Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 30

 

USNESENÍ z mimořádného zasedání ZM č.30

 

ze dne 01.07.2009

 

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ

 

Čas:                   17,00 hod

 

 

 

Program:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Projednání bodů dle žádosti zastupitelů ze dne 11.06.2009
  3. Ekonomické záležitosti

(vyhláška města, prohlášení jediného společníka, …)

  1. Majetkové záležitosti

( stavební akce města – výjimka, prodej nepotřebného majetku,

 věcná břemena, reklamy, …)

  1. Různé
  2. Závěr

 

 

30/1177

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení: pp. Mach, Kříž.

Pro:8

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Horek, Roubal.

Pro: 8

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

 

30/1178

ZM schválilo navržený program jednání.

Pro: 8

 

 

30/1179

ZM bere na vědomí svolání porady zastupitelstva na termín 27.7.2009 nebo 3.8.2009 ke stavebním záležitostem a změně územního plánu.

 

 

30/1180

ZM bere na vědomí zajištění finanční spoluúčasti na výstavbu umělého povrchu fotbalového hřiště v Železné Rudě pro rok 2010.

 

 

30/1181

ZM schvaluje vyhlášku města Železná Ruda č. 2/2009 ze dne 1.7.2009, na základě zkušeností a doporučení Ministerstva vnitra, viz. příloha č. 1 u zápisu.

Pro: 7

Proti: p. Mach

 

 

30/1182

ZM bere na vědomí žádost Mgr. Kvapila na ukončení své funkce jednatele společnosti ZR City a jediný společník v působnosti valné hromady schvaluje záměr prodat 100% podíl ve společnosti ZR City service s.r.o.

Pro: 7

Proti: p. Mach

 

 

30/1183

ZM schvaluje smlouvu o dílo se společností Ing. Řežába – Kletr na vytvoření katalogu Železnorudska, viz. příloha č.2 u zápisu.

Pro: 8

 

 

30/1184

ZM schvaluje dar města Železná Ruda pro obce postižené záplavami(povodněmi) v r. 2009 ve výši 20 000,-Kč. ZM vyzývá ostatní zastupitele, aby věnovali část odměny zastupitelů postiženým obcím záplavami(povodněmi) v r. 2009.

Pro: 8

 

 

30/1185

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro krajské ředitelství Policie ČR na úpravu vstupu a změnu vnitřních dispozic objektu Alma v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 8

 

 

30/1186

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro Ing. Krátkého, na uložení inženýrských sítí do pozemku č. 1752/1 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 8

 

 

30/1187

ZM schvaluje zahájení prací na rekonstrukci a opravu komunikace Belvederská v Železné Rudě a povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře. ZM ukládá majetkovému odboru zadání poptávkového řízení na dodavatele stavby.

Pro: 8

 

 

30/1188

ZM schvaluje prodej nepotřebného majetku CAS Š 706 SDH Hojsova Stráž a ukládá majetkovému odboru zařídit prodej.

Pro: 8

 

 

30/1189

ZM bere na vědomí rekonstrukci teplovodů v Železné Rudě.

 

 

30/1190

ZM schvaluje přehodnocení blokace parcel PF ČR tak, aby město Železná Ruda mohlo získat souhlas a pozemky pro vybudování cyklostezek a cyklotras Železnorudska.

Pro: 7

Zdržel se: Ing. Kořán

 

 

30/1191

ZM ukládá právnímu zastoupení města a majetkovému odboru, aby co nejrychleji provedli veškeré kroky vedoucí k odstranění černé stavby na pozemku č. 153/3 v k.ú. Železná Ruda, který je v majetku města.

Pro: 8

 

 

30/1192

ZM ukládá majetkovému odboru sjednat dodatek ke smlouvě (a předložit ZM) na dostavbu objektu kabin u fotbalového hřiště, přezkoumat objem a rozsah provedených prací (dle položek) a definovat další nutné stavební úpravy vedoucí ke kolaudaci tohoto objektu.

Pro: 8

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                            Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                starosta