Usnesení ZM č. 33 ze dne 14. 12. 2009

USNESENÍ ZM č. 33

 

ze dne 14.12.2009

 

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                 17,00 hod

 

Program:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkové záležitosti

-         prodeje, nájmy, věcná břemena, ostatní majetkové úkony

4.      Ekonomické záležitosti

-         rozpočet 2010, rozpočtové úpravy, sazebník finančních úhrad – nařízení města

                  k úpravě dopravního režimu, parkovací karty, obecně závazná vyhláška -

místní poplatek za odpady, pohledávky ke stornu, přijmutí daru, marketingová                                         strategie a propagace Šumavy-ROP NUTS II. Jihozápad,ostatní ekonomické

                  úkony

5.      Stavební záležitosti

-         stavební uzávěry, souhlasy, změny ÚP, zásady územního rozvoje Plzeňského

                   kraje, ostatní stavební záležitosti

6.      Různé

           - zřizovací listina školy – dodatek, centrum aktivit Česko-Bavorsko, tržní místa

       7. Zpráva o činnosti orgánů obce

       8. Diskuse

       9. Závěr

 

 

33/1273

ZM schválilo komisi pro usnesení:pp. Kříž, Mach.

Pro: 12

Zdržel se: Ing. Kříž

 

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Papež, Roubal.

Pro: 13

 

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

 

 

33/1274

ZM schvaluje zařazení bodu o změně odpovědné osoby inventarizační komise SLD Pancíř.

Pro: 11

Zdržel se: pp. Markel, Rodig

 

 

33/1275

ZM schvaluje zařazení bodu programu č. 5) – stavební záležitosti, před bod 1) – majetkové záležitosti.

Pro: 11

Zdržel se: pp. Papež, Šnebergr

 

 

33/1276

ZM schvaluje navržený program jednání.

Pro: 11

Zdržel se: pp. Markel, Mach

 

 

33/1277

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení č. 31 a č. 32.

 

 

33/1278

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 pro J. Štípka, Plzeň a A. Gindru, Plzeň, na změnu užívání objektu č.p. 379 v k.ú. Železná Ruda na Café Bar,restauraci, s podmínkou sepsání smlouvy o spolupráci.

Pro: 12

Zdržel se: p. Papež

 

 

33/1279

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře č. 6/2005 a 115/2006 společnosti ARC-H s.r.o., na rozšíření zasněžovací soustavy a vybudování nového jednomístného vleku v areálu Nad Nádražím v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 13

 

 

33/1280

ZM bere na vědomí zásady rozvoje Plzeňského kraje, v první polovině r. 2010 bude možno podávat náměty. ZM ukládá stavebnímu odboru a majetkovému odboru připravit podněty.

 

 

 

 

 

 

 

33/1281

ZM odkládá žádost Lesní společnosti, a.s.,Železná Ruda , o souhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny.

Pro odložení: 10

Proti: pp. Kvapil, Drahorádová

Zdržel se:p. Kořán

 

 

33/1282

ZM schvaluje revokaci usnesení schválení výjimky ze stavební uzávěry na výstavbu supermarketu NORMA na pozemku 111/6 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 12

Zdržel se: p. Mach

 

 

33/1283

ZM bere na vědomí souhlas společnosti SVAVE s.r.o. s vybudováním cyklostezky na pozemku č. 111/6 v k.ú. Železná Ruda.

 

 

33/1284

ZM ukládá stavebnímu odboru, majetkovému odboru a právnímu zastoupení města, připravit možnosti, jak docílit výstavby příslušné infrastruktury v rozvojových lokalitách investory s majiteli stavebních parcel.

Pro: 12

Zdržel se: p. Markel

 

 

33/1285

ZM schvaluje odložení bodu jednání a předání Osadnímu výboru Hojsova Stráž žádost o změnu ÚP Ing. Krátkého.

Pro odložení: 10

Zdržel se: pp. Mach, Markel, Zíka

 

 

33/1286

ZM schvaluje návrh společnosti Benoco s.r.o., Plzeň, na pořízení změny ÚP sídelního útvaru Železná Ruda podaný dne 30.11.2009.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Papež, Rodig, Markel

 

 

33/1287

ZM schvaluje, že v případě změny ÚP bude toto doplněno do koncepce rozvoje území Železnorudska.

Pro: 13

 

 

 

 

 

33/1288

ZM schvaluje návrh hlasovat o návrzích změny územního plánu společnosti SOLID, SK Špičák, M. Štěpánek, dohromady.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Šnebergr, Papež, Kříž, Drahorádová

 

19,01 hod. odchází p. Nový

 

 

33/1289

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemcích p.č. 136/3 a 568 v k.ú. Železná Ruda mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.1 u zápisu.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Rodig,Mach,Markel, Zíka

 

 

33/1290

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemku p.č. 75/11(vedený ve zjednodušené evidenci EN) v k.ú. Špičák mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.2 u zápisu.

