Usnesení ZM č. 29 ze dne 10. 6. 2009

 

USNESENÍ ZM č. 29

 

ze dne 10.06.2009

 

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Čas:                 17,00 hod.

Přítomni:        dle prezenční listiny u zápisu

 

 

Program ZM:

 

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.      Kontrola usnesení

3.      Ekonomické záležitosti

            - hospodaření města, závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření 2008

            - rozpočtové opatření

            - výsledky hospodaření organizací provozovaných městem 2008

            - kalkulace cen vodného a stočného 2009

            - příspěvek na dopravní obslužnost PK

            - finanční příspěvek na opravu kostela

            - smlouva na veřejně prospěšné účely Ingo Casino a.s.

            - prohlášení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady s.r.o.

            - ostatní finanční úkony( darovací smlouvy, cena parkovného, faktury,   

              pohledávky)

      4.    Majetkové záležitosti

             - prodej pozemků-záměr, prodej

            - pronájem pozemků

            - věcná břemena

            - ostatní majetkové úkony(zadání prací v městském lese, pronájmy ploch,   

              výpůjčka Tatry CAS 32 T815, převzetí kanalizačního a vodovodního řadu)

      5.    Stavební záležitosti

             - stavební uzávěry

             - ÚP změna č.6 – schválení zpracování

             - koncepce rozvoje území Železnorudsko, revitalizace ploch a staveb - změna

               ÚP č.8

- ostatní stavební úkony

      6.    Různé

             - smlouva Sitour – rezervační informační systém, Policie ČR- koordinační

                dohoda

            - ostatní

      7.    Zpráva o činnosti orgánů obce

      8.    Diskuse

      9.    Závěr

 

 

 

29/1100

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení:pp. Mach, Kříž.

Pro: 11

Zdržel se: Ing. Kříž

 

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu.pp. Horek, Roubal.

Pro: 11

Zdržel se: Ing.Horek

 

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

 

 

17,30 hod. dostavila se p. Drahorádová

 

 

29/1101

ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze dne 2.2.2009 a 25.3.2009.

 

 

29/1102

ZM schválilo program ZM.

Pro: 13

 

 

29/1103

ZM schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s/bez výhrady. Zmíněné nedostatky budou prověřeny právním zastoupením města a následně řešeny.Pokladní doklady resp. vydané faktury budou dopodepsány starostou jako příkazcem operace a správcem rozpočtu.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Kvapil, Rodig, Markel

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1104

ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1 dle přílohy č.1 u zápisu .

Pro: 10

Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Kvapil

Zodp.: ekonomický odbor

 

18,34 hod. odchází p. Nový

 

 

 

 

 

 

 

 

29/1105

ZM schvaluje výsledky hospodaření organizací provozovaných městem za rok 2008:

-         ZŠ a MŠ Karla Klostermanna: zisk ve výši 100 327,50 Kč

-         Služby Města železná Ruda s.r.o.: ztráta ve výši 673 533,13 Kč

-         ZR City Service s.r.o.: ztráta ve výši: 1 037 187,37 Kč

Pro: 11

Zdržel se: p. Markel

Zodp.: ekonomický odbor

 

18,38 hod. vrací se p. Nový

 

 

29/1106

ZM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků organizací provozovaných městem za rok 2008:

-         ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Železná Ruda za rok 2008 následovně. Zisk za rok 2008: 100 327,50 Kč se rozděluje – 70 % příděl do rezerv. fondu ve výši 70 229,50 Kč, 30% příděl do fondu odměn ve výši 30 098,00 Kč

-         Služby Města Železná Ruda s.r.o.: nerozdělený zisk ve výši 673 533,13 Kč

-         ZR City Service s.r.o.: úhrada nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 037 187,37 Kč

Pro: 11

Zdržel se: pp. Roubal, Markel

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1107

ZM schvaluje návrh kalkulace cen vodného a stočného na rok 2009 dle přílohy č.2 u zápisu.

