Usnesení ZM č. 35 ze dne 12.05.2010

 

USNESENÍ  ZM č. 35
 
ze dne 12.05.2010
 
 
Místo konání:    zasedací místnost MěÚ
 
Čas:                    17:00 hod.
 
Program:
 
1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2.      Kontrola usnesení
3.      Majetkové záležitosti
- věcná břemena, prodeje pozemků, směny pozemků, ostatní majetkové úkony
      4.   Ekonomické záležitosti
            - závěrečný účet 2009, zpráva o přezkumu hospodaření 2009
            - rozpočtové opatření
            - prohlášení jediného společníka – působnost Valné hromady s.r.o.
            - zajištění financování investičních akcí města
            - ostatní ekonomické záležitosti
       5.  Stavební záležitosti
            - změna ÚP č. 7, žádosti o změnu ÚP
            - záměr výstavby RD „Pod Kapličkou“
            - integrovaný plán rozvoje – Brčálník
            - investiční akce města ( cyklostezky a cyklistické trasy, sběrný dvůr, modernizace   
              lanové dráhy na Hofmanky – přínos pro ekologickou dopravu, průtah Hojsovou
              Stráží, rekonstrukce Belvederské ulice, Lávková cesta
        6.  Různé 
             - deklarace zájmu „lyžařský a sportovní areál Samoty“
             -  základní škola – výjimka z počtu žáků
             - kniha fotografií – podpora projektu
             - ostatní
        7.  Zpráva o činnosti orgánů obce
        8.  Diskuse                                                                              
        9.  Závěr                                                                            
 
35/1380
ZM schválilo komisi pro usnesení:pp. Mach, Kříž.
Pro: 9
Zdržel se: p. Kříž
 
ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Horek, Roubal.
Pro: 10
 
ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková
 
17,33 se dostavila p. Drahorádová
 
18,02 se dostavil p. Kvapil
 
 
35/1381
ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
 
 
35/1382
ZM schválilo program veřejného zasedání, rozšířený o 4 body dle návrhu p. Macha.
Pro: 12
 
18,48 hod. odchází p. Kvapil
 
35/1383
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Železná Ruda, Pravda – kNN“.
Pro: 11
 
 
35/1384
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Železná Ruda, sběrna odpadu – kNN“.
Pro:11
 
 
35/1385
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Správa železniční dopravní cesty, s.o. v rámci akce „Železná Ruda – rekonstrukce vodovodu, ul. Pancířská, Nad Tunelem“. 
Pro: 11
 
 
35/1386
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr prodat p.p.č. 92/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro:10
Zdržel se: p. Mach
 
18,53 hod. se vrátil p. Kvapil
 
35/1387
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr prodat p.p.č. 69/39 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Mach, Nový
 
 
 
 
35/1388
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odkup částí pozemku p.č. 413/13 v k.ú. Železná Ruda o celkové výměře 368 m2 za cenu 80,-Kč/m2.
Pro: 12
 
18,56 hod. odešel p. Rodig
 
 
35/1389
Zastupitelstvo města Železná  Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Železná Ruda a panem Sládkem za podmínky: opravy a nátěry fasády, oprava komína na budově Městského úřadu Železná Ruda
Pro: 11
 
 
35/1390
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 414/13 a p.č. 414/12 o celkové výměře 70 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch paní Buzínové za cenu 80,-Kč/m2 s doložkou, že v případě změny na stavební pozemek, bude doplaceno do ceny běžné za stavební pozemek.
 Pro: 11
 
19,03 hod. se vrátil p. Rodig
 
 
35/1391
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 946 o  výměře 367 m2 v k.ú. Špičák ve prospěch pana Zimmerhakla za cenu 80,-Kč/m2 s doložkou, že v případě změny na stavební pozemek, bude doplaceno do ceny běžné za stavební pozemek.
Pro: 11
Zdržel se: p. Rodig
 
 
35/1392
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 97/48 o výměře 22 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch paní Šantínové za cenu 80,-Kč/m2.
Pro:12
 
 
35/1393
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat pozemky v lyžařském areálu Špičák – v rozsahu dle situačního plánku, který je přílohou č.1 u zápisu. Jedná se o pozemky anebo o části pozemků, na kterých se nacházejí sjezdové tratě a dále o pozemky, nebo jejich části, na které se plánuje sjezdové tratě rozšířit.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Nový, Rodig,Mach
 
 
 
 
 
35/1394
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr společnosti BENOCO, s.r.o. vybudovat na p.p.č. 386/6 v k.ú. Železná Ruda přírodní koupaliště. Zastupitelstvo pověřuje starostu a Majetkový odbor k dalšímu jednání.
Pro: 11
Zdržel se: p. Rodig
 
