USNESENÍ

USNESENÍ

z veřejného zasedání ZM č. 14 ze dne 3.6.2004, které

se konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

PŘÍTOMNI:  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola usnesení
 3. Závěrečný účet a finanční záležitosti
 4. Doplnění finančního výboru
 5. Majetkové záležitosti
 6. Změna ÚP Špičák – lanovka na Pancíř
 7. Parkovací systém
 8. Změna vyhlášky města
 9. Železnorudské slavnosti
 10. Zprávy výborů
 11. Různé
 12. Usnesení
 13. Diskuse

 

 

14/276

ZM schválilo komisi pro usnesení: p. Toul, Ing. Bárta.

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Růžička, p. Markel.

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková.

 

14/277

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení, všechny body průběžně plněny.

 

14/278

ZM projednalo závěrečný účet v souladu s odstavcem 7 § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením města s výhradou. K odstranění nedostatku vyplývajícího z výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003 přijímá město následující opatření:

-         provést opravu ocenění pozemků v evidenci pozemků podle zjištění uvedeného ve zprávě o přezkoumání hospodaření

 

Ekonom na příští poradě ZM odpoví na tyto dotazy:

-         FJ SRK

-         Výše poplatku za ubytování

-         Schodek cca 1 mil. Kč

Zodp.: ekonom

Termín: 11.6.2004

 

 

14/279

ZM schvaluje příspěvek na domov důchodců pro p. Mužíkovou.

Zodp.: ekonom

Termín: 11.6.2004

 

14/280

ZM schvaluje ceník za poskytované služby předložený správním odborem, viz. příloha č.1.

Zodp.: správní odbor

Termín: 15.6.2004

 

14/281

ZM schvaluje prominutí poplatku panu Tomáši Konigovi ve výši 8 799,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 11.6.2004

 

14/282

ZM schvaluje odměnu 10 000,-Kč panu Šimčíkovi.

Zodp.: ekonom

Termín: 12. 7. 2004

 

14/283

ZM schvaluje příspěvek pro důchodce na obědy v době prázdnin ve výši 20,-Kč/den.

Zodp.: ekonom

Termín: 30. 9. 2004

 

14/284

ZM schvaluje příspěvek na zimní údržbu komunikace na Brčálník p. Hůfovi ve výši 20 000,-Kč.

Zodp.: ekonom

Termín: 30.6.2004

 

14/285

Doplnění finančního výboru.

ZM nebyl předseda zvolen.

 

V opakované volbě byl zvolen předseda finančního výboru p. Markel.

 

14/286

ZM schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 413/24 a 413/2 v k.ú. Železná Ruda za cenu 100,-Kč/m2 p. Neužilovi.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2004

 

14/287

ZM schvaluje vypořádání pozemků s firmou Povodí Vltavy s.p.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 30.6.2004

 

 

 

14/288

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 404 v k.ú. Železná Ruda.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 15.6.2004

 

14/289

ZM schvaluje odkoupení pozemků č. 58/1 v k.ú. Železná Ruda za odhadní cenu.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.7.2004

 

14/290

ZM schvaluje odkoupení pozemku u koupaliště v Železné Rudě od Státního statku Křimice ve výměře 10 224 m2 za cenu 231 770,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.7.2004

 

14/291

Změna ÚP Špičák – lanovka na Pancíř.

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda. Předmětem změny bude stabilizace nové lanové dráhy Špičák – Pancíř a využití okolních ploch pro bobovou dráhu a lyžařskou sjezdovku + letní a zimní využití. Zpracování změny bude zadáno Ing. arch. Salabovi za cenu 48 000,-Kč.

 

14/292

Parkovací systém.

ZM schvaluje odkoupit 80% podílu fi CZECH INFOLAIN ze společnosti ZR City Servis.

ZM souhlasí s cenou za podíl 3 990 000,-Kč.

ZM revokuje usnesení č. 13/273.

ZM schvaluje zastupování města na valné hromadě ZR City Servis starostou p. Vonáskem.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně

 

14/293

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 dle přílohy č. 2.

Zodp.: ekonom

Termín: 30.6.2004

 

14/294

ZM bere na vědomí informaci o konání Železnorudských slavností 6. – 7.8.2004.

 

14/295

ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a schvaluje plán činnosti KV v r. 2004 dle přílohy č. 3.

 

14/296

ZM zamítá žádost pana Trunga na povolení tržnice v prostoru bývalé pekárny Alžbětín.

 

14/297

ZM schvaluje pořadí výběrového řízení na provádění stavebních úprav demolice a přístavby objektu č.p. 26 Železná Ruda v pořadí:

 1. Stavební podnik Klatovy a.s.
 2. Lesní stavby s.r.o.
 3. Prostav CZ s.r.o.
 4. ZETES Klatovy s.r.o.

 

14/298

ZM schvaluje žádost o příspěvek 25 000,-Kč na profesionální hasiče.

 

14/299

ZM schvaluje nákup vozidla pro Hasiče Železná Ruda v pořadí:

 1. NISSAN Patrol – Roto Plzeň s.r.o.
 2. NISSAN Patrol – NISSAN Praha s.r.o.
 3. MITSUBISHI PAJERO – Auto-moto servis Kašovice

a dodávku nástavby v pořadí:

 1. Spitfire Havlíčkův Brod
 2. THT Polička
 3. SPS – THZ Slatiňany

 

14/300

ZM pověřuje starostu zasláním pozvánek všem členům ZM na společné zasedání ZM Železná Ruda a ZM B. Eisensteinu dne 24.6.2004.

Zodp.: starosta

Termín: 11.6.2004

 

14/301

ZM bere na vědomí informaci o upomínce na zaplacení částky 2 253 EUR fi FAIR Guide a pověřuje právníka k prošetření oprávněnosti tohoto finančního nároku.

 

14/302

ZM bere na vědomí zprávu z jednání starostů a obcí na Modravě a požaduje solení mezinárodní silnice I/27 Železná Ruda – Javorná a silnice II/190 Špičák-Hojsova Stráž včetně obcí.

 

 

Ing. Šnebergr Michal                                                     Vonásek Jiří

místostarosta                                                                  starosta