 Pro: 9

Proti:pp. Mach. Markel

Zdržel se: pp. Nový , Zíka

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1108

ZM schvaluje uzavření smlouvy na finanční příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 139 080,00 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1109

ZM schvaluje finanční příspěvek na opravu kostela ve výši 150 000,00 Kč z rozpočtu Města Železná Ruda pro farnost v Železné Rudě.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1110

ZM schvaluje uzavření smlouvy o výtěžku z provozu kasina se společností Ingo Casino a.s. ve výši 2 100 000,00 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Pro: 12

Zdržel se : p. Markel

Zodp.: starosta, ekonomický odbor

 

29/1111

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti ZR City Service s.r.o. rozhodl o zrušení letité neidentifikovatelné pohledávky ve výši 131,25 Kč podle rozvahového účtu 311 společnosti ZR City Service s.r.o.

Pro: 11

Zdržel se: pp. Markel, Mach

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

 

29/1112

Jediný společník odvolává z funkce jednatele společnosti Služby Města Železná Ruda s.r.o. p. Milana Horsáka, nar. 3.6.1948, bytem Sušice II, Na Tržišti 864, PSČ 342 01, a to ke dni 10.6.2009.

Pro:13

 

 

29/1113

Jediný společník odvolává z funkce prokuristy společnosti Služby Města Železná Ruda s.r.o. p. Karla Papeže, nar.l 19.7.1970, bytem Železná Ruda, U Řezné 375, PSČ 340 04, a to ke dni 10.6.2009.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Papež, Rodig, Markel

 

 

29/1114

Jediný společník jmenuje do funkce jednatele společnosti Služby Města Železná Ruda s.r.o. p. Karla Papeže, nar. 19.7.1970, bytem Železná Ruda, U Řezné 375, PSČ 340 04, a to s účinností k 10.6.2009.

Pro: 11

Zdržel se: pp. Markel, Papež

 

 

29/1115

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s JUDr. F. Strnadem, Hotel Belveder na poskytnutí daru městu ve výši 5 000,-Kč.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1116

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Šmídem, Hojsova Stráž 146 na poskytnutí daru městu ve výši 1 000,-Kč.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

 

 

 

 

29/1117

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Autocentrem Neužil s.r.o. (Alpský dům) na poskytnutí daru městu ve výši 1 000,-Kč na akce spojené se zahájením letní sezony.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1118

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Hotelem Čertův Mlýn, Špičák 132 na poskytnutí daru městu ve výši 10 000,-Kč na akce spojené se zahájením letní sezony.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1119

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Petrem Kostelníkem (restaurace Laka) na poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000,-Kč a daru formou jednoho sudu piva v hodnotě 1 350,Kč na akce spojené se zahájením letní sezony.

Pro: 12

Zdržel se: p. Mach

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1120

ZM schvaluje poskytnutí finančních darů členům volební komise (pp. Lásková Jana, Tobrmanová Dagmar, Vilišová Ivana, Moranová Anna, Suková Stanislava, Rodig Robert, Mach Václav, Marešová Olga, Kovář Ivo, Horyna Miroslav, Hájková Bohumila, Ašková Markéta, Koblasová Dagmar, Viliš Josef, Bártl Stanislav, Čech Vladimír, Šimlík Václav, Kressa Jaroslav, Filová Pavla )ve výši 1 000,-Kč a uzavření darovacích smluv.

Pro: 13

Zodp.: ekonomický odbor

 

19,14 hod. odchází p. Horek.

 

 

29/1121

ZM souhlasí s případným včasnějším uhrazením letošních splátek splátkové faktury od spol Tedom na výstavbu kotelny Šumavská z důvodu investic do nových teplovodů.

Pro: 12

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1122

ZM schvaluje změnu parkovného na parkovacím automatu u cukrárny Charlotta, kurz Euro=25,-Kč, hodina parkování 25,-Kč, celodenní parkování 75,-Kč v čase

od 8,00 do 20,00 hod. Od 20,00 hod. do 8,00 hod. zdarma.

Pro: 11

Zdržel se: 1

Zodp.: ekonomický odbor

 

19,19 vrací se p. Horek.

 

 

 

29/1123

ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Hanzlíkovou na pronájem plochy pro umístění reklamního poutače na „Café Sněhurka“ na mostě přes řeku Řezná .

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1124

ZM schvaluje záměr Města Železná Ruda prodat stp.č. 390/2,3 o celkové výměře 205 m2 v k.ú. Špičák.

Pro: 8

Proti: pp. Nový, Markel, Zíka, Mach

Zdržel se: p. Rodig

Zodp.: majetkový odbor

 

 

29/1125

ZM schvaluje záměr prodat travnaté části p.p.č. 1261/13 v k.ú. Hojsova Stráž okolo bytovek.

