Usnesení ZM č. 23 ze dne 29. 9. 2008

USNESENÍ   ZM č. 23

ze  dne  29.09.2008

Místo konání:  zasedací místnost MěÚ

Čas:  17,00 hod.

Přítomni:  dle prezenční listiny


Program:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Majetkové záležitosti
- záměr prodeje budovy č.p. 12
- pronájmy a prodeje
- smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemků
- věcná břemena
- ostatní majetkové úkony
4. Ekonomické záležitosti
- rozpočtová opatření
- ostatní
5. Stavební záležitosti
- stavební uzávěry
- plánované projekty města
- souhlasy se stavbami
6. Různé
- rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
- ostatní
7. Zpráva o činnosti orgánů obce
8. Diskuse
9. Závěr


23/916
ZM schválilo komisi pro usnesení:pp. Mach, Kříž.
Pro: 11
Zdržel se: Ing. Kříž


ZM schválilo ověřovatele zápisu:pp. Papež, Roubal.
Pro: 10
Zdržel se : pp. Papež, Rodig

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.
23/917
ZM schvaluje zařazení bodu hlasování o pronájmu  SLD Pancíř, parkoviště Kaskády, lyž. vleku Pancíř.
Pro: 11
Zdržel se: Ing. Šnebergr


17,23 hod. přišla na ZM p. Drahorádová.


23/918
ZM schvaluje navržený program jednání zastupitelstva
Pro: 8
Proti: p. Nový
Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Zíka, Mach


23/919
ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

18,06 hod. odchází p. Horek

23/920
ZM schvaluje podané žádosti o převod pozemků 637/2 v k.ú. Železná Ruda, 52/24 v k.ú. Alžbětín, od Státního statku Jeneč.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Nový, Rodig
                                                                      Zodp.: majetkový odbor

23/921
ZM schvaluje smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na vedení sdělovacích kabelů spol. 02 Czech republik a.s. (přeložka komunikace Špičák x Železná Ruda).
Pro: 12
                                                                    Zodp.: majetkový odbor

23/922
ZM schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 59/35 v k.ú. Železná Ruda spol. Bonaccia, s.r.o.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Markel, Šnebergr, Drahorádová
                                                                  Zodp.: majetkový odbor


23/923
ZM schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 413/81 v k.ú. Železná Ruda – M. Šlechta.
Pro: 12
                                                                  Zodp: majetkový odbor
18,15 hod. vrátil se p. Horek


23/924
ZM schvaluje prodej pozemku 1261/29 v k.ú. Hojsova Stráž, manž. Roselovým, za cenu 60,-Kč/m2 s podmínkou realizace výstavby veřejně přístupného hřiště. V případě realizace jiné výstavby musí doplatit kupní cenu do výše 1 500,-Kč/m2, s předkupním právem pro město Železná Ruda.
Pro: 11
Zdržel se: pp. Kořán , Drahorádová
                                                              Zodp.: majetkový odbor

23/925
ZM revokuje usnesení č. 22/879 z 18.8.2008.
Pro: 13

23/926
ZM schvaluje bezúplatné nabytí nemovitostí č.p. 7 na stp.č. 105/2,stp.č. 105/3, p.p.č. 52/40, p.p.č. 52/159 v k.ú. Alžbětín a dále schvaluje obsah smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí shora vyjmenovaných mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Železná Ruda ve prospěch Města Železná Ruda včetně omezujících podmínek ve smlouvě uvedených.
Pro: 13
                                                               Zodp.: majetkový odbor

23/927
ZM revokuje usnesení č. 22/897 z 18.8.2008.
Pro: 13

23/928
ZM schvaluje smlouvu o pronájmu se spol. BM Trade – p. Šmíd Jiří, na dobu 10-ti let.
Pro: 13
                                                              Zodp.: majetkový odbor

23/929
ZM schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 12 za účelem zřízení expozice návštěvnického centra NP Šumava.
Pro:8
Proti: pp. Nový, Rodig, Markel, Mach
Zdržel se : p. Zíka
                                                             Zodp.: majetkový odbor, starosta

23/930
ZM revokuje usnesení č. 21/850 z 23.6.2008.
Pro: 11
Zdržel se: pp. Šnebergr, Nový23/931
ZM schvaluje pronájem SLD Pancíř, vleku Pancíř, parkoviště Kaskády společnosti Strangis s.r.o., dle zveřejněného záměru s podmínkou jistiny ve výši ročního nájmu (smlouva bude upravena).
Pro: 7
Zdržel se: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Kvapil, Kořán, Drahorádová
                                                                      Zodp.: majetkový odbor, starosta


23/932
ZM souhlasí se zrušením pokuty ve výši 22 500,-Kč paní Daridové.
Pro: 13
                                                                    Zodp.: ekonomický odbor

19,40 hod. odchází p. Zíka

23/933
ZM souhlasí se snížením dlužné částky o 28 334,50 Kč, za nájem z nebytového prostoru v č.p. 124 v železné Rudě, paní Janďurové Š.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Kořán, Roubal
                                                                 Zodp.: ekonomický odbor
19,42 hod. odchází p. Papež
19,44 hod. vrací se p. Zíka

23/934
ZM  souhlasí se zrušením faktury ve výši 35 700,-Kč, včetně DPH, společnosti Die Volkshochschule Regen.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Zíka, Kořán
                                                                Zodp.: ekonomický odbor

