Nařízení Města Železná Ruda

N A Ř Í Z E N Í   M Ě S T A   Ž E L E Z N Á   R U D A

 

 

kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území Města Železná Ruda

 

 

Rada Města Železná Ruda na základě svého usnesení č.33/363 ze dne 19.11.2001 vydává podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce

 

 

Článek 1

Vymezení pojmů

 

 1. Za místní komunikace se pro účely této vyhlášky považují veškeré pozemní komunikace sloužící převážně místní dopravě na území obce jako jsou náměstí, parkovací a odstavné plochy, chodníky, průchody, autobusové zastávky, cyklistické stezky apod. Tyto komunikace jsou přístupné každému  bez omezení a slouží obecnému užívání.
 2. Centrem města se pro účely této vyhlášky rozumí:  Klostermannovo nám., Tř. 1. Máje, Šumavská ul., Sklářská ul., U Řezné,  K Řezné, Krátká ul., Sportovní ul., Zahradní ul., Špičácká ul.,  Pancířská ul., Příčná ul.,  Belvederská ul., ul. Ant. Kašpara, Nad Rybníkem,  Kralovácká, ul. K Samotám.
 3. Zásobováním provozoven v centru města se rozumí neprodlené naložení a vyložení zboží (materiálu), které vzhledem k objemu, množství nebo hmotnosti nelze přepravit jinak než motorovým vozidlem
 4. Pojem stání a zastavení silničního motorového vozidla je přesně definován platným předpisem o pravidlech silničního provozu.
 5. Za vrak vozidla se považuje každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.
 6. Vyhrazením trvalého parkovacího místa se rozumí vyhrazení takového místa pro určité silniční motorové vozidlo na místní komunikaci nebo její  součásti označené  předepsaným dopravním značením. Vyhrazení trvalého parkovacího místa je zvláštním užíváním místní komunikace a jeho zpoplatnění je stanoveno obecně závaznou vyhláškou.
 7. Zvláštní režim dopravy v centru města upravuje způsob užívání místních komunikací, stání silničních vozidel a stanoví opatření k zachování veřejného pořádku v centru města.

 

 

Článek 2

Stání vozidel na území města

 

 1. Na území města se zakazuje stání silničních motorových vozidel na veřejných prostranstvích mimo plochy, které jsou k tomu určeny, a mimo plochy sloužící silničnímu provozu v rámci platných předpisů.
 2. Na celém katastrálním území Města Železná Ruda se po skončení pracovního výkonu zakazuje na veřejném prostranství odstavování a stání všech vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t, přípojných vozidel, maringotek, traktorů a podobně mimo stanovená místa.
 3. Na žádost vlastníka silničního motorového vozidla lze poskytnout vyhrazené trvalé parkovací místo. Na vyhrazení takového místa k stání silničního motorového vozidla není právní nárok. Přidělování a zpoplatnění se provádí ve smyslu obecně závazné vyhlášky.

Zdravotně postiženým občanům, držitelům průkazu ZTP a  ZTP/P lze poskytnout trvalé vyhrazené parkovací místo k stání motorového vozidla pouze v případě nezbytného zajištění potřeb občana z důvodu jeho imobility, pokud je tento občan vlastníkem daného vozidla a držitelem řidičského oprávnění.

 1. Město Železná Ruda svým nařízením ze dne 30. 8. 2001 vymezilo místní komunikace a jejich úseky ke stání silničních motorových vozidel, a to na dobu nejvýše 24 hodin. Vymezené místní komunikace lze ke stání užít pouze za úhradu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Každý uživatel uvedených parkovišť je povinen provést úhradu za stání motorového vozidla nejpozději při započetí užívání místa ke stání. Místní komunikace určené ke shora uvedenému stání budou označeny dopravními značkami a dalším značením dle platných předpisů.
 2. Úhrada za stání motorového vozidla na daném parkovišti není úhradou za žádné                                                        služby, zejména za hlídaní vozidla, převzetí odpovědnosti za způsobené škody na vozidle a podobně, ale zpoplatněním stání ve smyslu platných předpisů.
 3. Vlastník či uživatel vozidla je při dlouhodobém stání vozidla povinen osobě zodpovídající za úklid města, provádění plánovaných oprav povrchů komunikací, sítí apod. umožnit provedení této činnosti. Provádějící osoba je v takovém případě  povinna týden před zahájením této činnosti umístit v daném úseku komunikace či prostranství přenosnou dopravní značku s uvedeným termínem provedení činnosti.
 4. Stání na parkovištích s parkovacím kotoučem je povolené pouze na dobu uvedenou na dopravní značce. Řidič je povinen umístit za předním sklem na viditelném místě parkovací kotouč s vyznačením času začátku stání. Postupné měnění údajů na parkovacím kotouči po dobu stání je zakázáno.

