USNESENÍ

 

USNESENÍ

z veřejného zasedání ZM č. 13 ze dne 4.3.2004, které se konalo v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

 

PŘÍTOMNI :  dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování  zapisovatele

2.Kontrola usnesení

3.Doplnění zastupitelstva města

4.Rozpočet 2004

5.Finanční záležitosti

6.Majetkové záležitosti

7.Revokace usnesení

8.Služby Města s.r.o. – změna Valné hromady

9.Různé

 

 

13/245

ZM schválilo program jednání, rozšířený o jeden bod : zprávy výborů.

 

13/246

ZM schválilo komisi pro usnesení ve složení : p. Skřivan, p. Zíka. 

ZM schválilo ověřovatele zápisu : p. Růžička, Ing. Bárta.

ZM jmenovalo zapisovatelku : p. Šebelíková.

 

13/247

Kontrola usnesení – všechny body byly splněny.

 

13/248

Za odstupujícího člena ZM p. Pavela bylo po složení slibu ZM doplněno p. Markelem.

 

13/249

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2004. Příloha č.1.

 

13/250

ZM schvaluje:

-         čerpání  dotace 12 300 000,-Kč na výstavbu ČOV Hojsova Stráž

-         čerpání půjčky 4 100 000,- Kč  s 1,5 % úrokem na výstavbu ČOV z prostředků státního fondu životního prostředí. Zastupitelé souhlasí se zajištěním půjčky zřízením zástavního práva k nemovitosti na st.p.č. 199 č.p. 12 v k.ú. Železná Ruda

-         kontokorentní úvěr 5 000 000,-Kč k financování projektů lanové dráhy Špičák – Pancíř  včetně zasněžování. Zástavní právo k nemovitostem – objekt mateřské školy na st.p.č. 456 včetně pozemkové parcely č. 66/2 /louka/

Zodp.: majetkový odbor

Termín: průběžně

 

13/251

ZM  schválilo poskytnutí příspěvku pro p. Juhovou Alžbětu, nar. 9.11.1916, bytem Sportovní 67 , Železná Ruda  ve výši 9 277,-Kč na umístění do Domova důchodců v Újezdci.

Zodp.: ekonom

 

13/252

ZM schvaluje prodej pozemků pod lyžařským vlekem Alpalouka – p.p.č. 190/1,3,4,5 a p.p.č. 202 v k.ú. Špičák za podmínky, že bude-li kupující vyzván vlastníky (popř. některým z vlastníků) některé z nemovitostí přístupných též přes výše uvedené p.p.č. 191/1,3,4,5 je povinen uzavřít s nimi smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes tyto pozemky.

P.p.č. 202 prodat bez výše uvedené podmínky.

Zodp.: majetkový

Termín: 10.4.2004

 

13/253

ZM schválilo prodej pozemku p.č. 413/125 o výměře 767 m2 v k.ú. Železná Ruda v lokalitě Samoty za cenu 1 300,-Kč/m2 ve prospěch p. Ing. Petra Skály.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.4.2004

 

13/254

ZM revokuje usnesení č. 7/116 ze dne 21.5.2003 (zrušení prodeje p.p.č. 413/119 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch p. Makalouše) a částečně revokuje usnesení č. 11/195 ( zrušení prodeje p.p.č. 413/36 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch manželů Babkových).

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.4.2004

 

13/255

ZM schválilo prodej p.p.č. 413/119 v k.ú. Železná Ruda ve prospěch manželů Babkových za cenu 1 300,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.4.2004

 

13/256

ZM schválilo prodej p.p.č. 413/36 o výměře 1 053 m2 v k.ú. Železná Ruda za cenu 1 300,-Kč/m2 p. Štěpánkovi.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.4.2004

 

13/257

ZM zamítlo směnu pruhu p.p.č. 69/42 v k.ú. Železná Ruda o šíři 1,5 v délce odpovídající hranici pozemků ve vlastnictví p. Balouna za část p.p.č. 69/31 a 562/30 v k.ú. Železná Ruda s tím, že rozdíl směňovaných pozemků by p. Baloun doplatil.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 25.3.2004

 

13/258

ZM neschválilo žádost manželů Bláhových o odkoupení areálu bývalé ČOV na Špičáku pod parkovištěm Kaskády z důvodu záměru v ÚP (vybudování autocampingu).

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 25.3.2004

 

13/259

ZM  zamítlo žádost p. Keplera a Hollera o odkoupení části p.p.č. 297/2, 29 v k.ú. Špičák za účelem vybudování parkoviště. Důvod: město bude potřebovat pozemek pro vlastní využití při plánované rekonstrukci lanové dráhy.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 25.3.2004

 

13/260

ZM schvaluje odprodej bytu manž. Kobzovým v č.p. 365, byt. č. 9 za cenu 142 020,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.4.2004

 

13/261

ZM souhlasí s odkoupením vlastnického podílu od Ministerstva vnitra v č.p. 368, 372, 373 v Železné Rudě..

