Usnesení ZM č. 17 ze dne 28. 1. 2008

USNESENÍ


z veřejného zasedání ZM č.17


ze  dne  28.01.2008


Místo konání:    zasedací místnost MěÚ


Čas:                   17,00 hod.


Přítomni :          dle prezenční listiny


Program:
      
 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 2.     
 3. Kontrola usnesení

 4.     
 5. Majetkové záležitosti


        prodeje (Tatra CAS 148, rolba, … )


        pozemky – vyrovnání


        stavební pozemky Hojsova Stráž


        u kostela v železné Rudě


        zadání projektu – parkoviště, komunikace, byty      
 1. Ekonomické záležitosti – dlužníci

 2.     
 3. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

 4.     
 5. Stavební záležitosti – opatření obecné povahy o stavební uzávěře


7.      Různé - Czech Point


­                  - ostatní


8. Zpráva o činnosti orgánů obce


9. Diskuse


10. Závěr17/668


ZM schválilo komisi pro usnesení : pp. Kříž, Mach.


Pro: 11


Zdržel se : Ing. Kříž


ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Drahorádová, Papež


Pro: 10


Zdržel se : pp. Drahorádová, Papež


ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Liebl


17/669


ZM schválilo program ZM.


Pro: 12


 


17/670


ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení.


 


17/671


ZM schvaluje prodej vozidla CAS Tatra 148 za 79 000,-Kč podle znaleckého posudku.


Pro: 12


 


17/672


ZM schvaluje prodej rolby Kassbohrer společnosti Sport Service Špičák za podmínek současné smlouvy s podmínkou bezplatné úpravy sjezdovky SLD Pancíř do doby rekonstrukce SLD.


Pro: 10


Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil


 


17/673


ZM schvaluje vyrovnání s p. Svítilem za pozemek o výměře 93 m2 za cenu 350,-Kč/m2.


Pro: 8


Proti: p. Roubal


Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil, Drahorádová


 


17/674


ZM revokuje usnesení č. 12/554 z 28.11.2007.


Pro:10


Zdržel se : pp. Rodig, Markel


 


17/675


ZM schvaluje prodej p.č. 1202/7 v k.ú. Hojsova Stráž za cenu 600,- Kč/m2  p. Ing. Michalu Pscheidtovi.


Pro:7


Proti: pp. Rodig, Fischer


Zdržel se: pp. Markel, Mach, Drahorádová


 


17/676


ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod  kostela a pozemků v Železné Rudě od římskokatolické církve.


Pro: 8


Proti: pp. Šnebergr, Kořán, Roubal


 


18,43 odešel Ing. Kořán


17/677


ZM schvaluje zadání zpracování projektů na komunikace, budovy. Zároveň budou následné rozpočtové úpravy.


Pro: 11


 


18,45 vrátil se Ing. Kořán


 


17/678


ZM schvaluje rozeslání dopisů dlužníkům města s upozorněním, že vymáhání pohledávek bude postoupeno firmám, které se touto problematikou zabývají.


Pro: 9


Zdržel se : pp. Rodig, Markel, Mach


 


17/679


ZM bere na vědomí, že starosta a místostarosta se vzdávají mimořádných odměn.


 


17/680


Rozhodnutí jediného společníka při výkonu valné hromady - ZM schvaluje generální opravu vozidla AVIE a její financování.


Pro: 10


Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil


 


17/681


Rozhodnutí jediného společníka při výkonu valné hromady - ZM schvaluje nákup napínacího lana ve výši 30 000,-Kč.


Pro: 10


Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil


 


17/682


Rozhodnutí jediného společníka při výkonu valné hromady - ZM schvaluje navýšení hodinové mzdy zaměstnancům o 2,20 Kč dle tarifové stupnice.


Pro: 11


Zdržel se : p. Papež


 


17/683


Rozhodnutí jediného společníka při výkonu valné hromady - ZM  pověřuje jednatele ZR City Servis s.r.o. k účasti na výběrovém řízení k pronájmu parkoviště Gerlova Huť od NPŠ.


Pro: 9


Proti: p. Fischer


Zdržel se : pp. Šnebergr, Markel


 


17/684


Rozhodnutí jediného společníka při výkonu valné hromady - ZM pověřuje jednatele ZR Citry Servis s.r.o. k předložení ekonomických výsledků  a k vytvoření koncepce rozvoje parkovacího systému na Železnorudsku.


Pro: 9


Zdržel se: pp. Markel, Rodig, Mach


 


19,56 odešel Ing. Horek


 


17/685


ZM vydává nařízení obce, kterým se ruší č. 1/2004, 3/2005, 113/2006.


Pro: 11


 


20,00 vrátil se Ing. Horek


 


17/686


ZM souhlasí se záměrem výstavby supermarketu, který bude provozován nadnárodním řetězcem.


Pro: 10


Zdržel se : pp. Šnebergr, Drahorádová


 


17/687


ZM odkládá žádost , Ing. Arch. Daniela Smitky, Starého 27, Praha, o souhlas s výstavbou a výjimku ze stavební uzávěry na bytové domy Železná Ruda – zástavba areálu Okula,  s tím, že požaduje doplnění pohledové studie vůči okolní zástavbě (se zapracovanými podmínkami stavebního výboru). Požaduje seznámit s tímto záměrem majitele okolních nemovitostí.


Pro odložení: 8


Proti: pp. Kvapil, Kořán


Zdržel se: pp. Šnebergr, Rodig


 


17/688


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Jana Štípka, J.J.Ryby 56, Plzeň, na změnu tvaru střechy již schváleného projektu s podmínkou:


-         bude podepsána smlouva o vnějším vzhledu budov


-         bude podepsána smlouva dle pravidel výstavby v Železné Rudě


-         vnitřní dispozice a podlažnost budou v souladu s původně udělenou výjimkou ze stavební uzávěry.


