Usnesení ZM č. 26 ze dne 29. 12. 2009

 

USNESENÍ z mimořádného ZM č. 26

 

ze dne 29.12.2008

 

Místo konání: zasedací místnost MěÚ

Čas:                  10,00 hod.

Přítomni:         dle prezenční listiny

 

 

 

Program:

1.     Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Prohlášení jediného společníka při výkonu Valné hromady s.r.o.

3.     Různé

 

 

26/1016

ZM schválilo komisi pro usnesení: pp. Mach, Kříž.

Pro:9

ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Horek, Drahorádová.

Pro: 9

ZM jmenovalo zapisovatelku:p. Šebelíková

10,20 hod. přišel p. Kořán

26/1017

ZM schvaluje zařazení bodu o doplnění člena redakční rady Železnorudského zpravodaje.

Pro: 9

Zdržel se: Ing. Kořán

 

26/1018

ZM schvaluje navržený program jednání ZM.

Pro:8

Proti:pp. Mach, Nový

10,38 hod. odchází Ing. Kořán

Prohlášení jediného společníka při výkonu Valné hromady s.r.o.:

26/1019

ZM se rozhodlo neuzavřít nájemní smlouvy na parkovací plochy se spol. ZR City Service s.r.o.

Pro: 7

26/1020

Jediný společník souhlasí s ukončením faktické podnikatelské činnosti společnosti ZR City Service s.r.o.

Pro: 7

26/1021

Jediný společník souhlasí s ukončením všech pracovních poměrů ve společnosti.

Pro: 7

26/1022

Jediný společník stanovuje jednateli nechat ocenit majetek společnosti znalcem pověřeným krajským úřadem.

Pro:7

26/1023

Jediný společník stanovuje jednateli nechat vyhotovit audit společnosti.

Pro: 7

10,53 hod. odchází p. Horek

26/1024

ZM schvaluje, že společnost na vyhotovení auditu společnosti ZR City Service s.r.o. bude vybrána na základě výběrového řízení.

Pro: 7

Zdržel se: Ing. Kvapil

10,55 hod. přichází p. Kořán

26/1025

ZM schvaluje doplnění redakční rady Železnorudského zpravodaje na 3 členy, bude vyzván p. Chabr Václav, aby se stal tímto členem.

Pro: 9

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                  Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                      starosta