 

 

Článek 3

Vjezd motorových a ostatních vozidel na chodník, travnaté plochy a nezpevněné plochy

 

 1. Tam, kde to není dopravními značkami výslovně povoleno, je vjezd, stání a zastavení na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro cyklisty, travnaté a jiné nezpevněné plochy zakázáno. To neplatí, jde-li  o přejíždění  za účelem vjezdu a výjezdu do a z garáže, dvora, domu, zahrady apod.
 2. Na místní komunikace, které nejsou určeny k provozu vozidel, je vjezd zakázán.
 3. Zakazuje se jízda na kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích a jiných nemotorových prostředcích na chodnících a veřejných prostranstvích s výjimkou cest a ploch k tomuto účelu určených a označených a nad rámec stanovený příslušnými předpisy.
 4. Zakazuje se jízda na saních, bobech a podobných prostředcích na pozemních komunikacích na katastrálním území Města Železná Ruda.

 

 

 

Článek 4

Vraky vozidel

 

 1. Na místní komunikace na území Města Železná Ruda je zakázáno umisťovat vraky vozidel.
 2. Zjistí-li příslušný orgán Městského úřadu takové vozidlo, bude nadále postupováno ve smyslu §19, odst. 3 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vlastník vraku je povinen po odstranění vraku na vlastní náklady neprodleně upravit do náležitého stavu část místní komunikace, na které byl vrak umístěn, případně podle podmínek stanovených příslušným odborem městského úřadu. Neučiní-li tak, bude provedena úprava  místní komunikace na náklady vlastníka vraku.

 

            

Článek 5

Odstraňování ostatních vozidel

 

 1. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu nebo brání-li provedení plánovaného úklidu komunikace, opravě sítí či jiné akci, řádně ohlášených dle § 19, odst. 5 zákona ČR č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odstraní vozidlo vlastník dané komunikace ve smyslu § 19, odst. 6 výše citovaného zákona po projednání s Policií ČR.
 2. Náklady spojené s odstraněním silničních vozidel uvedených v odstavci 1 tohoto článku budou vlastníkovi vozidla účtovány ve smyslu § 19, odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 6

Schůdnost  a sjízdnost místních komunikací

 

 1. Za škody způsobené technickým stavem chodníků a stezek pro pěší zodpovídá jejich vlastník. Za škody způsobené  závadou ve schůdnosti podle odst. 2 tohoto článku zodpovídá jejich vlastník. Za škody způsobené závadou ve schůdnosti podle odst. 2 tohoto článku zodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti.
 2. Závady ve schůdnosti chodníků (pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem) je v zastavěné části města povinen neprodleně odstranit vlastník k chodníku přilehlé nemovitosti.

 

 

Článek 7

Zvláštní režim v centru města

 

 1. Do centra města platí omezení vjezdu všem vozidlům s celkovou hmotností nad 6 t kromě linkových autobusů. Ostatním vozidlům nad povolenou hmotnost je vjezd do centra města zakázán. Trvalou výjimku mají komunální a zásahová vozidla.

 

 1. Stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích  v centru města osobám s bydlištěm nebo sídlem v dané oblasti – rezidentní parkování je upraveno čl. 3 Nařízení Města Železná Ruda, kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky ke stání motorových vozidel ze dne  30. 8. 2001.

