Usnesení ZM č. 16 ze dne 27.12.2007

USNESENÍ

z  mimořádného veřejného  zasedání ZM č. 16

ze  dne  27.12.2007


Místo konání: zasedací místnost MěÚ
Čas:                 11,30 hod.
Přítomni:         dle prezenční  listiny


Program:

1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Regulační plán
3. Stavební záležitosti
4. Rozpočet města r. 2008
5. Různé


16/651
ZM schválilo komisi pro usnesení: pp. Kříž, Mach.
Pro : 10
Zdržel se : Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Drahorádová, Roubal.
Pro: 11

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková.


16/652
ZM schválilo program ZM.
Pro: 10
Zdržel se: p. Rodig


16/653
ZM schvaluje zařazení bodu, do jednání ZM, o zachování podlažnosti stávajícího stavu penzionu Jezerka.
Pro: 8
Proti: pp. Mach, Markel, Rodig

16/654
ZM vydává regulační plán Města Železná Ruda, místní části Špičák.
Pro: 8
Proti: p. Rodig
Zdržel se : pp. Mach, Markel

P. Markel odešel z jednání ZM – 12,15 hod.

P. Rodig odešel z jednání ZM – 12,31


16/655
ZM revokuje usnesení o vydání regulačního plánu Města Železná Ruda, místní části Špičák.
Pro: 8
Zdržel se : p. Mach


16/656
ZM schvaluje snížení podlažnosti objektu penzion Jezerka o jedno podlaží ( stávající podlažnost) v regulačním plánu.
Pro: 8
Zdržel se : p. Mach

Pp. Markel a Rodig se vrátili na jednání ZM – 12,36 hod.


16/657
ZM vydává regulační plán Města Železná Ruda, místní části Špičák
Pro: 8
Zdržel se : pp. Mach, Markel, Rodig


16/658
ZM souhlasí se stavbou rod. domu p. L. Šilhavého a V. Bohuslava na p.č. 217/26 v k.ú. Špičák.
Pro: 8
Zdržel se: pp. Markel, Drahorádová, Kořán


16/659
ZM souhlasí s přístavbou  rod. domu p. Šimlíka Václava st. a ml., na st.p.č. 362/24 v k.ú. Špičák.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Drahorádová, Kořán


16/660
ZM souhlasí s dodatkem č.1 ke zřizovací listině ZŠ ze dne 5.3.2002, viz. příloha č.1.
Pro: 9
Zdržel se : pp. Markel, Rodig
16/661
ZM schvaluje rozpočtové úpravy RO č.8, viz. příloha č.2.
Pro: 7
Zdržel se : pp. Markel, Mach,Rodig, Kvapil


16/662
ZM schvaluje přípravu rozpočtu na sanaci objektu správní budovy fotbalového hřiště.
Pro: 10
Zdržel se : p. Papež


16/663
ZM schvaluje do rozpočtu na r. 2008 částku 160 000,-Kč pro kynologický klub s tím, že bude vytvořena smlouva o spolupráci s Městem Železná Ruda o zřízení samostatně přístupných kotců pro odchycené psy.
Pro: 9
Zdržel se: pp. Roubal, Kvapil


16/664
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2008, rozpočet je přebytkový, viz. příloha č.5.
Pro: 8
Zdržel se : pp. Rodig, Markel, Kvapil


16/665
ZM schvaluje prodloužení smlouvy se společností Sitour na provoz kamery s podmínkou, jednání o tvorbě smlouvy s optimalizací provozu kamery.
Pro: 9
Proti: Ing. Horek
Zdržel se: p. Drahorádová


16/666
ZM bere na vědomí navýšení ceny za odvoz odpadů o 8% - Dodatek č.2 k příloze č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1000100 ze dne 2.12.2005, viz. příloha č.3.

16/667
ZM bere na vědomí kontrolu hospodaření školy provedenou finančním výborem, viz. příloha č.4 .Ing. Milan Kříž                                                    Ing. Michal Šnebergr
místostarosta                                                        starosta