Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 36 ze dne 19. 5. 2010

 

USNESENÍ z mimořádného ZM č.36

 

ze dne 19.05.2010

 

 

Místo konání:    zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                    17:00 hod.

 

Program:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

Dokončení schváleného programu veřejného zasedání ze dne 12.05.2010

2.      Majetkové záležitosti

-FVE, ostatní majetkové záležitosti

      3.   Ekonomické záležitosti

            - prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady s.r.o.

            - ostatní ekonomické záležitosti

      4. Stavební záležitosti

            - výjimky ze stavebních uzávěr a ostatní stavební záležitosti

            - záměr výstavby RD „Pod Kapličkou“

            - integrovaný plán rozvoje – Brčálník

            - investiční akce města ( cyklostezky a cyklistické trasy, sběrný dvůr, modernizace   

              lanové dráhy na Hofmanky – přínos pro ekologickou dopravu, průtah Hojsovou

              Stráží, rekonstrukce Belvederské ulice, Lávková cesta

       5. Různé 

             - deklarace zájmu „lyžařský a sportovní areál Samoty“

             - kniha fotografií – podpora projektu

             - ostatní

        6. Zpráva o činnosti orgánů obce

        7. Diskuse                                                                              

        8. Závěr                                                                             

 

 

36/1431

ZM schvaluje komisi pro usnesení: pp. Kříž, Drahorádová.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový,Markel

 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Horek, Kvapil.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel, Nový

 

ZM jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

17,57 hod. odešel p. Papež

36/1432

ZM schvaluje program veřejného zasedání ZM.

Pro: 9

 

 

36/1433

Prohlášení jediného společníka při působnosti Valné hromady s.r.o.: ZM souhlasí s odkupem majetku společnosti Služby města Železná Ruda s.r.o.,dle předloženého seznamu, příloha č.1 u zápisu, a zároveň jediný společník souhlasí s prodejem majetku a pověřuje právní zastoupení města vyhotovením smlouvy a  zmocňuje starostu a jednatele jejím podepsáním.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Nový, Markel

 

18,00 hod. se vrátil p. Papež

 

 

36/1434

ZM bere na vědomí rezignaci pana Milana Pospíšila z funkce jednatele Služeb města Železná Ruda s.r.o. Příloha č.2 u zápisu.

 

 

36/1435

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro Lucii Buchsbaumovou, 5. května 673, Sušice, na změnu užívání rehabilitačního zařízení v hotelu Ostrý, 1. máje 127, Železná Ruda, na kadeřnictví a masáže.

Pro: 10

 

 

36/1436

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 1/2005, č. 4/2005 a 114/2006 pro Martina Hrdličku, 5. května 83, Zbůch, zastoupený na základě plné moci Vladimírem Čechem, Strážnická 12, Plzeň, na změnu užívání objektu č.p.22 v k.ú. Alžbětín, z penzionu s nočním provozem na objekt bydlení a prodejnu léčiv a zdravotnického materiálu.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Markel

 

 

36/1437

ZM souhlasí s pořízením změny ÚP na výstavbu 5 rodinných domů v lokalitě „Pod Kapličkou“ – změna rekreační plochy na obytnou.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Markel

 

 

 

 

 

 

36/1438

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a 115/2006 pro společnost Expand Holding SE, Sedlákova 778, Klatovy, na výstavbu 5 rodinných domů v lokalitě „Pod Kapličkou“ s podmínkou umožnění výstavby cyklostezky na předmětných pozemcích.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Markel

 

 

36/1439

ZM schvaluje projednání a schválení Integrovaného plánu rozvoje města Železná Ruda , v oblasti Hojsova Stráž – Brčálník a vyslovuje podporu s realizací projektů Modernizace objektů A,B,C,D v horském areálu Brčálník, na které byla schválena výjimka ze stavební uzávěry 01.12.2008 č. usn. 25/999 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o spolupráci se společností Stavinvest s.r.o.

