Usnesení ZM č. 34 ze dne 10. 02. 2010

USNESENÍ ZM č. 34

 

ze dne 10.02.2010

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                  17,00 hod

 

Program:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové záležitosti

-          prodeje, pronájmy pozemků

-          železniční nadjezd Pancířská ulice

-          výstavba FVE

-          ostatní majetkové úkony

  1. Obecně závazné vyhlášky – doplnění, změny
  2. Prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Služby Města

Železná Ruda s.r.o.

-          výsledek hospodaření za rok 2009

-          rozpočet 2010

-          ostatní

  1. Stavební záležitosti

-          výjimky ze stavební uzávěry

-          žádosti o souhlasy s FVE

-          ÚP č.6

-          žádosti o změnu ÚP

-          investiční akce města

-          ostatní

  1. Různé

-          akce pořádané Městem železná Ruda v r. 2010 (Železnorudské slavnosti,

Rysí slavnosti, Dětský den, … )

-          ostatní

-          „doprojednání“ bodů z minulého veřejného zasedání, které se z časových nedostaly na pořad jednání

  1. Zpráva o činnosti orgánů obce
  2. Diskuse
  3. Závěr

 

 

 

34/1328

ZM schválilo komisi pro usnesení:pp. Kříž, Mach.

Pro: 9

Zdržel se: Ing. Kříž

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp.Roubal, Kvapil.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Kvapil

 

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

 

34/1329

ZM schválilo program ZM.

Pro: 10

 

 

17,41 hod. se dostavila p. Drahorádová

 

 

34/1330

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

18,20 hod. se dostavil p. Papež

 

 

34/1331

Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko k železničnímu nadjezdu v Pancířské ulici.

 

 

34/1332

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr pronajmout stp.č. 607/2 v k.ú. Železná Ruda o výměře 27 m2( pan Vo Hong Thang, tržnice u Kryštofa)

Pro: 9

Proti: pp. Nový, Drahorádová

Zdržel se: pp. Mach

 

 

34/1333

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat p.p.č. 414/13 a 414/12 v k.ú. Železná Ruda o celkové výměře 70 m2.

Pro: 11

Zdržel se: p. Papež

 

 

 

 

 

 

 

 

34/1334

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat část p.p.č. 530 v k.ú. Železná Ruda. Rozsah bude určen na základě Geometrického plánu tak, aby zbyl dostatečný prostor pro úklid sněhu z vedle ležící místní komunikace. Na zpracování Geometrického plánu proto bude spolupracovat Majetkový odbor.

Pro: 7

Proti:pp. Drahorádová, Kvapil

Zdržel se: pp. Roubal, Kořán , Rodig

 

 

 

 

34/1335

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat p.p.č. 75/4 díl 2 (vedený ve zjednodušené evidenci GP) v k.ú. Špičák. 

Pro: 10

Zdržel se: pp. Roubal, Drahorádová

 

 

34/1336

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 6/3 a 6/4 o celkové výměře 600 m2 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch pana Jakše za cenu 80,-Kč/m2.V případě, že pozemek bude využit jinak než pro sportovní využití, bude cena za m2 dorovnána na cenu za stavební pozemek v místě a čase obvyklá. 

Pro: 12

 

 

34/1337

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1261/30 o výměře 65 m2 v k.ú. Hojsova Stráž ve prospěch pana Denka za cenu 60,-Kč/m2.

Pro: 12

 

 

34/1338

Zastupitelstvo města odkládá prodej pozemků p.č. 1261/61 a 1261/62 v k.ú. Hojsova Stráž o celkové výměře 867 m2 ve prospěch pana Hirmana a bratrů Pscheidtových. Z důvodu projednání v Osadním výboru Hojsova Stráž. 

Pro: 12

 

 

34/1339

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat p.p.č. 407/27 v k.ú. Železná Ruda, o výměře 1351 m2.

Pro: 12

 

 

 

 

 

 

34/1340

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směnit část p.p.č. 78 v k.ú. Debrník u Železné Rudy za část stavebního pozemku p.č. 35/1 v k.ú. Debrník u Železné Rudy v majetku manželů

Pospíšilových, po které vede místní komunikace. Přípravou směny pověřuje zastupitelstvo

Majetkový odbor. 

Pro: 11

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

 

34/1341

Zastupitelstvo města schvaluje změnu užívání pozemku 35/1 v územním plánu tak, aby vyhovovala podnikatelskému záměru p. Pospíšila – provoz autodopravy.

Pro: 11

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

 

34/1342

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat pozemky v majetku Města nacházející se v lyžařském areálu Špičák. Za tímto účelem pověřuje zastupitelstvo Majetkový odbor k pořízení zaměření pozemků  a dále Znaleckého posudku, který by určil obvyklou kupní cenu pro další jednání. 

