OZV č. 10/2010 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Město Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2010

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. …/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 (1) Město Železná Ruda touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).

 

  (2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Železné Rudě, odbor ekonomický a správní (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

   Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 3 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2] Plátce poplatku je určen v § 3 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[3]

          

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 (1) Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[4].

 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, rok narození, den příchodu a odchodu, počet dní pobytu pro stanovení základu poplatku, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně, musí být uspořádány z časového hlediska9).

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15,- Kč.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede městu nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Tyto poplatky lze odvádět i měsíčně.

 

 

Čl. 6

Osvobození od poplatku

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu[5] a jejich průvodci,

 

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)[6] anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu[7].

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[8]

 

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o místním poplatku - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 25. 10. 2004. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 9
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

       

 

 

 

 

………………………………………                             ………………………………………..

Ing. Michal Šnebergr                                                       Ing. Milan Kříž

starosta                                                                            místostarosta         

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[2] Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají                        v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

[3] Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

[4] § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[5] § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

[6] § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[7] § 3 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

9 § 3 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[8] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.