Pro: 10

 

 

36/1440

ZM schvaluje podání projektové žádosti „ Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ do 11. výzvy regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad 2007-2013.Předmětem projektu je vybudování cyklistických stezek a tras v katastrálním území Alžbětín, Debrník, Železná Ruda a Špičák a jejich napojení na mezinárodní cyklotrasu Klatovy-Deggendorf. Předpokládané náklady jsou 19 619 633,-Kč.

Pro: 10

 

 

36/1441

ZM souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním projektu „ Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“, resp. se zajištěním financování celkových nákladů projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ v rámci rozpočtu města takto:

a)      spolufinancování ve výši 7,5% z celkových nákladů

b)      předfinancování ve výši 100% celkových nákladů

Financování projektu „Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy“ je zajištěno již v rámci rozpočtu roku 2011, zbylé finanční prostředky budou obsaženy v rozpočtových výhledech na rok 2012.

Pro: 10

 

18,20 hod. odešel p. Nový

 

 

36/1442

ZM schvaluje smlouvu o zhotovení zakázky „ Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Ruda“ mezi městem Železná Ruda a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, Plzeň, a zmocňuje starostu a místostarostu jejím podepsáním.Příloha č. 3 u zápisu.

Pro: 9

 

18,25 hod. vrátil se p. Nový

 

 

36/1443

ZM pověřuje vedení města, majetkový odbor a ekonomický odbor  k vyhodnocení a navržení realizace fotovoltaické elektrárny na objektu ČOV v Železné Rudě a výběrem vhodného zhotovitele.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Markel

 

 

36/1444

ZM schvaluje záměr prodat p.p.č. 421/6 o výměře 1278 m2 a p.č. 421/7 o výměře 539 m2, dále stavbu technické vybavenosti na stp.č. 404 o výměře 92 m2, vše v k.ú. Železná Ruda, společně s lyžařským vlekem Transporta 1000 a dětským vlekem Tatrapoma – rovněž v lyžařském areálu Samoty.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel, Nový

 

 

36/1445

ZM schvaluje podporu při přípravě a vydání knihy fotografií pro pana Václava Chabra.

Pro: 10

 

 

36/1446

ZM schvaluje zakoupení konvektomatu do kuchyně Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě. Pověřuje majetkový odbor, ekonomický odbor a vedení města zakoupením a výběrem ( bude vytvořena poptávka). Nákup bude řešen leasingovou smlouvou.

Pro: 10

 

18,37 hod. odchází p. Horek

 

36/1447

 ZM schvaluje přípravu a provedení pozemkových úprav ve správním území města Železná Ruda a upřednostňuje řešení v k.ú. Špičák.

Pro: 8

Zdržel se:p.Markel

 

 

36/1448

ZM pověřuje vedení města a společnost AVE Architekt a.s., aktualizací zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ( podat veškeré plánované projekty města a schválenou koncepci rozvoje Železnorudska).

Pro: 9

 

 

36/1449

ZM schvaluje snížení nájmu podnikatelům v objektu Královák o 15% na dobu určitou , od 01.06.2010 do 31.12.2010 (neplatí pro Poštu,s.p.).

Pro: 9

 

 

 

36/1450

ZM bere na vědomí, že bude realizován pochod 24 hodin Bayern (bude probíhat i v k.ú. Železná Ruda).Termín konání: 19.-20.6.2010.

 

 

36/1451

ZM bere na vědomí partnerství hasičů obce Železná Ruda a hasičů obce Geiersthal a schvaluje podepsání příslušných smluv o partnerství hasičských sborů.  

 

 

36/1452

ZM bere na vědomí zprávy orgánů obce.

 

 

36/1453

ZM schvaluje zajištění akceschopnosti JSDHO Železná Ruda v JPO II. , jeden hasič bude zaměstnán v hlavním pracovním poměru ,a JSDHO Hojsova Stráž v režimu JPO III., pro rok 2010 a 2011 a ukládá ekonomickému odboru vyčlenit příslušné finanční prostředky pro zajištění jejich provozu.

Pro: 9

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                    starosta