Pro:12

 

 

34/1343

Zastupitelstvo města neschvaluje snížení ceny nájemného v nebytových prostorech v majetku Města a pověřuje majetkový odbor a vedení města najít jiné formy ekonomických úlev s jednotlivými nájemci. 

Pro: 9

Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Kvapil

 

 

34/1344

ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 955/9,10,11,12,13,14 v k.ú. Špičák.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Rodig, Markel, Mach

 

 

34/1345

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že budou pořízeny posudky na prodej pozemků OREA WELLNESS HOTEL HORIZONT.

 

 

 

 

 

 

 

34/1346

Zastupitelstvo města souhlasí s vybudováním FVE v areálu Lesní společnosti a.s. s podmínkou, že bude podepsána smlouva o spolupráci s Městem Železná Ruda.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Papež, Nový

 

 

34/1347

Zastupitelstvo města pověřuje majetkový odbor a právní zastoupení města jednat a předložit návrh řešení komunikace Nad Rybníkem ( vypořádání pozemků areál Okula a nový majitel č.p. 134 Nad Rybníkem).

Pro: 7

Zdržel se: pp. Nový, Rodig, Markel, Mach, Kvapil

 

 

34/1348

Zastupitelstvo města schvaluje OZV č.1/2010 Města Železná Ruda – o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Železná Ruda a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, kterou mění a doplňuje OZV Města Železná Ruda č. 9/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.Příloha č.1 u zápisu.

Pro: 12

 

 

34/1349

Zastupitelstvo města schvaluje OZV č.2/2010 Města Železná Ruda k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Železná Ruda, kterou mění a doplňuje OZV Města Železná Ruda č. 2/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území Města Železná Ruda a dodatek k vyhlášce č. 2/2001. Příloha č.2 u zápisu.

Pro:9

Zdržel se: pp. Nový, Markel, Mach

 

 

34/1350

Zastupitelstvo města schvaluje OZV č.3/2010 Města Železná Ruda k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejném prostranství na území města Železná Ruda. Příloha č. 3 u zápisu.

Pro: 11

Zdržel se: p. Markel

 

 

34/1351

Nařízení č.1./2010 Města Železná Ruda kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupních místech mimo provozovnu. Příloha č. 4 u zápisu.

Pro: 8

Zdržel se: pp.Nový, Rodig, Markel, Mach

 

 

 

 

34/1352

Zastupitelstvo města pověřuje odbory MěÚ Železná Ruda a právní zastoupení města k vytvoření pasportu veřejných prostranství a jeho grafické části.

Pro: 8

Proti: pp.Mach, Markel

Zdržel se: pp. Rodig, Nový

 

 

20,22 hod. odešel p. Markel

 

 

34/1353

ZM pověřuje majetkový odbor a Služby Města s.r.o. ke sjednání podnájemní smlouvy a jejímu podpisu, řešící pronajaté pozemky pod SLD Pancíř a vlekem na Pancíři.

Pro: 10

Zdržel se: p. Papež

 

 

34/1354

ZM  bere na vědomí výsledovku Služeb Města Železná Ruda s.r.o. za rok 2009 a vyzývá jednatele, aby předložil upravený rozpočet. Předložený rozpočet na rok 2010 z 11.1.2010 neschvaluje a vyzývá jednatele k naplnění usnesení č. 32/1258.

Pro: 11

 

 

34/1355

Zastupitelstvo města schvaluje umístění rekreačního objektu na p.p.č. 217/6 v k.ú. Špičák pro společnost  Kompleta – projekční kancelář, Ing. Jaroslav Šedivec, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň, která zastupuje majitele pozemku.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Papež, Mach, Rodig, Nový

 

 

34/1356

Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním zemního kabelu telefonní přípojky společnosti Telefónica O2 z objektu bývalé celnice do nového multifunkčního objektu v Alžbětíně. Projektantem je Jaroslav Černý Slovanská Alej 22, 326 00 Plzeň.

Pro: 10

Zdržel se: p. Drahorádová

 

 

20,28 hod. vrací se p. Markel

 

 

 

 

 

 

 

34/1357

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 na udržovací práce a rozšíření provozovny v objektu čp. 20 na st.p.č. 53/1 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 8

Proti: p. Markel

Zdržel se: pp. Nový, Mach, Drahorádová

 

 

34/1358

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 1/2005, č. 4/2005, č. 114/2006 pro pana Jaroslava Kinkoru, M. Alše 388, Nýřany, na prodloužení dočasnosti stavby na st.p.č. 120 v k.ú. Alžbětín (prodejna medu).

Pro: 10

Zdržel se: pp. Markel, Nový

 

 

34/1359

Zastupitelstvo města  povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007 pro pana  Ing. Jana Kachlíka a Lucii Kachlíkovou, Za Rokytkou 66/28, 198 00 Praha, na výstavbu RD a garáže na p.p.č. 1251/3 v k.ú. Hojsova Stráž – změna územního rozhodnutí (změna rozměrů RD z 12x9 na 11x8).