Pro: 12

 

 

33/1291

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemku p.č. 440/1 (vedený ve zjednodušené evidenci PK) v k.ú. Špičák mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.3 u zápisu.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Mach, Zíka, Markel, Rodig

 

 

33/1292

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemcích p.č. 75/11 (vedený ve zjednodušené evidenci EN) a p.č. 75/59 v k.ú. Špičák mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.4 u zápisu.

Pro: 11

Zdržel se: p. Mach

 

 

33/1293

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemcích p.č. 386/25, p.č. 386/6 a p.č. 611 v k.ú. Železná Ruda mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.5 u zápisu.

Pro: 11

Zdržel se: p. Mach

 

 

 

 

33/1294

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemcích p.č. 955/3 (vedený ve zjednodušené evidenci PK), p.č. 497/13 a 497/26 v k.ú. Špičák mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.6 u zápisu.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Mach, Markel, Rodig

 

 

33/1295

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemku p.č. 1789 v k.ú. Hojsova Stráž mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.7 u zápisu.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Mach, Markel, Rodig

 

 

33/1296

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení Věcného břemene na vedení kNN v pozemku p.č. 519/16 v k.ú. Železná Ruda mezi Městem Železná Ruda a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětná Smlouva je přílohou č.8 u zápisu.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Mach, Markel

 

 

33/1297

Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení Věcného břemene na vedení NTL plynovodu v pozemcích p.č. 351/14, 351/15, 293 a 297/1 v k.ú. Špičák v rámci přípravy akce „Špičák – sjezdovky – Rekonstrukce NTL plynovodu II“. Zastupitelstvo trvá na rekonstrukci plynovodu ve stávající trase.

Pro neschválení: 8

Zdržel se: pp. Markel, Zíka,Mach, Rodig

 

 

33/1298

Zastupitelstvo města souhlasí s výstavbou male vodní elektrárny Černé jezero 4.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Rodig, Markel

 

 

33/1299

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat pozemky pod Hotelem a v bezprostředním okolí OREA Wellness Hotelu Horizont p.č. 79/18, 19, 25, 29, 30, 33, 35 a stp.č. 36/2 o celkové výměře 466 m2. 

Pro: 11

Zdržel se: p. Markel

 

 

 

 

33/1300

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 526/3 v k.ú. Železná Ruda na základě žádosti pana Pelecha s tím, že žádost bude případně opětovně projednána až po plánované rekonstrukci povrchu komunikace ve Sklářské ulici.

Pro neschválení: 12

 

 

33/1301

Zastupitelstvo města schvaluje pronájem pozemků p.č. 1264/15 o výměře 242 m2 a p.č. 1264/28 o výměře 303 m2 v k.ú. Hojsova Stráž za cenu 1090,-Kč/rok/celý předmět nájmu.

Pro: 11

Zdržel se: p. Mach

 

 

33/1302

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě žádosti pana Michala Pscheidta, pana Jiřího Pscheidta a pana Václava Hirmana, záměr prodat pozemky p.č. 1261/61 a p.č. 1261/62 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Rodig, Markel

 

 

33/1303

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 52/234 a 52/84 o celkové výměře 678 m2 v k.ú. Alžbětín, 1202/9 o výměře 1770 m2 v k.ú. Hojsova Stráž a 3/1 o výměře 739 m2 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 11

Zdržel se: p. Markel

 

 

33/1304

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. 29/1147 ze dne 10.06.2009. 

Pro: 9

Zdržel se: pp. Markel, Rodig, Mach  

 

 

 

 33/1305

 ZM bere na vědomí dopis p. Vo Hong Tanga ze dne 27.10.2009 a pověřuje Advokátní kancelář Volopich, Tomíček, aby vyhodnotila obsah dopisu a v zastoupení Města Železná Ruda iniciovala jednání za účelem formulace konkrétního návrhu řešení.

Pro: 12

 

 

33/1306

ZM schvaluje rozpočet Města Železná Ruda na rok 2010 jako přebytkový, viz. příloha č. 9.

Pro: 8

Proti: pp. Mach, Markel

Zdržel se: pp. Zíka, Rodig

 

33/1307

ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008-2012, viz. příloha č.10.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel, Zíka, Rodig, Mach

 

 

33/1308

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého seznamu , viz. příloha č.11 a pověřuje majetkový odbor, starostu a místostarostu provedením rozpočtových opatření do konce roku. 2009.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel, Rodig, Mach, Zíka

 

20,20 hod. odešel p. Papež

 

 

33/1309

ZM schvaluje zvýšení ceny vodného a stočného ze 17,98 Kč na 19,38 Kč – vodné, 19,78 Kč na 21,32 Kč – stočné.

