USNESENÍ z veřejného zasedání

 

USNESENÍ  z veřejného zasedání

ZM č. 4  ze dne 10.2.2003, které se konalo

v 17,00 hod. v jídelně ZŠ

 

 

Přítomni :  dle prezenční listiny

 

Program:

 

  1. Kontrola usnesení

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

  1. Stavební uzávěry

 

  1. Zadání změny územního plánu č. 3 – Hojsova Stráž

 

  1. Parkovací systém

 

  1. Pracovní místa na MěÚ

 

  1. Majetkové záležitosti

 

  1. Vyhláška Města Železná Ruda

 

  1. Změna jednacího řádu ZM

 

10.Rekonstrukce budovy MěÚ na zdravotnické zařízení

 

11.Ostatní

 

12.Usnesení

 

13.Závěr

 

4/46

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM.

 

 

 

4/47

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení: p. Toul, p. Straka.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Bárta, p. Pavel.

ZM jmenuje zapisovatelku: p. Suková.

 

 

4/48

ZM schvaluje zrušení stavební uzávěry v k.ú. Špičák.

Zodp.: stavební úřad

Termín: ihned

 

4/49

ZM schvaluje ponechání stavební uzávěry v k.ú. Alžbětín.

 

 

4/50

ZM odkládá povolení ze stavební uzávěry pro p. Jaroslava Svobodu z důvodu nutnosti vyjádření a souhlasu zpracovatele regulačního plánu Alžbětín.

Termín: do příštího ZM

 

4/51

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Alžbětín – p. Haušild.

Zodp.: stavební úřad

Termín: ihned

 

4/52

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Hojsova Stráž – společnost HILTRENT.

 

 

4/53

ZM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry Hojsova Stráž – p. Zd. Bouzek.

 

 

4/54

ZM schvaluje jednatele parkovacího systému za Město Železná Ruda – Ing. Drába.

 

 

4/55

ZM schvaluje zrušení odboru „Informační středisko Železná Ruda“ a zařazení pracovníků odboru do oddělení sekretariátu, který podléhá tajemníkovi MěÚ.

Termín: od 11.2.2003

 

4/56

ZM schvaluje zrušení funkce – vedoucí odboru informačního centra.

Termín: od 11.2.2003

 

 

4/57

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 29/5 v k.ú. Železná Ruda p. Vláškové za cenu 80,-Kč/m2.

Zodp.: majetkový odbor

 

4/58

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 207/6 v k.ú. Železná Ruda manž. Čapkovým ze cenu

1 000,-Kč/m2.

Zodp.: majetkový odbor

 

4/59

ZM ukládá majetkovému odboru prověření přilehlé komunikace parc.č. 413/2 v k.ú. Železná Ruda a odkládá žádost manž. Klausových o prodej pozemků parc. č. 413/116 a 413/117 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.:majektový odbor

Termín: 28.2.2003

 

4/60

ZM schvaluje koupi pozemku parc.č. 557/3 v k.ú. Železná Ruda Městem Železná Ruda od Státního statku Křimice.

Zodp.: majetkový odbor

Termín. 28.2.2003

 

4/61

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 297/28 v k.ú. Špičák paní Urbanové a p. Mazínovi za cenu 80,-Kč/m2.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 28.2.2003

 

4/62

ZM schvaluje prodej bytu p. Dudové – Železná Ruda 331 za cenu 59 216,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín. 15.3.2003

 

4/63

ZM schvaluje pronájem 2 místností pro paní Zvěřinovou v objektu býv. I. st. ZŠ.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: ihned

 

4/64

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku k ochraně veřejného zdraví před hlukem a vibracemi a k některým opatřením zajišťujícím veřejný pořádek.

 

 

4/65

ZM schvaluje změnu jednacího řádu ZM.

 

 

4/66

ZM schvaluje podmínky na rekonstrukci budovy MěÚ za účelem zřízení zdravotnického  zařízení s rozšířením o bod 13) a smluvní pokuty v bodě 9).

Zodp.: tajemník, vyvěsit na 15 dní

 

 

 

4/67

ZM schvaluje zadání změny územního plánu č. 3 – Hojsova Stráž včetně zapracování návrhu pana Bečváře a připomínek Osadního výboru Hojsova Stráž.

Zodp.:stavební úřad

Termín: 15.3.2003

 

 

4/68

ZM schvaluje zástavu objektů č.p. 6, 10 a 153 Železná Ruda z důvodu čerpání úvěru na rekonstrukci ČOV a kanalizační řady v obci Hojsova Stráž.

Zodp.: ekonom

Termín:15.3.2003

 

4/69

ZM schvaluje, aby p. Lučan uhradil penále ve výši 110 250,-Kč dle přísl. ustanovení nájemní smlouvy (smluvní pokuta).

Zodp.: ekonom

Termín: 14.2.2003 – informovat p. Lučana

 

4/70

ZM schvaluje fin. odměny komisi pro projednávání přestupků za rok 2002 dle předloženého návrhu.

Zodp.: ekonom

Termín: 14.2.2003

 

4/71

ZM schvaluje změnu rozpočtového provizoria na rok 2003 v částce 80 000,-Kč pro SDH Železná Ruda.

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                        Jiří Vonásek

Místostarosta                                                                     starosta