ZÁPIS z veřejného zasedání ZM č

ZÁPIS  z veřejného zasedání ZM č.9

ze dne 28.7.2003, které se konalo v 17,00 hod.

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Kontrola usnesení
  3. Volba komise pro výběrové řízení – ČOV Hojsova Stráž
  4. Výběr společnosti pro provedení výběrového řízení ČOV Hojsova Stráž
  5. Smlouva o smlouvě budoucí – Samoty
  6. Privatizace bytových a nebytových jednotek
  7. Změna rozpočtu
  8. Zprávy výborů
  9. Ostatní
  10. Závěr

 

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení: p. Toul, Chalupský. 9 hlasů pro

ZM schvaluje ověřovatele zápisu : Ing. Bárta, p. Růžička. 9 hlasů pro

ZM jmenuje zapisovatelku : p. Suková.

 

 

2. Kontrola usnesení nebyla provedena.

 

3. Volba komise pro výběrové řízení – ČOV Hojsova Stráž

 

ZM jmenuje komisi pro výběrové řízení ČOV Hojsova Stráž : starosta, místostarostové, Mgr. Tomšíček, Ing. Dráb, Ing. Zahradníková, p. Betinec, 1 zástupce Ministerstva životního prostředí.

 

4. Výběr společnosti pro provedení výběrového řízení ČOV Hojsova Stráž

 

ZM schvaluje firmu PROVOD pro zpracování výběrového řízení na akci: ČOV a kanalizace Hojsova Stráž.

9 hlasů pro

Zodp.: p. Holý

Termín: 15.8.2003

 

 

17,35 hod. přišla MUDr. Bártová na jednání ZM.

 

 

 

 

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí - Samoty

 

ZM schvaluje vypracování smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části parcely p.č. 456/8 v k.ú. Železná Ruda firmě MUSITOP s.r.o. na výstavbu jímání vody a trafostanice – max. výměra 600 m2 za cenu 80,-Kč/m2 – přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem zaměření stavby.

9 hlasů pro, l se zdržel

Zodp.: Mgr. Tomšíček, starosta

 

 

6. Privatizace bytových a nebytových jednotek

 

ZM schvaluje prodej garáží v č.p. 330, 331, 48 v Železné Rudě za cenu:

-         samostatná garáž 110 000,-Kč

-         dvojgaráž             130 000,-Kč

 

   

č.p. 330 – č. 1 – p. Hanzák

                 č. 2 – p. Zeman

                 č. 3 – p. Vlášková

                 č. 4 – p. Opletal, p. Valenta (dvojgaráž)

 

č.p. 331 -  č. 1 – p. Váca, p. Jirák (dvojgaráž)

                 č. 2 -  p. Sáblová

                 č. 3 -  p. Bláhová

                 č. 4 -  p. Lehečková, p. Bechyně (dvojgaráž)

 

č.p. 48  -    č. 1 -  p. Kučera

 

10 hlasů pro

ZM schvaluje, aby jednáním ohledně privatizace bytů – č.p. 368, 372, 373 byla pověřena komise : starosta, místostarosta, p. Holý.

10 hlasů pro

 

 

7. Změna rozpočtu

 

Ing. Dráb předložil ZM změnu rozpočtu.

ZM schvaluje změnu rozpočtu vypracovanou Ing. Drábem dne 22.7.2003.

9 hlasů pro, l se zdržel

 

 

8. Zprávy výborů

 

Pan Skřivan předložil zprávu kontrolního výboru /připomínky k ÚP/

 

Osadní výbor Hojsova Stráž – připomínky k ÚP.

 

 

 

9. Ostatní

 

- ZM schvaluje mimořádnou odměnu starostovi Města Železná Ruda p. J. Vonáskovi ve výši 1 měsíčního platu.

9 hlasů pro, l se zdržel

Termín: nejbližší termín

Zodp.: Ing. Dráb

 

 

- Žádost o vytvoření místa asistentky P. Zemanové pro tělesně postiženého chlapce /A. Pomezný/ - finanční náklady zajistí úřad práce.

 

ZM ukládá tajemníkovi MěÚ Železná Ruda prověření žádosti p. Petry Zemanové ze dne 23.7.2003 na vytvoření pracovního místa – asistentka tělesně postiženého chlapce.

Zodp.: tajemník

Termín: 30.8.2003

 

Pan Toul přečetl návrh usnesení ZM. 10 hlasů pro

 

Ing. Michal Šnebergr                                                 Jiří Vonásek

místostarosta                                                              starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Bárta                                                          Josef Růžička