Pro:11

Proti: p.Papež

Zdržel se: p. Rodig

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1126

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře, na stavbu „úschovna sportovních potřeb na p.p.č. 386/30 v k.ú. Železná Ruda“ pro manžele Hanzlíkovi za podmínky uzavření smlouvy, která bude řešit doplacení kupní ceny v případě, že bude předmětná stavba změněna či doplněna.

Pro: 12

Zdržel se: p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1127

ZM schvaluje záměr pronajmout stp.č. 184 o výměře 270 m2 v k.ú. Železná Ruda za účelem umístění včelína.

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1128

ZM nesouhlasí s převodem části p.p.č. 572 v k.ú. Železná Ruda od ÚZSVM ve prospěch p. Šantínové s tím, že pakliže k převodu přesto dojde, budeme bezpodmínečně požadovat zajištění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení vodovodu v majetku Města Železná Ruda.

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

 

 

 

 

 

29/1129

ZM neschvaluje záměr prodat část p.p.č. 98/1 a 97/19 v k.ú. Železná Ruda v rozsahu dle žádosti p. Šantínové.

Pro: 9

Zdržel se: pp. Mach, Zíka, Markel, Nový

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1130

ZM schvaluje záměr prodat p.p.č. 97/19 v k.ú. Železná Ruda dle geometrického plánku.

Pro: 9

Proti: pp. Roubal, Kvapil

Zdržel se: pp. Kořán, Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

19,48 hod. odchází pp. Horek, Rodig

 

 

29/1131

ZM schvaluje převzetí kanalizačního a vodovodního řadu propojujících lokalitu Samoty a ul. J. Vojty od společnosti Magenta Ray. ZM neschvaluje převzetí nově vybudovaných komunikací od společnosti Magenta Ray.

Pro: 10

Zdržel se: p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

19,51 hod. se vrací p.Horek

 

 

29/1132

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení elektropřípojky v p.p.č. 497/21 v k.ú. Špičák pro akci „Elektropřípojka Špičák Zeman kNN“ za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu.

Pro: 12

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1133

ZM schvaluje prodej vozidla Multicar ve prospěch pana Thurnwalda za cenu 18 000,-Kč bez DPH.

Pro: 12

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1134

ZM revokuje usnesení č. 13/522 ze dne 1.10.2007 (prodej pozemku Legátovým).

Pro: 12

Zodp.: majetkový odbor

 

 

 

 

 

29/1135

ZM schvaluje záměr prodat p.p.č. 10/45 v k.ú. Železná Ruda o výměře 555 m2.

Pro: 11

Zdržel se: p. Markel

Zodp.: majetkový odbor

 

19,57 hod. vrátil se p. Rodig

 

 

29/1136

ZM schvaluje záměr prodat ¼ stp.č. 58/5 v k.ú. Hojsova Stráž o výměře 347 m2 (celý pozemek).

Pro: 11

Zdržel se: pp. Nový, Roubal

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1137

ZM schvaluje odkoupení podílu na p.p.č. 1808/3 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Hojsova Stráž od p. Aschenbrennerové a p. Škachové za cenu 100,-Kč/m2.

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1138

ZM neschvaluje záměr prodat stp.č. 153/3 o výměře 87 m2 v k.ú. Železná Ruda.

Pro neschválení: 10

Zdržel se: pp. Mach, Markel, Nový

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1139

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení kabelu kNN v p.p.č. 970 v k.ú. Špičák s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Špičák, Zich-kNN“ za podmínky, že případné překopy dotčené komunikace bude provádět společnost Služby Města Železná Ruda s.r.o.

Pro: 12

Zdržel se: p. Markel

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1140

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení kabelu kNN v p.p.č. 416/8 v k.ú. Železná Ruda s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Železná Ruda, Pravda-kNN“.

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

20,07 odešel p. Kvapil

 

 

 

 

 

29/1141

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kabelu kNN v p.p.č. 413/23 v k.ú. Železná Ruda s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Železná Ruda, Samoty, 12 BJ – TS, kNN“.

Pro: 12

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1142

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízené věcného břemene na vedení kabelu kNN v p.p.č. 39/2,39/3,526/12 a stp.č. 445/1 v k.ú. Železná Ruda pro akci „Železná Ruda, sběrna odpadu – kNN“ za podmínky, že případné překopy dotčené komunikace bude provádět společnost Služby Města Železná Ruda s.r.o.