Pro: 11

Zdržel se: p. Mach

 

 

34/1360

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a č. 115/2006 pro  pana JUDr. Františka Strnada, U Řezné 375, 340 04 Železná Ruda, na změna stavby před dokončením – stavební úpravy 1.NP stávající přístavby Hotelu Belveder čp. 189 na st.p.č. 193 v k.ú. Železná Ruda „Rehabilitační zařízení + vodoléčba“ – změna vnitřní dispozice + rozšíření o tělocvičnu pro hotelové hosty.

Pro: 12

 

 

34/1361

Zastupitelstvo města  povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře č. 4/2007 pro  Ing. Václava Kesla a Janu Keslovou, Tymákov 211, 33201 Tymákov, na výstavbu objektu skladu zahradního nábytku, techniky a nářadí o velikosti 6 x 4,5m na p.p.č. 510/3 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Rodig, Markel, Mach

 

 

 

 

 

 

34/1362

Zastupitelstvo města odkládá žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pana Jiřího Mareše, U Pole 276/12, 301 00 Plzeň, Hany Nedvědové, Útušice 66, 332 09 Útušice, Mgr. Jany Němečkové, Nad Křížkem 1102/7, 326 00 Plzeň, na výstavbu 2 bytových domů o celkovém počtu 8 BJ na p.p.č. 385/2 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 12

 

 

34/1363

Zastupitelstvo města povoluje  výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a č. 115/2006 pro pana Jiřího Mareše, Nad Křížkem 1100/3, 326 00 Plzeň, Petra a Danuši  Birkových, Jiráskovo nám. 1377/14, 326 00 Plzeň, Jiřího Němečka, Nad Křížkem 1102/1, 326 00 Plzeň, na přístavbu, nástavbu a zateplení bytového domu čp 66 v Šumavské ulici.

Pro: 10

Proti: p. Drahorádová

 

 

34/1364

Zastupitelstvo města povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č.6/2005 a č.115/2006 pro Zdeňka a Janu Jandových, Na Chlumku 166/10, 312 15 Plzeň, na stavební úpravy a přístavbu objektu čp 62 – Pamferova Huť.

Pro: 12

 

 

34/1365

Zastupitelstvo Města Železná Ruda odkládá návrh pana Michala Štěpánka, Ovčí hájek 2154, 155 05 Praha na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 15.1.2010.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Rodig, Markel, Mach

 

 

34/1366

Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje návrh Sportovního klubu Špičák, o.s., Chata Hořec 392, 340 04 Železná Ruda na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 15.10.2009.

Pro: 8

Proti: p. Roubal

Zdržel se:pp. Kořán, Horek, Kříž

 

20,45 hod. odchází p. Kořán

 

20,46 hod. odchází p. Kvapil

 

 

20,51-21,00 hod. přestávka, přítomno 12 zastupitelů

 

 

34/1367

Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.

Pro: 11

Zdržel se: p. Nový

 

 

34/1368

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 445/5, 456/32, 456/23, 351/44, 218/20, 65/26, 71/10 od Pozemkového fondu ČR za účelem vybudování cyklostezek.

Pro: 12

 

 

34/1369

ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Železná Ruda a společností T-Forbes s.r.o. na poskytnutí 100 000,-Kč na veřejné účely. Příloha č.5 u zápisu.

Pro: 12

 

 

34/1370

ZM schvaluje smlouvu se společností INGO – Automatic WIN s.r.o.. Příloha č. 6 u zápisu.

Pro: 12

 

 

34/1371

ZM schvaluje dodatek ke smlouvě s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 138 000,-Kč. Příloha č. 7 u zápisu.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Nový, Mach

 

 

34/1372

ZM schvaluje akce pořádané městem v roce 2010 (Dětský den, Rysí slavnosti – 3.-6.7.2010, Železnorudské slavnosti – 30.7.-1.8.2010, Dívka Šumavy) a další akce pozitivně propagující Železnorudsko.

Pro: 12

 

34/1373

ZM bere na vědomí dopis p. Ing. Růžičky k výročí osobnosti p. Julia Komárka.

 

 

34/1374

ZM souhlasí s pověřením pana Václava Šebelíka vedením ITC Železná Ruda.

Pro: 12

 

 

34/1375

ZM schvaluje zřízení tržního místa na městském pozemku naproti cukrárně Charlotte a ukládá správnímu odboru  přípravu úpravy vyhlášky o tržních místech.

Pro: 12

 

 

 

34/1376

ZM odkládá žádost společnosti SVAVE o souhlas s umístěním rodinných domů na pozemku č. 111/6 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 12

 

 

34/1377

ZM bere na vědomí zápis sociální komise.

 

 

34/1378

ZM bere na vědomí zápis komise sportu a mládeže.

 

 

34/1379

ZM schvaluje pozvání zástupce projekční kanceláře spol. IKON.

Pro: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                  Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                       starosta