Usnesení ZM č. 3 ze dne 14. 12. 2010

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda

 

Č.3

 

Přítomni:          pp. Šnebergr, Kříž,Horek, Chabr, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra

Omluveni:        pp. Fischer, Najman

Nepřítomni:     pp. Lučan, Navrátilová, Zíka

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Doba konání:   14.12.2010, 9,00 hod.

 

Program:

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatel
  2. Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti Valné hromady
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

 

 

 

 

3/29

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:

pp. Kříž, Chabr.

Pro: 7

Proti:-

Zdrželi se:-

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:

pp. Horek, Kořán.

Pro:7

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: Ing. Zahradníková.

 

9,14 hod. se dostavil p. Papež

 

3/30

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program .

Pro:7

Proti: -

Zdrželi  se: p. Papež

 

 

 

 

3/31

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti Valné hromady – Služby města Železná Ruda s.r.o..

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pana Mgr. Lukáše Kleina jako jednatele společnosti Služby města Železná Ruda s.r.o..

Pro:8

Proti:-

Zdrželi se:-

 

 

3/32

Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti Valné hromady- Železnorudsko , spol. s r.o..

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pana Ing. Luďka Sázku jako jednatele společnosti Železnorudsko spol. s r.o..

Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

3/33

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s umístěním sídla společnosti Železnorudsko spol. s r.o. na adrese: Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda.

Pro:8

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

3/34

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí se zápisem společnosti Železnorudsko spol. s r.o. do obchodního rejstříku.

Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

3/35

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí návrh výše jízdného SLD Pancíř pro sezonu 2010/2011 a ukládá jednateli zabývat se výší jízdného pro tuto sezonu.

Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

 

 

 

 

 

 

3/36

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí žádost společnosti Sport Service s.r.o. o zařazení mezi uchazeče o pronájem SLD Pancíř a ukládá jednateli Služeb města s.r.o. předložení požadovaných technických podkladů pro provozování SLD Pancíř a vleku Pancíř + účetních uzávěrek.

Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                     Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                         starosta