OZV č. 7/2010 - veřejný pořádek

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA

 

č. 7/2010

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 na území města Železná Ruda

 

     

V zájmu trvalého zlepšení životního prostředí, čistoty a estetického vzhledu města Železná Ruda, vydává město Železná Ruda podle ustanovení § 10 a § 84 odst. 2, písm. h)                               zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1. Tato vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob v zájmu zachování pořádku a bezpečnosti, v zájmu čistoty a estetického vzhledu veřejných prostranství, ochraně zeleně, vodních toků a ovzduší na správních území města Železná Ruda.

 

2. Za správní území města Železná Ruda se rozumí katastr.území Železná Ruda, Hojsova Stráž, Špičák, Alžbětín, Pancíř a Debrník.

 

3. Za veřejné prostranství se dle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání a jsou veřejně přístupná. Jsou to zejména – ulice, chodníky, náměstí, parky, veřejná zeleň, tržiště a další prostory, které slouží veřejnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

4. Fyzické nebo právnické osoby jsou oprávněny používat veřejné prostranství podle povahy určení obvyklým způsobem. Jejich jednání nesmí ohrožovat bezpečnost osob a majetku. Zároveň jsou všichni povinni dodržovat čistotu veřejných prostranství.

 

Čl. 2.

Základní povinností uživatelů veřejného prostranství

 

1. V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti všech občanů a v zájmu zlepšení vzhledu obce není dovoleno na veřejném prostranství zejména:

 

a) Poškozovat, znehodnocovat nebo ničit veřejnou zeleň, veřejné objekty a zařízení, památkové a kulturní objekty, lavičky, ochranná zábradlí, sportovní zařízení a vybavení hřišť.

 

b) Volné pobíhání zvířat bez dozoru majitele a znečišťování veřejného prostranství v zastavěném území obce. A v případě porušení tohoto zákazu, má majitel psa povinnost psí exkrementy odstranit. Majitel psa je povinen zajistit, aby pes neohrožoval ani neobtěžoval ostatní občany.

 

c) Veřejné hudební pouliční produkce bez dodržení podmínek stanovených Městským úřadem Železná Ruda.

 

d) Vylepování plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů na veřejném prostranství, budovách, sloupech veřejného osvětlení bez povolení či souhlasu příslušného odboru městského úřadu.

 

2. V zimním období se nepovoluje občanům bez lyží vstup na vyznačené lyžařské tratě.

 

Čl. 3

Zvláštní užívání veřejných prostranství

 

Materiály uskladněné na veřejných prostranstvích musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich roznášení větrem nebo jinak po okolí, nesmí být skladovány na rozvodech veřejného vodovodu a úsekových šoupatech. Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být stavební hmoty a jiný stavební materiál přivezen bezprostředně před jejich zpracováním. Po dokončení stavebních prací musí být tento prostor uklizen.

 

Čl. 4

Likvidace odpadů

 

1. Povinností fyzických i právnických osob je vznik odpadů co nejvíce omezovat, vzniklé odpady třídit a ukládat je jen na místech (v nádobách) k tomu ručených.

 

2. Do sběrných nádob nelze ukládat žhavý popel, tekutiny, zápalné nebo výbušné látky a jiné materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost.

 

3. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních a sportovních akcí jsou povinni v místech těchto akcí umísťovat nádoby na odpadky, popřípadě veřejné záchodky a zabezpečovat jejich včasnou likvidaci a úklid těchto míst.

 

4. Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší[1] a o hospodaření energií[2]   

 

5. Nádoby pro domovní odpad (popelnice, kontejnery) se mohou ponechat na chodníku pouze na nezbytně nutnou dobu před jejich vyprázdněním při svozu domovního odpadu. Po vyprázdnění se musí nádoby ihned odstranit a uložit na vyhrazené místo.

 

Čl. 5

Veřejná zeleň

 

Vlastníci, uživatelé a nájemci pozemků, na kterých je zeleň, jsou povinni dbát o její pravidelnou péči, odbornou údržbu a ochranu před poškozováním a neoprávněnými zásahy. Stejnou povinnost má i organizace, která provádí úklid obce.

 

Čl. 6

Povinnosti fyzických a právnických osob

 

1. Pobyt všech občanů včetně cizinců se v obci řídí platnými obecně závaznými právními    

předpisy místních vyhlášek.

 

2. Občané, vlastníci, nájemci, uživatelé a návštěvníci objektů jsou povinni chovat se tak, aby mezi 22 – 6 hodinou nerušili noční klid. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, jakož se zdržet i dalších činností narušujících veřejný pořádek.

 

3. Každý je povinen o svátcích a nedělích se zdržet prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, bouracích kladiv apod.

 

4. Fyzické a právnické osoby nesmějí zhoršovat životní prostředí zejména prachem, pachem, popílkem, kouřem, plyny, hlukem, vibracemi, zářením apod. Pozemky a objekty lze využívat k podnikání jen v míře odpovídající jejich určení.

 

5. Z důvodu nenarušování veřejného pořádku se nepovoluje nabízení sexuálních služeb na veřejně přístupných místech, tj.i označením provozoven těchto služeb.

 

6. K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku se stanovuje, že používat pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy II. a III. (vyhl. ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi) lze na veřejném prostranství v současně zastaveném území města pouze ve dnech od 31.12. do 1.1. následujícího roku. Mimo tyto dny není používání těchto pyrotechnických výrobků na veřejném prostranství v současně zastavěném území města povoleno.

 

Čl. 7

Sankční ustanovení

 

1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat podle zvláštních předpisů.

 

2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou jsou oprávněni kontrolovat zaměstnanci města Železná Ruda a strážníci městské policie.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

1. Touto vyhláškou zůstávají nedotčeny povinnosti stanovené fyzickým a právnickým osobám obecně závaznými předpisy vyšší právní síly.

 

 

3. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2010 zastupitelstva města Železná Ruda.

 

5. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne . . .

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                                                           Ing. Milan Kříž 

starosta                                                                                                                 místostarosta

 

           

Schváleno městským zastupitelstvem dne:

Vyvěšeno dne:                                                                                      Sejmuto dne:[1] Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií