USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č. 2

 

ze dne 25.11.2002, které se konalo v 17,00 hod. v aule ZŠ

 

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

 

1.   Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele. Jednací řád ZM.

2.            Kontrola usnesení

3.            Parkovací systém

4.            Kontokorent

5.            Nařízení Města, kterým se zřizuje plán zimní údržby komunikací

6.            Odměny neuvolněným členům ZM

7.   Orgány Města – komise  a výbory

8.            Majetkové záležitosti

9.   Změna v zápisu v obchodním rejstříku

10. Různé

 

 

2/14

ZM schvaluje komisi pro usnesení ve složení : Ing. Bárta, p. Toul.

 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Skřivan.

 

ZM jmenuje zapisovatelku : p. Šebelíková.

 

 

2/15

ZM odkládá projednání jednacího řádu ZM na příští jednání.

 

 

2/16

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ZM č. 1.

 

 

2/17

ZM schvaluje komisi pro jednání o parkovacím systému : starosta, oba místostarostové, p. Pavel, p. Horek, p. Hrbek, p. Suk a člen bytové komise.

 

 

 

 

 

2/18

ZM projednalo podmínky poskytnutí kontokorentního úvěru  a schvaluje přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 3 mil.Kč. Zároveň schvaluje zajištění KTK úvěru zástavním právem k nemovitosti mateřské školy na st.parcele č. 456 a budoucími rozpočtovými příjmy města.

 

 

2/19

ZM schvaluje nařízení města – plán údržby silnic a komunikací:

      -    s úpravou 24 hod. denně  -  II.d)

-         ul. K Samotám a ul. J. Vojty  - I. pořadí

-         první cesta k nádraží Špičák pak ostatní

-         Hojsova Stráž – I. – 1, 3, 4, 5, 7

                                       II. – 2, 6

                                       III. – na objednávku

Zodp.: maj. odbor

Termín: 10.12.2002

 

 

2/20

 

ZM schvaluje mzdu pro:

-         místostarosty       7 500,-Kč

-         předsedy výborů 1 010,-Kč

-         členy ZM               300,-Kč

 

 

2/21

 

ZM určuje a schvaluje komise a předsedy komisí:

-         komise bytová – p. Markel

-                     stavební – Ing. Bárta

-                     CR – p. Fischer

-                     kulturní a sociální + soc. a ochrana mládeže – p. Drahorádová

-                     sportu a mládeže – Ing. Janďura

-                      přestupková – zůstává Mgr. Maštera

 

 

2/22

ZM schvaluje odprodej p.p.č. 1264/10 v k.ú. Hojsova Stráž o výměře 776 m2 za cenu 400,-Kč/m2. Když nedojde k odprodeji, projednat nájem.

Zodp.: maj. odbor

Termín : trvale

 

 

2/23

ZM schvaluje odprodej palivového dřeva z Alpalouky ze cenu 100,-Kč/m prost. P. Votrubovi.

Zodp.: maj. a ekonom. odbor

Termín: ihned

 

 

2/24

ZM schvaluje převzetí p.p.č. 69/30 v k.ú. Železná Ruda a p.p.č. 59/36 v k.ú. Železná Ruda odkoupit za cenu odhadní od Policie ČR.

Zodp.: maj. odbor

Termín: 15.12.2002

 

 

 

 

2/25

ZM odkládá prodej p.p.č. 413/102 v k.ú. Železná Ruda z důvodu zjištění a doložení, kdo dal dřív žádost z dvou žadatelů/ p. Makalouš, p. Čechura/. Odprodej za cenu 1 300,-Kč/m2.

Zodp.: maj. odbor

Termín: do příštího ZM

 

 

2/26

ZM schvaluje změnu notářského zápisu s.r.o. Služby města:

      -     jméno starosty

-         odst. 5 Valná hromada – členové ZM

Zodp.: starosta

Termín: 6.12.2002

 

 

2/27

ZM souhlasí s prodejem nápojů při večerním lyžování ve SA Špičák.

Zodp.: správní odbor

Termín: 6.12.2002

 

 

2/28

ZM souhlasí s proplacením dovolené p. Drahorádové – 4 dny.

Zodp.: ekonom

Termín: ihned

 

 

2/29

ZM souhlasí se zahájením vymáhání dlužných částek městu i za cenu soudního řízení.

ZM určuje neustálé sledování dlužníků – odpovídá ekonom a ved. správy majetku.

Termín: trvale

 

 

2/30

ZM ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru projednání na Vodospolu s.r.o. vyhodnocení hospodaření za 1. pol. roku 2002.

Termín: 15.12.2002

 

 

 

 

2/31

ZM schvaluje předsedu Osadního výboru v Hojsově Stráži Ing. Kříže.

 

 

 

Vladimír Šimčík                   Ing. Michal Šnebergr                         Jiří Vonásek

místostarosta                         místostarosta                                     starosta