      -     bude podepsána smlouva o pronájmu parkovacích ploch


Pro: 8


Zdržel se : pp. Šnebergr, Rodig, Drahorádová, Horek


 


17/689


ZM nesouhlasí s prodejem parcely č. 219/18 v k.ú. Železná Ruda.


Proti prodeji: 12


 


20,30 odešel p. Markel


 


17/690


ZM souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru společnosti ARC-H Hradec Králové, Bieblova 887 u stavby nové sedačkové lanovky.


Pro:11


 


20,32 vrátil se p. Markel


 


17/691


ZM souhlasí s projektem pro vydání stavebního povolení akce vybudování parkoviště „Nad nádražím Špičák“ pro Ing. Zdeňka Myslíka, Božkovská 56, Plzeň.


Pro: 11


Zdržel se : p. Markel


 


17/692


ZM povoluje  výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro IKON, s.r.o., Nehvizdská 22/8, Praha 9, na výstavbu víceúčelové sportovní haly Železná Ruda na p.p.č. 53/2 a 53/6 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 11


Zdržel se : Ing. Šnebergr


 


17/693


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Marka Šlechtu, Na Průtahu 3, Plzeň a Janu Šlechtovou, Zelenohorská 6, Plzeň, na výstavbu RD, stání pro automobily a příslušné přípojky na p.č. 413/42 na Samotách v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 11


Zdržel se : Ing. Šnebergr


 


17/694


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro TORION, s.r.o., Mánesova 1/1999, Plzeň, pro přestavbu RD manž. Moravcových ve Sklářské ul. Na p.č. 7 v k.ú. Železná Ruda za podmínky:


-         bude provedeno celkové opláštění objektu


-         bude použit tmavší odstín dřeva


Pro: 9


Zdržel se : pp.Šnebergr, Markel, Rodig


 


17/695


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Ing. Vladimíra Potužáka, Masarykova 86, Plzeň a Ing. Irenu Potužákovou, Na Výsluní 630, Plzeň, na výstavbu dřevostavby na p.č. 299 v k.ú. Hojsova Stráž.


Pro: 11


Zdržel se : Ing. Šnebergr


 


17/696


ZM souhlasí se záměrem společnosti Vodospol, s.r.o., Ostravská 169, Klatovy a povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře,  na přepojení potrubí ve vodojemu a vodním zdroji, osazení šoupat a přepojení stávající vodovodní přípojky na Hojsově Stráži.


Pro: 12


 


17/697


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Josefa Viliše a Annu Vilišovou, Klatovská 236, Železná Ruda, na přístavbu a nástavbu RD čp. 236 na p.č. 333 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 12


 


17/698


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Jaroslava Ševčíka, Nad Rybníkem 354, Železná Ruda, na přístavbu stávajícího pneuservisu na p.č. 492/16 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 12


 


17/699


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Václava Topola, Klatovská 292, Železná Ruda, na přístavbu objektu „salaš“ na p.č. 542 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 12


 


17/700


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Václava Bártu a Hanu Bártovou, Točník 103, Klatovy, na přístavbu hygienických zařízení a denní místnosti personálu k objektu č.p. 20 v k.ú. Železná Ruda.


Pro: 10


Zdržel se : pp. Kořán, Kvapil


 


17/701


ZM souhlasí se stavbou a povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na akci „Špičák, Arnika – kNN“ – propojení stávajících pilířů  novým zemní kabelem , pro společnost Contact elektro – Vítovec, Janovická 384/III, Klatovy.


Pro: 12


 


17/702


ZM souhlasí se stavbou a povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na akci „ Špičák, Vrbas  č.p. 9 – kNN“ – nová přípojka, společnosti Contact elektro – Vítovec, Janovická 384/III, Klatovy.


Pro: 12


 


17/703


ZM souhlasí se stavbou a povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře na akci „ Hojsova Stráž, p. Papež – kabel NN“ – nová přípojka, pro Ing. Miroslava Steinera, Plzeňská 803, Klatovy.


Pro: 10


Zdržel se: pp. Papež, Rodig


 


17/704


ZM povoluje výjimku z územního opatření o stavební uzávěře pro Jitku Konigovou, Břidlicová 472/33, Plzeň, na výstavbu RD na p.č. 1159/6 v k.ú. Hojsova Stráž s podmínkou :


-         uzavření smlouvy o vnějším vzhledu budov


-         uzavření smlouvy dle pravidel výstavby v Železné Rudě


Pro: 12


 


20,52 odešel Ing. Kořán


 


17/705


ZM souhlasí se žádostí o bezúplatný převod pozemku č. 1789 v k.ú. Hojsova Stráž od pozemkového fondu ČR.


Pro: 11


 


20,53 vrátil se Ing. Kořán


 


17/706


ZM souhlasí s prodejem p.č. 1202/9 v k.ú. Hojsova Stráž Vladislavovi Černému, Brožíkova 1, Plzeň za 1 200,-Kč/m2..


Pro: 9


Zdržel se: pp. Mach, Markel, Kříž


 


17/707


ZM revokuje usnesení č. 17/706. Záležitost bude předání majetkovému odboru k dořešení.


Pro: 10


Proti: p. Roubal


Zdržel se : p. Rodig


 


17/708


ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.


 


17/709


ZM bere na vědomí zprávu sociální komise.


 


17/710


ZM bere na vědomí zprávu zdravotně postižených.


 


Ing. Milan Kříž                                                                        Ing. Michal Šnebergr


místostarosta                                                                            starosta