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.5.2004

 

13/262

ZM schvaluje odprodej bytu č. 5 v č.p. 365 p. Řezáčové za 87 108,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.5.2004

 

13/263

ZM souhlasí s odkupem pozemků č. 282/3, 12, 10, 11 v k.ú. Železná Ruda od Státního statku Křimice. Zahájit jednání o podmínkách prodeje včetně ceny.

Zodp.: majetkový odbor, starosta

Termín: 10.4.2004

 

13/264

ZM schvaluje budoucí využití rekonstruovaného objektu č.p. 26 v Železné Rudě následujícím způsobem:

-         1. podzemní podlaží - bezbariérový byt, záchranná služba s garáží

-         1. nadzemní podlaží – lékárna a prodejna zdravotnických potřeb, zubní ordinace, gynekologická ordinace, ordinace praktického lékaře

-         2. nadzemní podlaží, 3. nadzemní podlaží, 4. nadzemní podlaží (podkroví) – byty

ZM schvaluje hradit zčásti náklady rekonstrukce objektu z předplaceného nájemného a pověřuje starostu jednáním o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s předplaceným nájmem na pronájem prostor lékárny a prodejny zdravotnických potřeb s vybraným zájemcem.

Zodp.: majetkový odbor, starosta

Termín: 10.4.2004

 

13/265

ZM schvaluje prodej parcel č. – st.p.č. 159 a část p.p.č. 90/2 /dle situačního plánku v příloze/

p. Sládkovi. Cena 1 500,-Kč/m2 + věcné břemeno na přístupovou cestu a náhradní ubytování nájemníků domu č. 153. Nové domy musí odpovídat zastavovací studii.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 10.5.2004

 

13/266

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 12/241 o schválení společností ILF Consulting Engineers, s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti na akci „Železná Ruda, sportovní a rekreační areály“.

ZM souhlasí s tím, že starosta uzavře smlouvu o dílo s Consultingem České spořitelny, a.s. o tom, že vypracuje pro Město Železná Ruda předrealizační část záměru rozvoje Železnorudska obsahující marketingovou studii, finanční proveditelnost záměru a studii podnikatelských příležitostí. Předrealizační záměr rozvoje Železnorudska bude vyhodnocen a upraven do podoby potřebné pro získání prostředků   ze strukturálních fondů EU a ostatních využitelných dotačních a grantových titulů v návaznosti na stanovení této podoby ze strany jednotlivých administrátorů dotací. Celková částka výše uvedené akce  nepřesáhne částku 1 640 000,-Kč.

Zodp.: starosta

Termín: 19.3.2004

 

13/267

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 6/72.

Bytová výstavba v Šumavské  ulici umožní zřízení bytů sociálních a bezbariérových.

 

13/268

 Služby města s.r.o. – změnu valné hromady řeší § 104 zákona o obcích. ZM souhlasí s právním vypracováním jakým způsobem lze provést změnu zápisu v obchodním rejstříku.

 

13/269

ZM doporučuje starostovi zrušit smlouvu s firmou Rekap.

 

Zodp.: starosta

Termín: 31.7.2004

 

13/270

Zpráva kontrolního výboru – viz. příloha č. 2 .  ZM bere na vědomí.

 

13/271

ZM schvaluje odměnu starostovi obce ve výši měsíčního platu.

Zodp.: ekonom

Termín: 31.3.2004

 

13/272

ZM požaduje po p. Šabatovi předložit kompletní zastavovací studii jako podklad pro rozhodnutí ZM. Do studie zapracovat příjezdovou komunikaci, chodník od křižovatky k bytovému domu, parkovací místa , zrušení čerpací stanice a část bytů umožnit k trvalému bydlení.

Zodp.: starosta

Termín: 15.3.2004

 

13/273

ZM zmocňuje k jednání na příští valné hromadě ZR City Service, s.r.o.za Město Železná Ruda Ing. Šnebergra.

Zodp.: místostarosta

Termín: 31.3.2004

 

13/274

ZM ruší stavební výbor pro otázky řešení  stavebních nedostatků Základní školy v Železné Rudě zřízený usnesením č. 7/130.

ZM bere na vědomí zpracování posudku firmou TORION.

ZM souhlasí s vypracováním odborného posudku pro případný soudní spor.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně

 

13/275

ZM schvaluje příspěvek na lékařskou péči první pomoci ve výši 32 896,-Kč ve prospěch Města Nýrska.

Zodp.: ekonom

Termín: 10.4.2004

 

Ing. Šnebergr  Michal                                                                    Vonásek Jiří

místostarosta                                                                                   starosta