Pro:12

Zodp.: majetkový  odbor

20,12 hod. vrátil se p. Kvapil

 

 

29/1143

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení přípojky NTL v p.p.č. 1200/1 a p.p.č.1752 ZE PK v k.ú. Hojsova  Stráž pro akci“Hojsova Stráž, fara – přípojka NTL“ se společností ZČP Net, s.r.o. za podmínky, že případné překopy dotčené komunikace bude provádět společnost Služby Města Železná Ruda, s.r.o.

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

 

29/1144

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kabelu NN v p.p.č. 69/6 v k.ú. Špičák s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Špičák, silnice-přeložka NN, I.etapa“za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu.

Pro: 13

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1145

ZM bere na vědomí smlouvu o výpůjčce Tatry CAS 32 T 815 mezi Městem Železná Ruda a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.

 

 

29/1146

ZM bere na vědomí těžbu dřeva v městském lese v k.ú. Špičák.

 

 

29/1147

ZM souhlasí s převzetím kanalizačního sběrače „Jezerka“ a pověřuje majetkový odbor a ekonomický odbor ve spolupráci s právním zastoupením města stanovením podmínek převzetí.

Pro: 10

Zdržel se: pp. Kořán, Roubal, Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor, ekonomický odbor

 

20,50 hod. – 21,00 hod. přestávka

21,00 hod. pokračování ZM, přítomno 10 zastupitelů. Odešli pp. Mach, Markel, Zíka

 

 

29/1148

ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č.6, viz. příloha č.3 u zápisu.

Pro: 10

Zodp.: stavební úřad

 

29/1149

ZM schvaluje rekonstrukci SLD Pancíř. Investorem bude Město Železná Ruda.

Pro: 10

 

 

29/1150

ZM pověřuje společnost Ingem inženýrská, a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň IČ 63504006 vypsáním výběrového řízení na zpracování záměru a podání žádosti na fondy EU na akci „Výstavba lanovky Pancíř“.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Nový, Rodig

Zodp.: starosta, majetkový odbor

 

29/1151

ZM schvaluje revitalizaci ploch, změnu využití(pozemky Lesní společnosti a.s., Žel. Ruda – areál dílen a pily) p.p.č. st.60, st.61, ost.p. 24/1 k.ú. Debrník.

Pro: 10

 

29/1152

ZM schvaluje změnu partnera pro financování projektu Interreg-Cíl III. Z původního Viechtachu na Patersdorf.

Pro: 10

 

 

29/1153

ZM povoluje výjimku z regulačního plánu Špičák na výšku plánovaného objektu( RP – 9m, navržená varianta – 10,2 m) pro Ing.Jaroslava Káru, Nad Vodou 1231/19, Plzeň.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Drahorádová, Rodig

Zodp.: stavební úřad

 

21,23 dostavil se p. Mach

 

 

29/1154

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro společnost Kromolo comp, s.r.o., Fialková 6, Plzeň, na zřízení druhé koupelny s WC a kuchyňského koutu v objektu Debrnická 429 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 11

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1155

ZM schvaluje zrušení stavebního výboru.

Pro:10

Zdržel se: p. Mach

 

 

29/1156

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro společnost Stavinvest Šumava s.r.o., Budějovická 255, Písek, na rekonstrukci objektu č.p. 30 na stp.č. 101/2 v k.ú. Hojsova Stráž (Penzion Poustevník), s podmínkou  uzavření smlouvy o spolupráci dle pravidel bytové výstavby.

Pro: 10

Zdržel se: p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1157

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro manž. Hanzlíkovi, U Řezné 366, Železná Ruda , na změnu stavby před dokončením novostavby RD na p.č. 396/2 a 396/3 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 11

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1158

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro Jaroslava Lučana, Železná Ruda 435, na změnu stavby před dokončením Bistro – Železná Ruda, přístavba – změna společenské místnosti v 2.NP na byt.

Pro:11

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1159

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro J. Touška, Nemilkov 48, Kolinec a manž. Valdmanovi, Běšiny 201, na změnu využití 1.NP přístavby objektu č.p. 122 – zastřešení stávající přístupové terasy nad bowlingem, propojení stávající herny s letní terasou pro hosty baru a herny, přístavba letní terasy.

