USNESENÍ z veřejného zasedání ZM č

 

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZM č. 12

 

ze dne 16.12.2003, které se konalo

 

v 17,00 hod. ve školní jídelně

 

PŘÍTOMNI : dle prezenční listiny

 

PROGRAM:

 

 

     1.  Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

2.     Kontrola usnesení

3.     Revokace usnesení

4.     Sponzorské dary na nákup nového hasičského auta

5.     Finanční záležitosti

6.     Schválení rozpočtového provizoria

7.     Obnovení kontokorentního úvěru na rok 2004

8.     Schválení ceny vodného a stočného na rok 2004

9.     OZV – poplatky

10. Majetkové záležitosti

a.     prodej nemovitostí

b.    privatizace bytů

c.     podmínky uzavírání smluv

     11.Zvýšení pracovních míst Města

     12.Smlouva o spolupráci Města s Mikroregionem, Ředitelstvím ČD a      

          Krajským  úřadem

     13.Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Města

     14.Zprávy výborů

     15.Vítací tabule

     16.Různé

 

12/217

ZM schvaluje komisi pro usnesení: p. Toul, p. Pavel

ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p. Růžička, MUDr. Bártová

ZM jmenuje zapisovatele: p. Šebelíková

 

 

 

 

12/218

ZM bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

 

12/219

ZM schvaluje účelové poskytnutí finančních prostředků formou sponzorských darů na nákup hasičského auta.

Zodp.: ekonom

Termín: průběžně

 

 

12/220

ZM schvaluje rozpočtovou změnu – vrácení neoprávněně vybrané pokuty za hrací automaty – rozhodnutí soudu.

Zodp.: ekonom

Termín: do 10.1.2004

 

 

12/221

ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na odhad majetku fi ZR CITY Železná Ruda s.r.o. za cenu 48 000,-Kč.

Zodp.: starosta

Termín: 31.12.2003

 

12/222

ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2004 dle přílohy č. 1

 

 

12/223

ZM schvaluje obnovení kontokorentního úvěru k běžnému účtu města za podmínek obdobných jako v roce 2003.

Zodp.: ekonom

Termín: 10.1.2004

 

 

12/224

ZM schvaluje navýšení vodného o 1,-Kč a stočného o 1,-Kč počínaje rokem 2004.

 

 

 

 

 

 

12/225

ZM schvaluje žádost o odkoupení bytu paní Hanákové č.p. 370, byt č. 8 za cenu 75 114,-Kč.

Zodp.:  majetkový odbor

Termín: leden 2004

 

 

12/226

ZM revokuje část usn. č. 10/165 týkající se bytu č. 1 v č.p. 370.

ZM schvaluje prodej bytu č.1 v č.p. 370 p. Koppové za cenu 91 927,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: leden 2004

 

 

12/227

7ZM revokuje usnesení č. 11/192 ze dne 13.11.2003.

ZM schvaluje prodej pozemku č. 471/6 v k.ú. Špičák o výměře 360 m2 manž. Černíkovým za cenu 70,-Kč/m2 + cena znaleckého posudku č. 394/03 a dřeviny za 3 230,-Kč.

Zodp.: majetkový odbor

Termín: 31.1.2004

 

 

12/228

ZM schvaluje prodej podkrovního bytu č. 3 v objektu č.p. 361 v Železné Rudě sl. Chroustové za cenu pořizovacích nákladů s předkupním právem pro Město Železná Ruda.

Zodp.: majetkový odbor

 

 

12/229

ZM schvaluje zřízení 2 pracovních míst na provoz sauny- Železná Ruda č.p. 12

Zodp.: tajemník

 

 

12/230

ZM schvaluje vyhlášku č. 3/2003 se změnami:

-         poplatek za psy na Hojsově Stráži a Špičáku = 300,-Kč

-         poplatek za psy v panelových a bytových domech v Železné Rudě

= 1 000,-Kč

Zodp.: ekonom

 

 

12/231

ZM schvaluje vyhlášku č. 4/2003 beze změn.

 

12/232

ZM schvaluje vyhlášku č. 5/2003 beze změn.

 

12/233

ZM schvaluje vyhlášku č. 6/2003 beze změn.

 

12/234

ZM schvaluje vyhlášku č. 7/2003 beze změn.

 

12/235

ZM schvaluje vyhlášku č. 8/2003 beze změn.

 

 

12/236

ZM schvaluje vypracování smlouvy o spolupráci Města s Mikroregionem , Ředitelstvím ČD a Krajským úřadem.

Zodp.: starosta

Termín: 31.1.2004

 

 

12/237

ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Železná Ruda.

 

 

12/238

ZM revokuje usnesení č. 11/212.

ZM schvaluje nové znění vyhlášky Města Železná Ruda o závazných částech změn č. 2 a 3 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda.

 

12/239

ZM schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení č.p. 26 Železná Ruda - Stavební podnik Klatovy a.s. – cena 669 375,-Kč.

Zodp.: starosta

Termín: 10.1.2004

 

 

 

 

 

 

12/240

ZM schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení – 2 bytové domy Šumavská ulice – Stavební podnik Klatovy a.s. – cena 589 680,-Kč.

Zodp.: starosta

Termín: 10.1.2004

 

 

12/241

ZM schvaluje firmu ILF CONSULTING ENGINEERS s.r.o.  na zpracování studie proveditelnosti na akci „ Železná Ruda sportovní a rekreační areály“

Zodp.: starosta

Termín: 10.1.2004

 

 

 

12/242

ZM bere na vědomí předsedu sociální a kulturní komise – p. Myšková.

 

 

12/243

ZM schvaluje firmu RUMPOLD-P s.r.o. na svoz TKO se zapracováním dodatku do smlouvy : sběrné nádoby budou uklízeny na původní místo. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku.

Zodp.: správní odbor

Termín: 31.12.2003

 

 

12/244

ZM schvaluje vítací tabule „Vítejte na Železnorudsku „ společně s umístěním rozloučení s návštěvníkem a poděkováním za návštěvu.

 

 

Ing. Michal Šnebergr                                                  Jiří Vonásek

místostarosta                                                               starosta