35/1395
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje záměr prodat p.p.č. 160/1 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Mach, Rodig
 
 
35/1396
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr směnit pozemky.p.č. 493/1, 10, 11, 12 a p.č. 616/2 o celkové výměře 415 m2 v k.ú. Železná Ruda za p.p.č. 562/25 o výměře 559 m2 v k.ú. Železná Ruda s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Mach, Nový, Markel
 
 
35/1397
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 407/27 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch pana Miroslava Slodičáka za cenu 555,-Kč/m2.
Pro: 12
 
35/1398
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej p.p.č. 3/1 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch pana Josefa Pelecha za cenu 1.300,-Kč/m2.
Pro: 12
 
 
35/1399
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat části z pozemku p.č. 530, které ponesou nadále označení p.p.č. 92/22 o výměře cca 6m2, p.č. 92/21 o výměře cca 14 m2, p.č. 92/20 o výměře cca 20 m2 a dále záměr směnit část p.p.č. 530, která ponese nadále označení p.p.č. 92/19 o výměře cca 44 m2 za část p.p.č. 92/10, která ponese nadále označení p.p.č. 92/18 o výměře cca 4 m2 s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude uhrazen -  vše  v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 11
Proti: p. Kvapil
 
 
35/1400
ZM schvaluje prodej pozemků 955/9,10,11,12,13,14, o celkové výměře 337 m2 za cenu 10,-Kč/m2 v k.ú. Špičák.
ZM schvaluje koupi vozovky v délce 500m za cenu 1,-Kč od společnosti Inwestex s.r.o.
Pro: 12
 
 
35/1401
ZM schvaluje celoroční hospodaření města Železná Ruda a závěrečný účet za rok 2009, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2009 bez výhrady. Ve zprávě zmíněné méně závažné chyby budou řešeny a odstraňovány.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Markel, Mach, Rodig
 
19,42 hod. odchází p. Mach
 
35/1402
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1 dle přílohy č. 2 u zápisu.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Kvapil, Markel, Rodig
 
 
35/1403
Prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady ZR City a Služby města Železná Ruda s.r.o.: ZM bere na vědomí dopis jednatele ze dne 22.4.2010 p. M. Pospíšila a dopis p. starosty ze dne 25.2.2010 panu Pospíšilovi. Příloha č.3,4 u zápisu.
 
 
35/1404
ZM  ukládá majetkovému odboru, ekonomickému odboru, správnímu odboru a jednatelům Služeb města Železná Ruda s.r.o. jednat ve věci vypořádání ( majetkového) mezi Službami s.r.o. a městem Železná Ruda.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Nový, Markel, Rodig, Mach
 
 
35/1405
ZM schvaluje dar ve výši 10 000,-Kč postižené rodině jako projev vstřícnosti města k řešení problému ( úraz padajícím ledem z objektu č.p. 26).
Pro: 12
 
 
35/1406
ZM ukládá majetkovému odboru, starostovi a právnímu zastoupení města Železná Ruda připravit prodej 100% podílu ZR City s.r.o.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Nový, Rodig, Markel
 
 
35/1407
Zastupitelstvo města Železná Ruda vyžaduje vyhotovení smlouvy na vybudování infrastruktury před udělením souhlasu se změnou  územního plánu a regulačního plánu pro navrhovatele pana Michala Štěpánka, Ovčí hájek 2154, 155 05 Praha.
Pro: 11
Zdržel se: p. Kořán
 
 
35/1408
Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí se žádostí společnosti Isfin s.r.o., J. Srnky 2406, 397 01 Písek ze dne 5.3.2010 o nástavbu hotelu Čertův mlýn, kde bude budova navýšena o 1.NP (avšak bez zabudování do podkroví, jak je stanoveno v Regulačním plánu města Železná Ruda, místní část Špičák).
Pro: 11
Zdržel se: p. Drahorádová
 
 
35/1409
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh města Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, spočívající ve změně plochy SP – sport a rekreace na plochu VV –veřejné vybavení.
Pro: 9
Proti: p. Mach
Zdržel se: pp. Nový, Markel
 
 
35/1410
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh Ing. Jana Krátkého, U Hvězdárny 27, 326 00 Plzeň na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 30.11.2009.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Nový, Markel, Rodig,Mach
 
 
35/1411
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh společnosti MP BETA s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a regulačního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, místní část Špičák podaný dne 14.4.2010 s podmínkou sepsání smlouvy o spolupráci. Před vydáním územního rozhodnutí bude vyhotoven nový povrch komunikace a snížen počet budov .
Pro: 11
Zdržel se: p. Mach
 
 
35/1412
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá návrh společnosti Expang Holding SE, Sedlákova 778, 339 01 Klatovy 3 na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 27.4.2010.
Pro odložení: 10
Zdržel se: pp. Šnebergr, Kořán
 
