Usnesení ZM ze dne 25. 3 2009

 

USNESENÍ z mimořádného ZM č. 28

 

ze dne 25.03.2009

 

 

Program:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Stavební uzávěra
  3. Projekt Tierisch Wild
  4. Dotace Czech Point
  5. Dar městu
  6. Elektrifikace železniční tratě Železná Ruda
  7. Závěr

 

 

28/1081

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení:pp. Mach, Kříž.

Pro: 9

 

 

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Horek, Drahorádová

Pro: 9

 

 

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková

 

17,08 hod. dostavil se p. Papež.

 

 

28/1082

ZM schvaluje navržený program mimořádného ZM.

Pro: 10

 

 

28/1083

ZM schvaluje navržený bod ke schválení na příštím řádném veřejném zasedání – pravidla používání audiovizuálního záznamu veřejných zasedání(slouží ověřovatelům zápisu a zapisovatelce).Pověřuje právní zastoupení města.

Pro: 10

 

 

28/1084

ZM ruší opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře č.2/2007.

Pro: 10

 

 

28/1085

ZM ruší opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře č.3/2007.

Pro:10

 

 

17,38 hod. odchází p. Nový

 

28/1086

ZM schvaluje přistoupení Města Železná Ruda k projektu „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava-západ, který je českým partnerem projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Pro: 9

 

17,39 hod. vrací se p. Nový

 

 

28/1087

ZM prohlašuje, že Město Železná Ruda má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 115 194,- € (přepočet na českou měnu v kurzu platném ke dni vyúčtování daný Evropskou centrální bankou).

Pro:9

Zdržel se : p. Nový

 

 

28/1088

ZM prohlašuje, že ručí za projekt „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 115 194,- € (přepočet na českou měnu k kurzu platném ke dni vyúčtování daný Evropskou centrální bankou).

Pro:9

Zdržel se: p. Nový

 

 

28/1089

ZM se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Městem Železná Ruda a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava-západ.

Pro: 8

Proti: p. Mach

Zdržel se: p. Nový

 

 

28/1090

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Železná Ruda a Mikroregionem Šumava-západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet Mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.

Pro: 8

Proti: p. Mach

Zdržel se: p. Nový

 

28/1091

ZM schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.

Pro: 10

 

 

28/1092

Město Železná Ruda neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč (zakázky malého rozsahu), provedla proto průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem.

Pro: 10

 

 

28/1093

ZM schvaluje smlouvu se společností AutoCont a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Pro: 10

 

 

28/1094

ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Ing. Václavem Melanem a Městem Železná Ruda o přijetí daru ve výši 62 000,-Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Pro:10

 

 

28/1095

ZM souhlasí s elektrifikací železniční tratě Klatovy-Železná Ruda Alžbětín, tato stavba bude významným přínosem pro zkvalitnění provozu na této trati a přispěje ke zlepšení životního prostředí a rozvoje turistického ruchu.

 Pro: 10

 

 

28/1096

ZM schvaluje nákup pozemků p.p.č. 39/33,34 o výměře 63 m2, v k.ú. Železná Ruda, za cenu 600,-Kč/m2 od AVE- Sběrné suroviny, a.s.. Celková cena 37 800,-Kč.

Pro: 10

 

 

28/1097

Prohlášení jediného společníka při působnosti valné hromady.

ZM schvaluje odstávku SLD Pancíř od 30.3. do 30.4.2009.

Pro:10

 

 

28/1098

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 25/990.

Pro: 8

Proti:p. Nový

 

 

28/1099

ZM souhlasí s odkupem majetku ZR City s.r.o. dle posudku znalce jmenovaného Krajským soudem Plzeňského kraje.

Pro: 8

Proti:pp. Nový, Mach

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                   starosta