OZV č. 8/2010 - o místním poplatku ze psů

 

Město Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. …/10 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 (1) Město Železná Ruda touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 

  (2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Železné Rudě, odbor ekonomický a správní (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

 

 

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců[3].

 

(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odst. 2[4].

 

(4) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i držitel, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen; tuto skutečnost musí v ohlášení správci poplatku prokázat.

 

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(4) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[5].

 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 

 

Článek 5

Sazba poplatku

Poplatek

ze psa za kalendářní rok činí:                     za prvního psa                       za druhého a každého

                                                                               (Kč)                                 dalšího psa téhož držitele (Kč)    

                                                                                                      

(a) poplatek ze psa chovaného                  

v nájemních a panelových domech                  

o třech a více bytových jednotkách:               

 - Železná Ruda                                                     1.000,-                                             1.500,-

 - Hojsova Stráž, Špičák                                           300,-                                                450,-     

 

(b) poplatek za psa, jehož

držitelem je poživatel invalidního,

starobního, vdovského nebo vdovec-

kého důchodu, který je jeho jediným

zdrojem příjmů, anebo poživatel                 

sirotčího důchodu                                                    100,-                                                 150,-

 

(c) poplatek za psa chovaného                         

v rodinném domku                                                   300,-                                                450,-

   

 

d) v případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

 

Článek 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Článek 7

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].

 

(2) Od poplatku je dále osvobozen držitel, který převezme do své péče od Městského úřadu Železná Ruda nalezeného psa, a to po dobu tří let ode dne převzetí psa.

 

(3) Od poplatku ze psů jsou osvobozeni držitelé psa bydlící na samotách mimo zastavěné části obce. Za druhého a každého dalšího psa jsou povinni zaplatit 450,- Kč.

 

(4) Držitel psa je povinen správci poplatku prokázat vždy do 15. února příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození od poplatku trvá.

 

(5) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

 

Čl. 10

Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[8]

 

 

 

 

 

 

Čl. 11

Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o místním poplatku – poplatek ze psů, ze dne 25. 10. 2004. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

 

 

 

………………………………………                             ………………………………………..

Ing. Michal Šnebergr                                                       Ing. Milan Kříž

starosta                                                                            místostarosta         

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[2] Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

[3] § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplpatcích

[7] § 2 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., zákona o místních poplatcích

[8] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.