Usnesení ZM č. 38 ze dne22. 09. 2010

 

USNESENÍ    ZM   č. 38

 

ze dne 22.09.2010

 

Místo konání:     zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                      17,00 hod.

 

Přítomni:             pp. Šnebergr, Kříž, Drahorádová, , Kořán,  Kvapil, Mach, Papež, Roubal, Zíka

 

 

Program:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkové záležitosti

-prodeje pozemků, bytu, celních buněk

- pronájmy pozemků, nebytových prostor

- souhlas – stavba na cizím pozemku

- převzetí kanalizačního a vodovodního řadu

- věcná břemena

- FVE – čistírna odpadních vod

- LA Samoty – smlouva o spolupráci – Trigema

- smlouva EKO EKO – rekonstrukce vodárny

-ostatní majetkové záležitosti 

       4.   Ekonomické záležitosti

            - rozpočtové opatření

            - příspěvek na léky

            - dotace na komunikaci Špičák

            - prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti Valné hromady s.r.o.

            - prodej ZR City

            - ostatní ekonomické záležitosti

       5. Stavební záležitosti

            - investice - Lávková cesta – využití dotace

                             - hasičárna byty – přidělení dotace

                             - ostatní investiční akce města

           - územní plán

           - změna územního plánu

           - výjimky ze stavební uzávěry

           - ostatní stavební záležitosti

       6.Různé 

             - vyhlášky

             - ostatní

        7. Zpráva o činnosti orgánů obce

        8. Diskuse                                                                              

        9. Závěr                                                                            

38/1490

Zastupitelstvo města schvaluje komisi pro usnesení:pp. Kříž, Mach.

Pro: 7

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu:pp. Roubal, Kvapil.

Pro:7

 

 

Zastupitelstvo města jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková

 

17,31 hod. se dostavil p. Papež

 

17,33 hod. se dostavila p. Drahorádová

 

 

 

38/1491

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení.

Bod č. 37/1459 probíhá, bude uzavřena smlouvy.

 

 

38/1492

Zastupitelstvo města schvaluje program ZM.

Pro:9

 

 

38/1493

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost p. Vorlové(směna bytu 1+1 v č.p.330 za byt 1+1 v č.p. 371) a pověřuje majetkový odbor jednáním vedoucím ke směně obou bytů.

Pro:9

 

 

38/1494

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej bytu č. 11 v čp. 371 ve prospěch pana Alfonze Mészárose za cenu 139.995,-Kč s tím, že tato kupní cena obsahuje zároveň vyvázání se z desetiletého předkupního práva Města.

 Pro: 7

Zdržel se: pp. Mach, Papež

 

 

 

38/1495

Zastupitelstvo města schvaluje pořadí hlasování o pronájmu restaurace Laka v Železné Rudě : 1) p. Jirka, 2) p. Štufka.

Pro:9

 

 

18,00 hod. odešel p. Mach

 

 

38/1496

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pronájem objektu na parkovišti Kaskády ve prospěch pana Loose za cenu 100,-Kč/m2/rok – vzhledem k výši nutných investic.

Pro: 7

Zdržel se:p. Kořán

 

 

38/1497

 Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr pronajmout část parkoviště u spodní stanice SLD Špičák – Hofmanky za účelem umístění a provozování stánku s občerstvením. 

Pro: 7

Zdržel se: p. Zíka

 

 

38/1498

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat 3 ks odbavovacích buněk z bývalého hraničního přechodu v Alžbětině formou obálkové metody zájemci s nejvyšší nabídkou. Základní nabídková cena činí 19.000,-Kč.

Pro: 8

 

18,04 hod. odchází p. Kvapil

 

  

38/1499

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr směnit pozemky dle návrhu pana Balouna.

Pro: 7

 

 

18,05 hod. se vrátil p. Mach

18,07 hod. se vrátil p. Kvapil

 

 

38/1500

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr pronajmout část p.p.č. 796/2 v k.ú. Špičák za účelem vybudování brokové sportovní střelnice.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Mach, Kříž

 

 

 

 

38/1501

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat p.p.č. 413/24 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 9

 

 

 

38/1502

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s panem Dolenským za účelem vybudování vodovodní přípojky pro jeho rekreační objekt.

Pro:9

 

 

38/1503

 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje bezúplatné převzetí části kanalizačního a vodovodního řadu v Hojsově Stráži, jenž vedou od revizní šachty na pozemku p.č. 1258/1 a p.č. 1752/1 směrem k farmě a končí na pozemku p.č. 1251/1, vše v k.ú. Hojsova Stráž. Zastupitelstvo pověřuje za tímto účelem vedení města a Majetkový odbor přípravou a uzavřením všech nezbytných smluv ve spolupráci s právním zastoupením a správci dotčených zařízení.  

Pro:9

 

 

38/1504

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr prodat p.p.č. 456/4 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 7

Proti: p. Zíka

Zdržel se: p. Mach

 

 

38/1505

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 35/1399 ze dne 12.05.2010.