23/935
ZM schvaluje rozpočtová opatření č.6 k 29.9.2008 – viz. příloha č.1 /u zápisu/.
Pro: 9
Zdržel se:: pp. Markel, Rodig,Kvapil
                                                               Zodp.: ekonomický odbor
19,46 hod. vrátil se p. Papež
19,47 hod. p. Horek odchází ze ZM

23/936
ZM schvaluje příspěvek Ski Klubu Špičák na pořízení časomíry ve výši 30 000,-Kč.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Kořán, Roubal, Drahorádová
                                                                Zodp.: ekonomický odbor

23/937
ZM schvaluje příspěvek ve výši 44 000,-Kč jako úhradu služebně LSPP v Nýrsku.
Pro: 12
                                                                Zodp.: ekonomický odbor

23/938
ZM odkládá žádost  Ing. Jiřího Šedivce, Staving Atelier, o udělení souhlasu s umístěním stavby, dvou víceúčelových objektů na p.č. 159, 1. máje, Železná Ruda.
Pro odložení: 11
Proti: Mgr. Kvapil
                                                                Zodp.: Ing. Kříž23/939
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro Ing. L. Kloudu, Praha 5, na rod. domy na p.p.č. 1290/4, 1290/5, 1290/6 v k.ú. Hojsova Stráž s podmínkou:
- uzavření smlouvy dle pravidel bytové výstavby
- v každém ze dvou objektů bude pouze jedna bytová jednotka
- v objektech bude 1 NP a podkroví
Pro: 11
Zdržel se: p. Rodig
                                                               Zodp.: majetkový odbor

23/940
ZM nepovoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro P. Neužila, Plasy, na změnu stavby před jejím dokončením z povolené přístavby penzionu na rodinný dům.
Pro nepovolení: 11
Zdržel se : Ing. Šnebergr
                                                               Zodp.: sekretariát

23/941
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro J. Touška a manž. Valdmanovi, na přemístění solária z 1. NP do 2. NP stavební úpravy 2. NP.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Nový, Papež, Kořán, Kvapil
                                                                Zodp.: majetkový odbor

23/942
ZM nepovoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře  pro J. Kinkoru, Nýřany, na změnu stavby dočasné na trvalou – prodejní stánek Alžbětín 52 na prodejnu medu.
Pro nepovolení: 11
Zdržel se : Ing. Šnebergr
                                                                    Zodp.: sekretariát

20,12 hod. odešel p. Markel

23/943
ZM odkládá žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře , sdružení podnikatelů Kypta x Šístek, na změnu počtu bytových jednotek novostavby 4 řadových RD na p.č. 130/5 – změna stavby před dokončením na bytové domy (24 b.j.), a navrhuje provést kontrolu státního stavebního dozoru.
Pro: 10
Zdržel se : Ing. Šnebergr
                                                                         Zodp.: Ing. Kříž

20,17 hod. vrátil se p. Markel

23/944
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro J. Kortana, Plzeň a pro všechny garáže v lokalitě u AMK v k.ú. Železná Ruda, na změnu staveb dočasných (řadové garáže u AMK) na trvalé.
Pro: 12
                                                                          Zodp.: majetkový odbor
                                                                                     stavební odbor

23/945
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro manž. Šlajchovi, Soustov 22, na stavební úpravy ubytovny Hojsova Stráž 5 – výměna krovu.
Pro: 12
                                                                        Zodp.: majetkový odbor

23/946
 

ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro společnost Bonaccia, s.r.o., na parkovací místa na pozemku p.č. 59/52 v k.ú. Železná Ruda.

Pro:9
Zdržel se: pp. Šnebergr, Markel, Drahorádová
                                                                       Zodp.: majetkový odbor

23/947
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro L. Vybírala, Železná Ruda,  na úpravu vnitřních dispozic bytu Pancířská 48, Železná Ruda.
Pro: 12

23/948
ZM povoluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro manž. Nechvátalovi, Plzeň, na stavební úpravy objektu „Král Šumavy“ pro kadeřnictví a nehtové studio s podmínkou:
- uzavření smlouvy dle pravidel bytové výstavby
- uzavření smlouvy o spolupráci – vzhled budov
Pro: 12
                                                                        Zodp.: majetkový odbor23/949
ZM odkládá žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro Stavinvest Šumava, s.r.o., Písek a navrhuje vyžádat stanovisko architekta města.
Pro: 11
Zdržel se : Ing. Šnebergr
                                                                          Zodp.: Ing. Kříž

23/950
ZM schvaluje zadání projektu : „Revitalizace centra města“, obsahující řešení okolí kostela, zámečku, MěÚ a tř. 1. máje a příslušné rozpočtové změny.
Pro : 12
                                                                        Zodp.: starosta, majetkový odbor

23/951
ZM bere na vědomí petici „Zachraňme Šumavu.


23/952
ZM schvaluje členy Osadního výboru Železná Ruda, Alžbětín, Debrník : pp. Suk, Nový,Mach,Markel, Zíka, Škývara.
Pro: 10
Zdržel se: pp. Zíka, Drahorádová
23/953
ZM bere na vědomí zprávy výborů- Osadní výbor Špičák, sociální komise.

Ing. Milan Kříž                                                               Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                                   starosta