Pro: 10

Zdržel se: p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

21,41 odešel p. Kvapil

 

 

29/1160

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro Ing. Pavla Hlavatého, Mánesova 807, Klatovy (pro ČEZ Distribuce, a.s.), umístění kabelu NN pro 2 RD v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Mach, Nový

Zodp.: majetkový odbor

21,42 vrátil se p. Kvapil

 

 

29/1161

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro Petra Zíku, 1. máje 440, Železná Ruda, na zastřešení venkovního schodiště a balkonu ve 3.NP (jihozápadní štít) objektu č.p. 440 na stp.č. 692 v k.ú. Železná Ruda, s podmínkou instalace sněhových zábran na celém objektu.

Pro: 11

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1162

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro MUDr. Gabrielu Naxerovou, Zámostí 1220, Přeštice, na zastřešení severozápadní terasy stávající rekreační chaty č.e. 85 na stp.č. 429 v k.ú. Železná Ruda.

Pro: 10

Zdržela se: p. Drahorádová

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1163

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro Josefa Majláta, Sadová 548, Holešov, pro stavebníka JUDr. Jiřího Doležala, na rekonstrukci objektu č.p. 36 v k.ú. Hojsova Stráž.

Pro: 11

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1164

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro Jarmilu Oberfalzerovou, Na Svahu 221, Železná Ruda, na udržovací práce garáže u č.p. 221, obezdění otevřené verandy v půdorysu objektu č.p. 221.

Pro: 11

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1165

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře pro společnost MV Projekt Klatovy s.r.o. z pověření ČEZ Distribuce a.s. na akci „Železná Ruda, sběrna odpadu – kNN“.

Pro: 10

Zdržel se: p. Nový

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1166

ZM odkládá žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti společnosti Staving Atelier, Ing. Jiří Šedivec, Školní 27, Plzeň, na dva víceúčelové objekty na parcele 159 v Železné Rudě.

Pro odložení: 10

Zdržel se: p. Mach

Zodp.: Ing. Kříž

 

 

29/1167

ZM souhlasí s PD „Úprava příjezdové komunikace“ společnosti Masák a Partner s.r.o.

Pro: 11

Zodp.: majetkový odbor

 

21,50 odchází p. Nový

21,53 odchází p. Rodig

 

 

29/1168

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle nařízení obce Železná Ruda o stavební uzávěře, na  změnu užívání bývalé provozovny Zoo Laguna (obchod) na bar-herna-sázková kancelář na adrese 1.máje 21, Železná Ruda pro Pavla Hracha, Nalžovy 85, Horažďovice.

Pro:7

Proti: p. Mach

Zdržel se: p.Kříž

Zodp.: majetkový odbor

 

29/1169

ZM bere na vědomí smlouvu se společností Sitour – pronájem a provozování softwarového vybavení rezervačního systému ubytování.

 

 

29/1170

ZM bere na vědomí koordinační dohodu mezi Městem Železná Ruda a Policií ČR.

 

 

29/1171

ZM schvaluje vydání nového katalogu „Železnorudsko“.

Pro: 9

 

 

29/1172

ZM schvaluje stanovení inventarizačních komisí, viz. příloha č.4 u zápisu.

Pro: 9

Zodp.: ekonomický odbor

 

22,02 hod. odchází p. Kořán

 

 

29/1173

ZM vzhledem k nutnosti schvaluje provedení zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zajištění sběru a svozu separovaného odpadu, ZM pověřuje správní odbor a právní zastoupení města.

Pro:8

Zodp.: správní odbor

 

22,04 vrací se p. Kořán

 

 

 

29/1174

ZM ruší fakturu č. 2800155 na částku 511 091,- Kč vystavenou společnosti ZR City Service jako nájemné za období 1.4.2008 do 30.6.2008.

Pro: 9

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1175

ZM ruší, formou vystavením dobropisu, fakturu č. 2900122 na částku 346 347,-Kč vystavenou společnosti Služby Města Železná Ruda jako druhou splátku nájemného za pronájem lyžařského vleku Pancíř.

Pro:9

Zodp.: ekonomický odbor

 

29/1176

ZM schvaluje odložení smlouvy o spolupráci se společností MP Beta a Vladimírem Novákem a Helenou Smetanovou.

Pro odložení: 8

Zdržel se: p. Šnebergr

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                    Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                        starosta