Pro: 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/1506

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat části z pozemku p.č. 530, které ponesou nadále označení p.p.č. 530/5 o výměře 6m2, p.č. 530/4 o výměře 14 m2, p.č. 530/3 o výměře 20 m2 a dále záměr směnit část p.p.č. 530, která ponese nadále označení p.p.č. 530/2 o výměře 44 m2 za část p.p.č. 92/10, která ponese nadále označení p.p.č. 92/18 o výměře 4 m2 s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude uhrazen - vše v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 7

Proti: p. Kvapil

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

 

38/1507

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá prodej stp.č. 391/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Špičák ve prospěch TJ SA Špičák za cenu 200,-Kč/m2 s doložkou o doplacení na 2 000,-Kč/m2 v případě komerční výstavby.

Pro:9

 

 

38/1508

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje pronájem části p.p.č. 53/1 v k.ú. Železná Ruda o výměře 3.400 m2 za účelem vybudování ohrady a stáje pro koně ve prospěch paní Vrbské za cenu 2,-Kč/m2/rok.

Pro:9

 

 

38/1509

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci ukončení akce „Sládek – kNN“.  

Pro: 9

 

 

 

38/1510

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 1261/61 ve prospěch pana Jiřího a Michala Pscheidtových, každý ideální polovinu, za cenu obvyklou,

tj 60,-Kč/m2.

Pro:8

Zdržel se: p. Drahorádová

 

18,31 hod. odešel p. Mach

 

 

 

 

 

38/1511

 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej 1/2 p.p.č. 1261/62 ve prospěch Václava Hirmana a Caroline Zahradníkové, každý ideální polovinu, za cenu obvyklou, tj 60,-Kč/m2. Na rozdělení předmětného pozemku bude na náklady kupujících pořízen geometrický plán.

Pro: 7

Zdržel se: p. Drahorádová

 

18,34 hod. se vrátil p. Mach

 

 

 

38/1512

ZM bere na vědomí usnesení č. 37/1463 s tím, že v jednáních se pokračuje a smlouva o spolupráci se spol. Trigema bude naplněna dle dostupnosti získání pozemků od PF ČR.

 

 

 

38/1513

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádosti o přidělení bytů manž. Mondekových a p. Zippererové a pověřuje majetkový odbor jednáním vedoucím k uspokojení zájemců.

 

 

38/1514

Zastupitelstvo města odkládá bod „Rekonstrukce kotelny v domě služeb Královák“.

Pro: 9

 

 

38/1515

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha č. 1 u zápisu.

Pro: 8

Zdržel se: p. Kvapil

 

 

38/1516       

Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek na léky pro rok 2010 ve výši 500,-Kč/osobu. Vztahuje se na občany Železné Rudy a jejích částí, kteří dovrší 62 let věku v roce 2010.

Pro:8

Zdržel se: p. Mach

 

 

19,31 hod. odešel p. Roubal

 

 

 

38/1517

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 1 450 000,-Kč od Krajského úřad Plzeňského kraje a pověřuje majetkový odbor a starostu příslušnými kroky vedoucími k opravě komunikace do Sportovního areálu Špičák, na kterou je tato finanční částka určena (sjednat firmu, která zakázku provede ve výši dotace).

Pro: 8

 

19,36 hod. se vrátil p. Roubal

 

 

 

38/1518

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledovku provozu Služeb Města Železná Ruda, s.r.o. k 7/2010.příloha č. 2 u zápisu.

 

 

 

38/1519

Zastupitelstvo města vyzývá k naplnění bodu č. 35/1406, převod 100% podílu společnosti ZR City za cenu vyrovnání závazku ve výši 20 000,-Kč.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Mach, Zíka

 

 

38/1520

Zastupitelstvo města schvaluje proplacení nečerpané dovolené uvolněným zastupitelům města Železná Ruda.

Pro: 8

Zdržel se: p. Mach

 

 

38/1521

Zastupitelstvo města schvaluje využití dotace „ Lávkova cesta“ a pověřuje majetkový odbor a p. Kříže ,aby nalezli využití ( naučná stezka – utajená obrana železné opony, cesta Ferdinandovo údolí, revitalizace infobodu - parkoviště Kaskády – nástup turistických tras a stezek).

Pro: 9

 

 

38/1522

Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení o přidělení dotace na přístavbu hasičárny v Železné Rudě.

 

 

 

 

 

 

38/1523 

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Jiřího Breburdu, B. Němcové 434, Chlumčany, na stavební úpravy p.p.č. 413/233 v k.ú. Železná Ruda – přístavba (3,00x2,70m) RD č.p. 443 a výstavba nového zahradního domku

( 5,55x9,50m).