 
 
 
 
 
 
35/1413
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh Bohdany Rubášové, Pancířská 306, 340 04 Železná Ruda a Vladislava Kazmirčíka, Ke Hřišti 394, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 5.5.2010.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Drahorádová, Kořán
 
 
35/1414
Zastupitelstvo města Železná Ruda revokuje usnesení č. 34/1367 ze dne 10.2.2010. (34/1367 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda).
Pro: 12
 
 
35/1415
Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Kořán, Papež
 
 
35/1416
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Ing. Pavla Petrů a Ing. Ivany Petrů, Úlice 110, Město Touškov, na zvětšení stávající dřevěné verandy RD Pancířská 203 na rozměry 3,5m x 4,5m, zvětšení představuje rozšíření o cca 1m.
Pro: 12
 
 
35/1417
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Petra Millera, K.H. Máchy, Příbram, na změnu užívání z penzionu s nočním provozem č.p. 271, ul. Klatovská , Železná Ruda , na st.p. č. 319 na rodinný dům (bez stavebních úprav).
Pro: 12
 
 
35/1418
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Prázdninové byty Kress, s.r.o., Krátká 325, Železná Ruda, na provedení stavby – samostatně stojící garáž na pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Železná Ruda u objektu Železná Ruda č.p. 312.
ZM souhlasí s vybudováním zpevněného příjezdu ke shora uvedené garáži na pozemku č. 456/4.
Pro:12
 
 
 
 
35/1419
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č.4/2007 pro Glass Experts s.r.o., Hradební 61, Žlutice , na stavbu sauny k penzionu na p.p.č. 1018/6 v k.ú. Hojsova Stráž.
Pro: 12
 
 
35/1420
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006, pro Jiřího Mareše, U Pole 276/12, Plzeň, Hanu Nedvědovou, Útušice 66, Mgr. Janu Němečkovou, nad Křížkem 1102/7, Plzeň, na výstavbu 4 skupin RD na p.p.č. 385/2 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Papež, Kříž
 
 
35/1421
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006, pro ARC-H Hradec králové, s.r.o., Bieblova 887, Hradec Králové, na rozšíření lanového centra na pozemek p.č. 140/4 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 12
 
 
35/1422
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006, pro SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – zastoupená A3 projekt s.r.o., na demolici stávajícího a výstavbu nového objektu na garážování sněhové mechanizace na pozemku p.č. 189/4 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 11
Zdržel se: p. Markel
 
 
35/1423
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006, pro Zdeňka Mráze, Špičácká 283, Železná Ruda, na změnu stavby před dokončením – prodloužení přístavby o 2,85m.
Pro: 12
 
 
35/1424
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006, pro Vladislava Kazmirčíka, ke Hřišti 394 , železná Ruda a Bohdanu Rubášovou, Pancířská 306, Železná Ruda, na výstavbu RD na p.p.č. 146/8 s podmínkou souladu s územním plánem.
Pro: 12
 
 
 
 
 
35/1425
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006, pro Vladimíra Hrabačku, Pod Košutkou 14, Plzeň, na stavební úpravy budovy č.e. 26 na st.p.č. 432 v k.ú. Železná Ruda, vybudování rekreačního dvojdomu.
Pro: 11
Zdržel se: p. Kořán
 
 
35/1426
ZM  povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006, pro Město Železná Ruda, na stavební úpravy objektu č.p.295 , Železná Ruda – informační centrum, přemístění stavebního úřadu.
Pro: 12
 
 
35/1427
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006, pro město Železná Ruda, na stavební úpravy 2.NP objektu č.p. 10 v Železné Rudě, rozdělení stávajícího bytu 4+1 na dva samostatné byty.
Pro: 12
 
 
35/1428
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007, pro Daniela Fronka, Masarykova 212, Domažlice, na stavební úpravy chaty č.e. 33, nap.p.č. 533/4 v k.ú. Hojsova Stráž. Vyzdění dřevěného skladu, zazdění otevřeného závětří, dozdění stávajícího dřevěného obíjení, výměna střešní krytiny.
Pro: 11
Zdržel se: p. Kořán
 
 
35/1429
ZM uděluje na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ Železná Ruda výjimku z počtu žáků a zavazuje se uhradit náklady na platy učitelů a další, ve výši 263 000,-Kč.
Pro: 12
 
 
35/1430
ZM schvaluje ukončení veřejného zasedání ZM, mimořádné veřejné zasedání ZM bude svoláno v nejbližším možném termínu.
Pro: 11
Zdržel se: p. Kříž
 
 
 
 
Ing. Milan Kříž                                                                       Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                                           starosta