Čl. 10

Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[9]

 

 

Čl. 11

Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2004, o místním poplatky – poplatek z ubytovací kapacity, ze dne 25. 10. 2004. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

 

 

 

………………………………………                             ………………………………………..

Ing. Michal Šnebergr                                                       Ing. Milan Kříž

starosta                                                                            místostarosta         

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[2] § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[3] § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[7] § 7 odst. 3 druhá věta zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona         

   č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích

[8] § 7 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[9] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.