Článek 8

Zásobování v centru města

 

 1. Zásobování v centru města lze provádět výhradně vozidly s celkovou hmotností do 6 t. Výjimku může vydat pouze příslušný dopravní inspektorát Policie ČR.
 2. Zásobovací vozidlo může stát před provozovnou pouze po dobu naložení nebo vyložení zboží či materiálu.
 3. Omezení na dobu naložení či složení materiálu  podle odst. 2 tohoto článku  se vztahuje i na vozidla zajišťující v centru města stavební činnost.
 4. Po celou dobu zásobování musí zůstat  zachována průjezdnost vozovky ve smyslu předpisu  o pravidlech silničního provozu.

 

 

Článek 9

Účelové komunikace

 

 1. Účelové komunikace v majetku Města Železná Ruda jsou pozemními komunikacemi ve smyslu § 7, odst. 1 zákona ČR č. 13/1997 Sb. a po projednání s DI Policie ČR mohou být označeny příslušnými dopravními  značkami, upravujícími podmínky provozu na těchto komunikacích.
 2. Město Železná Ruda  může upravit či omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci  a stanovit jejím uživatelům podmínky užívání dané komunikace,  pokud jsou nutné k ochraně zájmů Města Železná Ruda.
 3. Podmínky stanovené pro užívání účelových komunikací budou v jednotlivých případech projednány a schváleny Radou města

 

 

 Článek 10

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Při porušení povinností  stanovených  touto vyhláškou mohou být uloženy sankce dle platných právních předpisů.
 2. Výjimku z čl. 7 odst. 1 a čl. 8, odst. 1 může v odůvodněných případech stanovit příslušný DI Policie ČR. O výjimku musí předem požádat fyzická či právnická osoba, pro kterou má být úkon daným silničním motorovým vozidlem proveden. Po celou dobu úkonu musí mít motorové vozidlo na viditelném místě za předním sklem umístěné označení o výjimce. Za umístění označení výjimky nese odpovědnost řidič vozidla, za vyřízení a zajištění výjimky na DI Policie ČR nese odpovědnost osoba, která ji má dle této vyhlášky zajistit.

 

                                                                                     V.Drahorádová

                                                                                      starostka města

 

 

S A Z E B N Í K    F I N AN Č N Í CH    Ú H R A D

K   N A Ř Í Z E N Í   M Ě S T A   Ž E L E Z N Á   R U D A

 

schválený na zasedání Rady Města dne 19.11.2001, jako součást nařízení Města Železná Ruda č. 33/363,  kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území Města Železná Ruda

 

Úhrada :

1)     za stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách

2)     za stání silničního motorového vozidla v centru města osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti

 

     Sazby v čl. l jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 526/1990 Sb., zákona o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

     Sazby v čl. 2 jsou stanoveny v  souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 525/1990 Sb., zákona o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 1

Stání silničního motorového vozidla   na parkovacích plochách

     

Úhrada vyměřená dle čl. 2 odst. 4 Nařízení Města Železná Ruda č. 33/363, kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území Města Železná Ruda

 

Úhrada je vyměřena dle ceny v příslušném parkovacím automatu nebo u provozovatele

 

 

Článek 2

Stání silničních motorových vozidel v centru města osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti

 

Úhrada vyměřena dle čl. 7, odst. 3 Nařízení Města Železná Ruda, kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území Města Železná Ruda.

 

a)     za osobní automobil občana s trvalým bydlištěm                            50,-- Kč/rok/vozidlo

v dané zóně centra města, pokud není vozidlo

používáno k podnikatelským účelům – firemní vozidlo

 

      b)  za osobní automobil pro podnikatele se sídlem                           2 000,-- Kč/rok/vozidlo 

firmy, provozovnou či jinou aktivitou v dané zoně a za osobní

firemní vozidlo občana s trvalým bydlištěm v dané zoně

( l vozidlo na firmu – podnikatele)

 

c)     dodávkový automobil o celkové hmotnosti do 3 500 kg            3 000,-- Kč/rok/vozidlo   

celkové hmotnosti pro podnikatele se sídlem firmy či provozovnou

v dané zóně ( l vozidlo na firmu)

 

 

Dovolují-li to parkovací podmínky a dopravní situace, lze povolit stání pro další vozidlo.