Pro: 7

Proti: pp. Mach, Markel

Zdržel se: pp. Rodig, Zíka

 

20,30 hod. odešel p. Kvapil, Kořán

 

20,32 hod. vrátil se p. Papež, Kořán

 

20,36 hod. odešel p. Horek

 

 

33/1310

ZM schvaluje přijetí daru od společnosti BENOCO s.r.o. ve výši 30 000,-Kč ve formě pohonných hmot, které budou použity na úpravu běžeckých stop.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel,Mach

 

20,40 hod. vrátil se p. Horek

 

 

33/1311

ZM schvaluje storno pokuty ve výši 400,-Kč p. Šmídovi.

Pro: 10

Zdržel se: p. Roubal

 

20,41 hod. vrátil se p. Kvapil

 

 

 

 

 

33/1312

Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje přistoupení Města Železná Ruda k projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava-západ, který je příjemcem dotace z ROP Jihozápad.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Markel, Mach

 

 

33/1313

Zastupitelstvo Města Železná Ruda prohlašuje, že Město Železná Ruda má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 714 337,- Kč.

Pro: 9

Proti: p. Mach

Zdržel se: pp. Markel, Rodig

 

 

33/1314

Zastupitelstvo Města Železná Ruda prohlašuje, že ručí za projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 714 337,-Kč.

Pro: 9

Zdržel se: p. Markel

Nehlasoval: pp. Mach, Rodig

 

 

33/1315

Zastupitelstvo Města Železná Ruda se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Městem Železná Ruda a zkrácení , či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava-západ.

Pro: 8

Proti: p. Mach

Zdržel se: pp. Markel, Zíka, Rodig

 

 

33/1316

Zastupitelstvo Města Železná Ruda pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi městem Železná Ruda a Mikroregionem Šumava-západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.Viz. příloha č.12.

Pro: 8

Proti: pp. Mach, Markel, Zíka

 

 

33/1317

ZM schvaluje doplnění (změnu) zřizovací listiny školy – dodatek a pověřuje starostu, místostarostu a majetkový odbor jeho doplněním.

Pro: 12

 

 

 

33/1318

ZM schvaluje udělení finančních odměn členům přestupkové komise dle návrhu , viz. příloha č.13.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Mach, Kvapil

 

 

33/1319

ZM bere na vědomí dopis pana Macha, předsedy TJ Železná Ruda.Viz. příloha č.16 u zápisu

 

 

33/1320

ZM bere na vědomí předložený návrh rozpočtu základní a mateřské školy a pověřuje vedení školy a majetkový odbor hledáním úspor v rozpočtu.

Pro: 12

 

 

33/1321

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zřízení oddělení dopravy, údržby a služeb v rámci správního odboru Městského úřadu Železná Ruda.

Do pravomoci nově zřízeného oddělení dopravy, údržby a služeb Městského úřadu Železná Ruda spadá v samostatné působnosti výkon úklidu a údržby pozemků a zařízení v majetku a ve správě města, poskytování služeb externím zájemcům. V souvislosti se zřízením oddělení dopravy, údržby a služeb Městského úřadu Železná Ruda stanoví zastupitelstvo města Železná Ruda počet zaměstnanců města v městském úřadu na celkem 23.

Pro: 12

 

 

33/1322

ZM schvaluje snížení nájmu za SLD Pancíř a vlek Pancíř Službám Města Železná Ruda s.r.o. na 60 000,-Kč/rok ve stejných podmínkách původní smlouvy, platnost od 1.1.2010.

Pro: 12

 

21,40 odešel p. Kořán

 

 

33/1323

ZM schvaluje režim parkoviště u SLD, instalaci tabule, která umožní parkovat uživatelům SLD Pancíř zdarma.

Pro: 11

 

21,49 hod. vrátil se p. Kořán

 

 

33/1324

ZM prodlužuje stávající parkovací karty do 31.1.2010.

Pro: 12

 

 

33/1325

ZM schvaluje nařízení města – sazebník finančních úhrad – parkovací karty 2010 – viz. příloha č. 14.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Markel, Rodig, Mach, Zíka

 

 

33/1326

ZM bere na vědomí dodatek smlouvy se Západočeskými komunálními službami, z důvodu změny sazby DPH, viz. příloha č.15.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Horek, Drahorádová, Rodug

 

 

33/1327

ZM schvaluje změnu osoby inventarizační komise SLD Pancíř. Odpovědná osoba bude p. Pospíšil místo p. Papeže.

Pro: 10

Proti: p. Markel

Zdržel se: p. Rodig

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                             Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                 starosta