Pro: 8

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

38/1524

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Věru Klůsovou, Břízová 97, Plzeň, na výstavbu parkovacích stání na pozemku 90/7 v k.ú. Železná Ruda u objektu Javorská 131, a souhlasí jako majitel sousedního pozemku.

Pro:9

 

 

 

38/1525

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Ing. Michala Jablonka, Bolevecká 12, Plzeň, na přístavbu stávající chaty č.e. 94 na pozemku p.p.č. 144/16 v k.ú. Železná Ruda ( přístavba 3,50x4,70m).

Pro:9

 

 

38/1526

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 pro Stavinvest Šumava, s.r.o., Budějovická 255, Písek, na rekonstrukci objektů rekreačních zařízení Penzionu Jana A a Jana B na pozemcích č. 452 a 418 v k.ú. Hojsova Stráž. Jedná se o rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí, přestaveb a vestaveb sociálních zařízení, technologie bazénu, sauny, kotelen a kuchyní.

Pro:9

 

 

38/1527

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Staving Ateliér, Školní 27, Plzeň, na stavební úpravy – rozšíření garáže, Špičácká 282, železná Ruda.

Pro: 8

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

 

38/1528

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro Staving Ateliér, Školní 27, Plzeň, na odstranění stavby objektu ul. 1.Máje č.p. 153.

Pro: 8

Zdržel se: p. Drahorádová

 

20,25 hod. odešel p. Kvapil

 

38/1529

Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí s uložením sítí do pozemku100/23 v k.ú. Železná Ruda a souhlasí s napojením pozemku na komunikaci pro p. Pecku, U Borského parku 32, Plzeň

Pro: 8

 

 

20,39 hod. se vrátil p. Kvapil

 

 

38/1530

Zastupitelstvo města schvaluje návrh manželů Strejcových, U Poradny 1447/8, Plzeň, na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, podaný 22.06.2010, s tím, že bude umístěn pouze 1 objekt náhradou za stávající chlívky, st.p.č. 377 a p.č. 505/30 v k.ú. Špičák o rozměrech dle předložené dokumentace.

Pro: 8

Zdržel se : p. Papež

 

 

 

38/1531

Zastupitelstvo města schvaluje zadání územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č.7.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Mach, Kořán

 

 

38/1532

Zastupitelstvo města schvaluje zadání územního plánu sídelního útvaru železná Ruda, změna č.9.

Pro: 9

 

 

 

38/1533

Zastupitelstvo města schvaluje zadání regulačního plánu obce Železná Ruda, místní část Špičák, změna č.1.

Pro: 8

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

38/1534

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Železná Ruda č.5/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Železná Ruda. Zároveň se touto vyhláškou ruší vyhláška č.2/2010 zastupitelstva města Železná Ruda.Příloha č. 3 u zápisu.

Pro: 8

Proti: p. Kvapil

 

 

38/1535

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.6/2010 o místním poplatku.

Příloha č. 4 u zápisu.

Pro: 9

 

20,45 hod. odešel p. Kořán

 

 

38/1536

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení placeného parkoviště u ČSOB (přemístění parkovacího automatu).

Pro: 8

 

20,49 hod. vrátil se p. Kořán

 

 

38/1537

Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení k projektu „Bezpečný kraj“ Plzeňského kraje.

Pro: 9

 

 

38/1538

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení trvalého pracovního místa knihovnice( v souvislosti se zřízením pracovního místa zastupitelstvo města stanoví počet zaměstnanců města na MěÚ Železná Ruda, na celkem 24).

Pro: 9

 

 

38/1539

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení funkce, resp. odboru managementu projektů – projektový manažer( v souvislosti se zřízením pracovního místa zastupitelstvo města stanoví počet zaměstnanců města na MěÚ Železná Ruda, na celkem 25).

Pro: 7

Zdržel se: pp. Mach, Zíka

 

 

38/1540

Zastupitelstvo města pověřuje ITC Železná Ruda ke svolání příslušných jednání ( zajištění zimní sezony 2010/2011 – běžecké stopy, Skibus, propagace Železnorudska, záležitost parkování).

Pro: 9

 

 

38/1541

ZM pověřuje majetkový odbor a ostatní odbory vypracováním plánu zimní údržby pro rok 2010/2011.

Pro:9

 

 

38/1542

Zastupitelstvo města schvaluje opakované hlasování o pronájmu nebytového prostoru Laka v pořadí:1) Vladimír Jirka, 2) Štěpán Štufka.

Pro: 9

 

 

38/1543

Zastupitelstvo města schvaluje pronájem nebytového prostoru v domě služeb Královák- restaurace Laka ve prospěch Štěpána Štufky, za cenu 600,-Kč/m2/rok. Bude zaplacen 3 měsíční nájem předem.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Kříž, Papež

 

 

38/1544

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Osadního výboru Hojsova Stráž, finančního výboru, kontrolního výboru, komise cestovního ruchu.Příloha č. 5 u zápisu.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                       Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                           starosta